Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

740. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o prenosljivosti številk, stran 1949.

Na podlagi sedmega odstavka 71. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04 – ZVOP-1 in 129/06) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o prenosljivosti številk
1. člen
(1) Četrta točka prvega odstavka 2. člena Splošnega akta o prenosljivosti številk (Uradni list RS, št. 75/05, 83/05 – popr., 25/06 in 39/06; v nadaljnjem besedilu: splošni akt) se spremeni tako, da se glasi:
»4. »Metoda All Call Query« je metoda direktnega usmerjanja klicev na prenesene številke, ki temelji na IN-inteligentnem omrežju in kjer izvorno omrežje z namenom ugotovitve, če je klicana številka prenesena, pred vzpostavljanjem vsakega klica izvrši povpraševanje v lastni lokalni bazi prenesenih številk (LBPŠ). V primeru, da je klicana številka prenesena, izvorno omrežje na osnovi številke za usmerjanje, pridobljeni v lastni LBPŠ, vzpostavi klic direktno proti omrežju, kjer se prenesena številka nahaja. V primeru, da številka ni prenesena, izvorno omrežje vzpostavi klic direktno z omrežjem, kjer se nahaja klicana številka.«
(2) Za peto točko prvega odstavka 2. člena splošnega akta se doda nova 5a. točka, ki se glasi:
»5a. »Metoda Signaling Relay Function« je metoda usmerjanja klicev, kjer omrežje pred vsakim klicem ali pred vsakim prenosom sporočil preveri, v katerem omrežju se klicana številka ali številka na katero se pošilja sporočilo nahaja, in v primeru prenosa kratkih ali multimedijskih sporočil, prenese naprej signalno sporočilo.«
(3) Šesta točka prvega odstavka 2. člena splošnega akta se spremeni tako, da se glasi:
»6. »Operater« je operater javno dostopnih telefonskih omrežij oziroma izvajalec javno dostopnih telefonskih storitev, kakor tudi operater prenosnih omrežij, ki posreduje notranje oziroma mednarodne klice.«
(4) Deveti točki prvega odstavka 2. člena splošnega akta se za piko doda naslednje besedilo: »Med številke, ki jih uporabnik lahko prenese k drugemu operaterju štejejo geografske in negeografske številke, ki jih operaterji javno dostopnih telefonskih storitev dodeljujejo svojim uporabnikom. Med negeografske številke sodijo številke za mobilne storitve, številke ki so namenjene za potrebe dostopa do javnih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji (npr. za potrebe prenosa govora po internetnem protokolu), številke namenjene brezplačnim storitvam (številke iz območja oštevilčenja (0) 80 in številke namenjene premijskim storitvam (številke iz območja oštevilčenja (0) 90.«
(5) Za deseto točko prvega odstavka 2. člena splošnega akta se doda nova enajsta točka, ki se glasi:
»11. MSISDN je nacionalna (značilna) številka N(S)N, ki jo mobilnemu uporabniku dodeli operater.«
(6) Drugi odstavek 2. člena splošnega akta se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je to določeno v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04 – ZVOP-1 in 129/06; v nadaljnjem besedilu: zakon).«
2. člen
(1) Prvi odstavek 7. člena splošnega akta se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Operater v izvornem omrežju je dolžan kličočemu uporabniku ob klicu na preneseno številko posredovati kratko sporočilo »Kličete v drugo omrežje« v primerih, ko sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
– da kličoči uporabnik želi prejemati tako opozorilo, kar predhodno zahteva od operaterja in
– kadar operater ponuja klice v omrežje operaterja prejemnika številke po ceni, ki je višja od cene klicev v omrežje operaterja prvotnega dajalca številke.«
(2) Drugi odstavek 7. člena splošnega akta se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uporabnik lahko svojo odločitev o prejemanju opozorila kadarkoli spremeni.«
(3) V tretjem odstavku 7. člena splošnega akta se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prejšnjih odstavkov tega člena«.
(4) Za petim odstavkom 7. člena splošnega akta se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena:
– Operater ne posreduje opozorila iz prvega odstavka tega člena kličočim iz tujine.
– Operater ne posreduje opozorila iz prvega odstavka tega člena kličočim na številke brezplačnih storitev (številke iz območja (0) 80) in premijskih storitev (številke iz območja (0) 90).«
3. člen
V 8. členu splošnega akta se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Operaterji so dolžni uporabljati usmerjevalno številko pri posredovanju vseh klicev na prenesene številke, mobilni operaterji pa tudi pri posredovanju sporočil na prenesene številke.«
4. člen
(1) V drugem odstavku 9. člena splošnega akta se med besedilo »priloga 1« in besedilo »in je sestavni del tega akta« doda besedilo »predstavlja minimalni nabor vsebine dokumenta«.
(2) Tretji odstavek 9. člena splošnega akta se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Uporabnik naročnik mora operaterju prejemniku številke predložiti nacionalno (značilno) N(S)N številko in številko računa, ki ni starejši od 45 dni.«
5. člen
(1) V četrtem odstavku 10. člena splošnega akta se za drugo alinejo dodajo tretja, četrta in peta alineja:
»– omrežij tistih operaterjev iz katerih bo možen dostop do številk namenjenim brezplačnim storitvam (številke iz območja oštevilčenja (0) 80 in do številk namenjenim premijskim storitvam (številke iz območja oštevilčenja (0) 90, ki so prenesene v omrežje operaterja prejemnika številke,
– omrežjih tistih operaterjev v katerih bo možen dostop do številk namenjenim brezplačnim storitvam (številke iz območja oštevilčenja (0) 80 in do številk namenjenim premijskim storitvam (številke iz območja oštevilčenja (0) 90 iz omrežja operaterja prejemnika številke,
– obveznostih in pogojih posredovanja opozorila kličočim uporabnikom pri klicih na prenesene številke,«.
(2) Sedanja tretja in četrta alineja postaneta šesta in sedma alineja.
6. člen
(1) Četrti odstavek 11. člena splošnega akta se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V kolikor operater dajalec številke po potrditvi datuma prenosa in pred dejanskim prenosom ugotovi, da je prenos lahko sporen, ali če se v času izvedbe delne ali popolne razvezave krajevne zanke izkaže, da bi prenos številke med operaterjema storitev na fiksni lokaciji povzročil izpad storitve za uporabnika za daljši čas, kot je predpisan s tem splošnim aktom, se s pisno utemeljitvijo operaterja dajalca številke zamrzne postopek prenosa za največ 7 delovnih dni. Pisna utemeljitev se pošlje na elektronski naslov upravljavca CBP. V kolikor v navedenem roku ni mogoče zagotoviti prenosa številke, se lahko proces prenosa številke ob soglasju operaterja prejemnika številke in uporabnika ustavi in razveljavi. Upravljavec CBP o takih primerih mesečno obvešča agencijo.«
(2) Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Operater dajalec številke mora v postopku poizvedbe o možnosti prenosa številk nuditi vse potrebne informacije operaterju prejemniku številk v zvezi z informiranostjo uporabnika ob prenosu številk, v kolikor teh informacij ni na priloženem zadnjem računu iz tretjega odstavka 9. člena tega splošnega akta.«
7. člen
Na koncu prvega odstavka 12. člena splošnega akta se doda stavek, ki se glasi: »Operaterji se lahko tudi dogovorijo, da se dokumenti, ki so jih predložili in izpolnili uporabniki naročniki pri posameznih operaterjih prejemnikih številke, izmenjajo enkrat mesečno za pretekli mesec.«.
8. člen
(1) V četrtem odstavku 13. člena splošnega akta se številka »15« spremeni v »12«.
(2) V petem odstavku 13. člena splošnega akta se črta besedilo »in v nobenem primeru ne sme trajati dalj kot 3 ure, praviloma«.
9. člen
Četrti odstavek 15. člena splošnega akta se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Operater dajalec številke lahko naročniku, ob dogovoru med operaterji pa operaterju prejemniku številke, za prenos številke k drugemu operaterju zaračuna samo enkratni znesek, ki krije dejanske stroške prenosa številke, in sicer največ v višini 5 EUR (eurov) za vsak zahtevek. Če posamezni uporabnik istočasno vloži zahtevke za večje število številk se skupni znesek za kritje stroškov prenosov vseh številk omeji na največ 200 EUR (eurov).«
10. člen
Priloga 2 splošnega akta se nadomesti z novo prilogo – Prilogo 2, ki je sestavni del tega splošnega akta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Operaterji so dolžni svojim uporabnikom omogočiti vključitev oziroma izključitev predvajanja opozorila iz prvega oziroma drugega odstavka 7. člena v 60 dneh od uveljavitve tega splošnega akta.
12. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-10/2004/275
Ljubljana, dne 28. novembra 2006
EVA 2007-2111-0036
Tomaž Simonič l.r.
Direktor
Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS

AAA Zlata odličnost