Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

603. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-F), stran 1546.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. januarja 2007.
Št. 001-22-1/07
Ljubljana, dne 7. februarja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-F)
1. člen
V Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo) se v 2. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Osebe iz 2. točke prejšnjega odstavka zaračunavajo upravno takso samo, če se za izvajanje javnih pooblastil financirajo iz proračunskih sredstev.«.
2. člen
V četrtem odstavku 6. člena se besedilo »17 tolarjev« nadomesti z besedilom »0,0709 eura«.
Peti odstavek se črta.
3. člen
V 7. členu se beseda »tolarske« nadomesti z besedo »euro«.
4. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Takse, ki se plačujejo v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, se plačujejo v eurih. V primeru, ko taksni zavezanec iz tujine ali v tujini zahteva dokument ali dejanje, za katerega se plača taksa, se taksa plača po ustrezni tarifni številki v tuji valuti pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu v tujini, po katerem se taksnemu zavezancu vročajo dokumenti.«.
V petem odstavku se besedilo »tolarje po uradnem tečaju, ki velja v Republiki Sloveniji za to valuto na dan nastanka taksne obveznosti.« nadomesti z besedilom »eure po referenčnem tečaju Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije in velja za to valuto na dan nastanka taksne obveznosti.«.
5. člen
V 28. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom;«.
9. in 10. točka se črtata.
6. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
Ministrstvo, pristojno za javno upravo, določi stroškovnik za fotokopiranje uradnih aktov ali listin pri upravnem organu.«.
7. člen
V tarifni številki 1 se pri opombah dodata novi opombi (3) in (4), ki se glasita:
»(3) Taksa se ne plača za e-vloge.
(4) Za vloge, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se taksa ne plača.«.
8. člen
Naslov poglavja »IV. OVERITVE, PREPISI, KOPIJE IN PREVODI« se spremeni tako, da se glasi »IV. OVERITVE IN PREVODI«.
V tarifni številki 7 se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Za overitev knjige gostov        50 točk
Za overitev knjig v zvezi s
predpisi o orožju            50 točk«.
9. člen
Tarifna številka 9 se črta.
10. člen
Tarifna številka 12 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 12
1. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije:
+--------------------------------+-------+
|a) za izdajo potnega lista z  |    |
|veljavnostjo 1 leta       |25 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|b) za izdajo potnega lista z  |    |
|veljavnostjo 3 let       |30 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|c) za izdajo potnega lista z  |    |
|veljavnostjo 5 let       |75 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|d) za izdajo potnega lista z  |  150|
|veljavnostjo 10 let       |  točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|e) za izdajo novega potnega   |    |
|lista v primeru prve pogrešitve |    |
|(izguba, odtujitev) ali     |    |
|uničenja potnega lista iz točk |    |
|a), b), c) in d) se plača    |    |
|dvakratna vrednost takse,    |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|f) za izdajo novega potnega   |    |
|lista v primeru vsake naslednje |    |
|pogrešitve (izgube, odtujitve) |    |
|ali uničenja potnega lista iz  |    |
|točk a), b), c) in d) se plača |    |
|štirikratna vrednost takse,   |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|g) vloga za izdajo potnega   |    |
|lista              | 5 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|h) potrditev dovoljenja     |    |
|zakonitega zastopnika      |10 točk|
|                |    |
+----------------------------------------+
|                    |
+----------------------------------------+
| 2. Za odločbe o vlogi državljana   |
|Republike Slovenije:          |
|                    |
+--------------------------------+-------+
|a) za izdajo osebne izkaznice z |    |
|veljavnostjo 1 leta       |25 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|b) za izdajo osebne izkaznice z |    |
|veljavnostjo 5 let       |50 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|c) za izdajo osebne izkaznice z |  100|
|veljavnostjo 10 let       |  točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|d) za izdajo nove osebne    |    |
|izkaznice v primeru prve    |    |
|pogrešitve, izgube, odtujitve  |    |
|ali uničenja osebne izkaznice  |    |
|iz točk a), b) in c) se plača  |    |
|dvakratna vrednost takse    |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|e) za izdajo nove osebne    |    |
|izkaznice v primeru vsake    |    |
|naslednje pogrešitve, izgube,  |    |
|odtujitve ali uničenja osebne  |    |
|izkaznice iz točk a), b) in c) |    |
|se plača štirikratna vrednost  |    |
|takse,             |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|f) vloga za izdajo osebne    |    |
|izkaznice            | 5 točk|
|                |    |
+----------------------------------------+
| 3. Za odločbe o prošnji tujca za:   |
|                    |
+--------------------------------+-------+
|a) izdajo potnega lista za   |  300|
|tujca              |  točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|b) izdajo potnega lista za   |    |
|begunca v primeru, če begunec v |    |
|obdobju dveh let izgubi,    |    |
|pogreši ali odtuji dva ali več |    |
|potnih listov, razen če dokaže, |    |
|da je z odtujenim potnim listom |    |
|ravnal z dolžno skrbnostjo in  |    |
|je odtujitev prijavil kot    |    |
|kaznivo dejanje pristojnemu   |  400|
|organu             |  točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|c) izdajo novega potnega lista |    |
|v primeru prve pogrešitve    |    |
|(izguba, odtujitev) ali     |    |
|uničenja potnega lista iz točke |    |
|a), se plača dvakratna vrednost |    |
|takse              |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|d) izdajo novega potnega lista |    |
|v primeru vsake naslednje    |    |
|pogrešitve (izgube, odtujitve) |    |
|ali uničenja potnega lista iz  |    |
|točke a) se plača štirikratna  |    |
|vrednost takse         |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|e) izdajo osebne izkaznice za  |  100|
|tujca              |  točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
Opombe:
(1) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1. e) in 1. f) oziroma 2. d) in 2. e) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz točke 1. a), b), c) in d), oziroma 2. a), b) in c) te tarifne številke.
(3) V primeru reklamacije potne listine, izdane na podlagi pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/01 in 100/03), zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika potne listine, po poteku polovice njene veljavnosti, državljan Republike Slovenije plača polovico upravne takse iz 1. točke te tarifne številke.
(4) V primeru reklamacije potne listine, izdane na podlagi pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/01 in 100/03), zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika potne listine, pred potekom polovice njene veljavnosti, državljan Republike Slovenije ne plača upravne takse iz 1. točke te tarifne številke.
(5) Za potrditev dovoljenja, ki ga izda pristojni center za socialno delo na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, se ne plača taksa iz 1. h) točke te tarifne številke.
(6) Vloga za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika ali pristojnega centra za socialno delo iz 1. h) točke te tarifne številke, je takse prosta.”.
11. člen
V tarifni številki 13 se črta 1. točka.
V 2. točki, ki postane edina točka, se na začetku črta številka »2.«.
12. člen
V tarifni številki 15 se v 1. točki na koncu doda besedilo »oziroma podružnice tujega društva v register podružnic tujih društev«.
V 3. točki se za besedo »sedeža« doda vejica in besedi »naslov sedeža«, na koncu pa se doda besedilo »oziroma podružnice tujega društva«.
Doda se nova opomba, ki se glasi:
»Opomba:
Za izdajo odločbe iz 2. in 3. točke te tarifne številke se plača le taksa iz 2. točke te tarifne številke.«.
13. člen
Tarifna številka 20 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 20
+--------------------------------+-------+
|1.               |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|a) za pripustitev k vozniškemu |    |
|izpitu (teoretični in praktični |    |
|del izpita) ali za izdajo    |    |
|vozniškega dovoljenja,     |    |
|dovoljenja za učitelja vožnje, |    |
|učitelja predpisov in      |  150|
|strokovnega vodjo avtošole   |  točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|b) za podaljšanje veljavnosti  |    |
|vozniškega dovoljenja,     |    |
|dovoljenja za učitelja vožnje  |    |
|in učitelja predpisov      |80 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|c) za vpis spremembe podatkov o |    |
|imetniku vozniškega dovoljenja, |    |
|imetniku dovoljenja za učitelja |    |
|vožnje, učitelja predpisov in  |    |
|strokovnega vodjo avtošole   |80 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|d) za izdajo novega vozniškega |    |
|dovoljenja se pri prvi     |    |
|pogrešitvi (izguba, odtujitev) |    |
|vozniškega dovoljenja plača   |    |
|dvakratna vrednost takse    |    |
|določene v 1. a) točki te    |    |
|tarifne številke        |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|e) za izdajo novega vozniškega |    |
|dovoljenja se pri vsaki     |    |
|naslednji pogrešitvi (izguba,  |    |
|odtujitev) vozniškega      |    |
|dovoljenja plača štirikratna  |    |
|vrednost takse, določene v   |    |
|točki 1. a) te tarifne     |    |
|številke.            |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|2.               |    |
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|a) za izdajo prometnega     |    |
|dovoljenja za motorno vozilo  |  150|
|ali priklopno vozilo      |  točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|b) za podaljšanje veljavnosti  |    |
|prometnega dovoljenja za    |    |
|motorno vozilo ali priklopno  |    |
|vozilo             |80 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|c) za vpis spremembe, ki vpliva |    |
|na spremembo podatkov v     |    |
|prometnem dovoljenju      |80 točk|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
Opombe:
(1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega ali prometnega dovoljenja se plača taksa iz točke 1. b) te tarifne številke.
(2) Če taksni zavezanec iz točke 1. d) in 1. e) dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz točke 1. a) te tarifne številke.
(3) Za postopek odjave vozila, opravljen pri upravni enoti se ne plača taksa iz te tarifne številke, ampak taksa iz tarifne številke 1 te taksne tarife.”.
14. člen
Opomba tarifne številke 21 se spremeni tako, da se glasi:
»Če gre za spremembo osebnega imena zaradi uskladitve osebnega imena med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odločbami, se taksa ne plača.«.
15. člen
V tarifni številki 39 se v 1. točki besedilo »3 milijonov tolarjev« nadomesti z besedilom »13 000 eurov«.
V 2. točki se besedilo »3 milijonov tolarjev« nadomesti z besedilom »13 000 eurov« in besedilo »3 milijone tolarjev do 10 milijonov tolarjev« se nadomesti z besedilom »13 000 eurov do 42 000 eurov«.
V 3. točki se besedilo »10 milijonov tolarjev« nadomesti z besedilom »42 000 eurov« in besedilo »10 milijonov tolarjev do 100 milijonov tolarjev« se nadomesti z besedilom »42 000 eurov do 420 000 eurov«.
V 4. točki se besedilo »100 milijonov tolarjev« v obeh primerih nadomesti z besedilom »420 000 eurov«.
16. člen
1. točka tarifne številke 73 se spremeni tako, da se glasi:
»1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih ali konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, za katere ni predpisana posebna taksa«.
17. člen
2. točka tarifne številke 74 se spremeni tako, da se glasi:
+--------------------------------+-------+
|»2. za vročanje v        |   10|
|izvenevropskih državah     | EUR«.|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
18. člen
Tarifna številka 75 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 75
Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini:
+--------------------------------+-------+
|1. za izdajo potnega lista z  |    |
|veljavnostjo 1 leta       | 32 EUR|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|2. za izdajo potnega lista z  |    |
|veljavnostjo 3 let       | 40 EUR|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|3. za izdajo potnega lista z  |    |
|veljavnostjo 5 let       | 55 EUR|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|4. za izdajo potnega lista z  |    |
|veljavnostjo 10 let       | 85 EUR|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|5. za izdajo potnega lista za  |    |
|vrnitev             | 10 EUR|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|6. za potrditev dovoljenja   |    |
|zakonitega zastopnika      | 10 EUR|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|7. za upravna dejanja v zvezi s |    |
|preklicem potnega lista iz   |    |
|tujine             | 35 EUR|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
Opombe:
(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje ali druge okoliščine oprostiti plačila takse.
(2) Za izdajo novega potnega lista se pri prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz 1., 2., 3. in 4. točke te tarifne številke plača dvakratna vrednost takse. Za vsako nadaljnjo pogrešitev (izguba, odtujitev) ali uničenje potnega lista iz 1., 2., 3. in 4. točke te tarifne številke se plača štirikratna vrednost takse.
(3) Opomba (2) se ne uporablja, če državljan, ki mu je bila odtujena potna listina, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo.”.
19. člen
Tarifna številka 76 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 76
Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini tujim osebam:
za izdajo potnega lista za tujce 50 EUR
Opomba:
Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje in druge okoliščine oprostiti plačila takse po tej tarifni številki.«.
20. člen
Tarifna številka 77 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 77
+--------------------------------+-------+
|1. Za overovitev podpisa na   |    |
|prošnji in za upravna dejanja v |    |
|zvezi z izdajo odločbe za    |    |
|odpust ali sprejem v      |    |
|državljanstvo Republike     |    |
|Slovenije            |270 EUR|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|2. Za overovitev podpisa na   |    |
|vlogi in za upravna dejanja v  |    |
|zvezi z izdajo odločbe za    |    |
|ugotavljanje državljanstva   |    |
|Republike Slovenije       |130 EUR|
|                |    |
+--------------------------------+-------+
Opombe:
(1) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača za vse družinske člane ena sama taksa.
(2) Če se plača taksa za overitev podpisa po tej tarifni številki, se taksa za overitev podpisa ne plača po tarifni številki 90.”.
21. člen
Za tarifno številko 77 se doda nova tarifna številka 77a, ki se glasi:
»Tarifna številka 77a
+---------------------------------+------+
|1. Za vsa upravna dejanja v   |   |
|zvezi z izdajo prve odločbe o  |   |
|spremembi osebnega imena, izdane |  40|
|na zahtevo taksnega zavezanca  |  EUR|
|                 |   |
+---------------------------------+------+
|2. Za vsa upravna dejanja v   |   |
|zvezi z vsako naslednjo odločbo |   |
|o spremembi osebnega imena,   |   |
|izdani na zahtevo taksnega    |   |
|zavezanca se plača dvakratna   |   |
|vrednost takse iz prejšnje točke |   |
|                 |   |
+---------------------------------+------+
Opomba:
Če gre za spremembo osebnega imena zaradi uskladitve osebnega imena med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odločbami, se taksa ne plača.”.
22. člen
Tarifna številka 78 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 78
A) Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje 80 EUR
B) Takse, ki ustrezajo upravnim stroškom obdelave prošnje za vizum in jih diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Sloveniji v tujini predhodno zaračunavajo za naslednje kategorije vizumov, znašajo:
+---------------------------------+------+
|1. letališki tranzitni vizum   |  60|
|(kategorija A)          |  EUR|
|                 |   |
+---------------------------------+------+
|2. tranzitni vizum (kategorija  |  60|
|B)                |  EUR|
|                 |   |
+---------------------------------+------+
|3. vizum za kratkoročno bivanje |  60|
|(kategorija C)          |  EUR|
|                 |   |
+---------------------------------+------+
|4. vizum z omejeno ozemeljsko  |  60|
|veljavnostjo (kategoriji B in C) |  EUR|
|                 |   |
+---------------------------------+------+
|5. skupinski vizum (kategorije  |   |
|A, B in C)            |   |
|                 |   |
+---------------------------------+------+
|- za vizum            |  60|
|                 |  EUR|
|                 |   |
+---------------------------------+------+
|- za vsako osebo         | 1 EUR|
|                 |   |
+---------------------------------+------+
|6. vizum za dolgoročno bivanje  |  60|
|(kategoriji D in D + C)     |  EUR|
|                 |   |
+---------------------------------+------+
|7. podaljšanje vizuma      |  30|
|(kategoriji B in C)       |  EUR|
|                 |   |
+---------------------------------+------+
Opombe:
(1) Zaradi spodbujanja kulturnih interesov, interesov zunanje politike, razvojne politike, drugih pomembnih javnih interesov ali iz humanitarnih razlogov se v posameznih primerih takse ne zaračunajo. O oprostitvi plačila takse odloči vodja predstavništva, ki obravnava prošnjo za vizum.
(2) Vizumska taksa se ne zaračuna prosilcem za vizum, ki spadajo v eno od naslednjih kategorij:
- otroci, mlajši od 6 let;
- učenci, dijaki, študenti, podiplomski študenti in spremljajoči učitelji, ki so na študijskih ali izobraževalnih potovanjih;
- raziskovalci iz tretjih držav, ki potujejo po ozemlju Skupnosti zaradi izvajanja znanstvenega raziskovanja, kakor je opredeljeno v priporočilu (št. 2005/761/ES) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005;
- ožji družinski člani državljanov držav EU/EGS, kot so opredeljeni v Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 112/05).
(3) Izdaja vizuma v diplomatski ali službeni potni list je v primeru službenega potovanja prosta plačila takse po tej tarifni številki.
(4) Če diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini pri vizumskem poslovanju del svojih nalog s pogodbo odstopi zunanjemu partnerju, stroški vizumskega postopka za tujca ne smejo preseči višine vizumske takse, določene s tem zakonom.”.
23. člen
V tarifni številki 83 se opomba črta.
24. člen
V tarifni številki 85 se opomba črta.
25. člen
V tarifni številki 86 se opomba črta.
26. člen
Tarifna številka 87 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 87
+-------------------------------+--------+
|  Za sestavitev druge listine|    |
|ali potrdila na prošnjo    |    |
|zainteresirane osebe, za    |    |
|katere ni predpisana posebna  |    |
|taksa             |30 EUR«.|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
27. člen
Tarifna številka 90 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 90
+-------------------------------+--------+
|  Za izvedbo postopka    |    |
|identifikacije podpisnika in  |    |
|overitev zasebnega podpisa na |    |
|listini            | 15 EUR|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega podpisa na listini.”.
28. člen
V tarifni številki 94 se opombi nadomestita z naslednjim besedilom:
»Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini, ob naravni ali drugi nesreči, vročijo denar ali druge vrednosti za poškodovance ali njihove družinske člane.«.
KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-02/89-4/31
Ljubljana, dne 30. januarja 2007
EPA 1180-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti