Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6169. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije, stran 17856.

Na podlagi tretjega odstavka 89. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 114/03) se v 2. členu za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Poleg oznak pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije in drugih oznak, določenih s to uredbo, pripadniki Civilne zaščite Republike Slovenije oziroma pripadniki drugih reševalnih služb, ki imajo status pripadnikov Civilne zaščite Republike Slovenije, pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči izven države nosijo tudi oznako v obliki zastave Republike Slovenije oziroma zastave Organizacije Združenih narodov ali zastave druge mednarodne organizacije, v okviru katere opravljajo naloge. Z zastavo Republike Slovenije, Organizacije Združenih narodov oziroma z zastavo druge mednarodne organizacije ter z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije so označena tudi vozila, zrakoplovi oziroma plovila, ki jih uporabljajo pripadniki Civilne zaščite oziroma pripadniki drugih reševalnih služb, ki imajo status pripadnikov Civilne zaščite Republike Slovenije.
(5) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, podrobneje predpiše uporabo zastave Republike Slovenije, zastave Organizacije Združenih narodov oziroma drugih mednarodnih organizacij v Civilni zaščiti Republike Slovenije ter uporabo oznak pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije pri označevanju pripadnikov Civilne zaščite Republike Slovenije, vozil, zrakoplovov in plovil, ki jih uporabljajo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju države in izven države.«.
2. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku besedilo dvanajste, trinajste in štirinajste alinee spremeni tako, da se glasi:
»– za člana regijskega ali pokrajinskega štaba Civilne zaščite, dve široki ravni črti (slika 47);
– za namestnika regijskega ali pokrajinskega poveljnika Civilne zaščite, ena ozka in dve široki ravni črti (slika 48);
– za regijskega oziroma pokrajinskega poveljnika Civilne zaščite, dve ozki in dve široki črti (slika 49);«.
3. člen
V prilogi se pri slikah 47, 48 in 49 opisi spremenijo tako, da se glasijo:
– pri sliki 47 »ČLAN REGIJSKEGA ALI POKRAJINSKEGA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE«;
– pri sliki 48 »NAMESTNIK REGIJSKEGA ALI POKRAJINSKEGA POVELJNIKA CIVILNE ZAŠČITE«;
– pri sliki 49 »REGIJSKI ALI POKRAJINSKI POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE«.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-12/2007/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-1911-0007
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost