Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6098. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 17482.

Na podlagi 61. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), drugega odstavka 91. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) in drugega odstavka 73. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1 in 102/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06 in 117/07) se v prilogi Osnovni seznam podračunov JFP skupine A:
1. črtajo naslednji podračuni JFP in njihovi podatki:
– 01100-8460705820 Prehodni podračun MF – Davčne uprave RS – izpostava Škofja Loka,
– 01100-8460705335 Prehodni podračun MF – Davčne uprave RS – izpostava Tržič,
– 01100-8460701455 Prehodni podračun MF – Davčne uprave RS – izpostava Jesenice,
– 01100-8460704462 Prehodni podračun MF – Davčne uprave RS – izpostava Radovljica;
2. naziv podračuna JFP št. 01100-8460701843, ki se glasi: »Prehodni podračun MF – Davčne uprave RS – izpostava Kranj« se spremeni tako, da se glasi: »Prehodni podračun MF – Davčna uprava RS – Davčni urad Kranj«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati dne 1. januarja 2008.
Št. 479-32/2007/9
Ljubljana, dne 18. decembra 2007
EVA 2007-1611-0216
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost