Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6094. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 17444.

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06 in 52/07) se v 1. členu v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/138/ES z dne 19. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe ureditev davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljene storitve (UL L št. 384 z dne 19. decembra 2006, str. 92);«.
2. člen
V 8. členu se v prvem odstavku črta beseda »obdavčeno«.
3. člen
V 47. členu se besedilo, ki se glasi:
»zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1549/2006 z dne 17. oktobra 2006 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 301 z dne 31. 10. 2006, str. 1)«, nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1214/2007 z dne 20. septembra 2007 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 286 z dne 31. 10. 2007, str. 1)«.
4. člen
V 48. členu se v prvem odstavku v 14. točki črta besedilo »(tarifna oznaka: 1212 30 00)«.
V 29. točki se tarifna oznaka »3824 90 98« nadomesti s tarifno oznako »3824 90 97«.
V četrtem odstavku se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »G/52.63« nadomesti s šifro »G/47.99«.
5. člen
V 49. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda tretja alineja, ki se glasi:
»– diagnostični reagenti iz tarifnih oznak 3002, 3006 20 00 (reagenti za določanje krvnih skupin) in 3822.«
6. člen
V 50. členu se v prvem odstavku v 4. točki tarifna oznaka »8428 90 98« nadomesti s tarifno oznako »8428 90 95«.
V 8. točki se besedilo »pripomočki pri umetno izpeljanem črevesju (tarifne oznake: 3214 10 10, 3506 10 00, 3923 21 00 do 3923 29 90 in 9018 39 00);« nadomesti z besedilom »pripomočki za stomo: vrečke, rezane v oblike, za kolostomo, ileostomo in urostomo, lepilne kožne podloge ali ploščice, kožni kiti in lepila (tarifne oznake: 3006 91 00, 3214 10 10 in 3506 10 00, 9018 39 00);«.
V 13. točki se tarifna oznaka »9002 90 90« nadomesti s tarifno oznako »9002 90 00«.
7. člen
V 51. členu se v prvem odstavku šifra standardne klasifikacije dejavnosti »I/60.1« nadomesti s šifro »H/49.1«, šifra »I/60.2« s šifro »H/49.3«, šifra »I/61« s šifro »H/50« in šifra »I/62« s šifro »H/51«.
8. člen
V 54. členu se v petem odstavku šifra standardne klasifikacije »F/45« nadomesti s šifro »F/GRADBENIŠTVO«.
9. člen
V 55. členu se v uvodnem stavku prvega odstavka šifra standardne klasifikacije dejavnosti »A/01.2« nadomesti s šifro »A/01.4«, šifra »B/05.02« pa s šifro »A/03.2«.
V šestem odstavku se v prvi alineji šifra standardne klasifikacije dejavnosti »A/01.412« nadomesti s šifro »A/01.610«.
V drugi alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »A/01.42« nadomesti s šifro »A/01.52«, šifra »A/01.2« pa s šifro »A/01.4«.
V tretji alineji se šifra standardne klasifikacije »A/02.02 nadomesti s šifro »A/02.40«.
V četrti alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »B/05.02« nadomesti s šifro »A/03.2«.
V peti alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »N/85.20« nadomesti s šifro »M/75.00«.
10. člen
V 56. členu se v prvi alineji šifra standardne klasifikacije dejavnosti »H/55.1« nadomesti s šifro »I/55.1«.
V drugi alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »H/55.2« nadomesti s šifro »I/55.2«.
11. člen
V 57. členu se v drugem odstavku besedilo »ali drugim osebam, ki športni objekt dajejo na razpolago svojim članom oziroma zaposlenim za ukvarjanje s športom« nadomesti z besedilom »ali drugim osebam, ki športni objekt dajejo na razpolago osebam za ukvarjanje s športom (na primer svojim članom, zaposlenim, učencem)«.
V tretjem odstavku se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »K/70.2« nadomesti s šifro »L/68.2«.
12. člen
V 58. členu se v uvodnem stavku prvega odstavka in drugem odstavku šifra standardne klasifikacije dejavnosti »O/93.030« nadomesti s šifro »S/96.030«.
13. člen
Besedilo 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Med storitve javne higiene iz 16. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo:
– ravnanje z odplakami pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: E/37.00;
– zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi pod šiframa standardne klasifikacije dejavnosti: E/38.1 in E/38.2;
– čiščenje cest in drugo čiščenje pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.29.«.
14. člen
V 60. členu se v prvi alineji šifra standardne klasifikacije dejavnosti »N/85.11« nadomesti s šifro »Q/86.10«.
V drugi alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »N/85.12« nadomesti s šifro »Q/86.2«.
V tretji alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »N/85.13« nadomesti s šifro »Q/86.23«.
15. člen
V 61. členu se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »N/85.141« nadomesti s šifro »Q/86.909«.
16. člen
V 62. členu se v prvi alineji beseda »tehnikov« nadomesti z besedo »higienikov«, šifra standardne klasifikacije dejavnosti »N/85.141« pa s šifro »Q/86.909«.
V drugi alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »N/85.13« nadomesti s šifro »Q/86.23«, šifra »D/33.10« pa s šifro »C/32.50«.
17. člen
V 64. členu se v prvi alineji šifra standardne klasifikacije dejavnosti »N/85.31« nadomesti s šifro »Q/87«.
V drugi alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »N/85.32« nadomesti s šifro »Q/88«.
18. člen
V 65. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– predšolska vzgoja in izobraževanje otrok v vrtcih pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti P/85.100;«.
V drugi alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »H/55.234« nadomesti s šifro »G/55.900«.
19. člen
V 66. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Med storitve vzgoje, izobraževanja in usposabljanja v skladu z 8. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 se uvrščajo storitve, ki so v okviru predpisanih programov namenjene pridobitvi javnoveljavne izobrazbe in jih javni zavodi ali druge organizacije pod predpisanimi pogoji izvajajo na področju:
– osnovnošolskega izobraževanja pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: P/85.200, vključno z osnovnim glasbenim izobraževanjem, organiziranim v okviru javne mreže;
– srednješolskega splošnega izobraževanja, vključno z izobraževanjem v umetniških gimnazijah, pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: P/85.31;
– srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: P/85.32;
– srednješolskega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: P/85.4, vključno z izobraževanjem na glasbenih akademijah, za pridobitev visokošolske izobrazbe.«.
V drugem odstavku se besedilo »storitve poklicnega oziroma strokovnega izpopolnjevanja« nadomesti z besedilom »izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe opravljanja poklicev«, šifra standardne klasifikacije dejavnosti »M/80.422« pa s šifro »P/85.5«.
20. člen
V 67. členu se v prvem odstavku v prvi alineji šifra standardne klasifikacije dejavnosti »O/91.2« nadomesti s šifro »S/94.2«.
V drugi alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »O/91.31« nadomesti s šifro »S/94.91«.
V tretji alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »O/91.32« nadomesti s šifro »S/94.92«.
V četrti alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »O/91.33« nadomesti s šifro »S/94.99«.
21. člen
V 69. členu se v prvem odstavku v prvi alineji šifra standardne klasifikacije dejavnosti »O/92.310« nadomesti s šifro »R/90.01«.
V drugi alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »O/92.511« nadomesti s šifro »R/91.011«.
V tretji alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »O/92.512« nadomesti s šifro »R/91.012«.
V četrti alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »O/92.521« nadomesti s šifro »R/91.020«.
V peti alineji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »O/92.522« nadomesti s šifro »R/91.030«.
22. člen
V 70. členu se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »N/85.141« nadomesti s šifro »Q/86.909«.
23. člen
V 76. členu se v sedmem odstavku črta besedilo »prvega odstavka«.
24. člen
V 89. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) O vlogi za izdajo dovoljenja odloči carinski urad, pristojen glede na sedež vložnika zahtevka.«.
25. člen
V 97. členu se v tretjem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Če je bila med postopkom davčnega skladiščenja v davčnem skladišču opravljena dobava tega blaga oziroma je bilo opravljenih več dobav tega blaga, morata biti z računa razvidna davčna osnova, sestavljena iz vrednosti blaga od zadnje dobave, povečane za stroške morebitnih storitev, ki so se izvedle na samem blagu po opravljeni zadnji dobavi, in znesek obračunanega DDV.«.
26. člen
V 113. členu se v prvem odstavku besedilo v oklepaju »podatek iz polja 14 obrazca DDV-O« nadomesti z besedilom »podatek iz polja 15 obrazca DDV-O«.
27. člen
V 129. členu se v petem odstavku črta besedilo »v tolarski protivrednosti«.
28. člen
V 131. členu se v drugem, tretjem in četrtem odstavku beseda »obdavčeno« nadomesti z besedo »obdavčljivo«.
29. člen
145. člen se črta.
30. člen
V 156. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za davčnega zavezanca iz d) točke prvega odstavka 4. člena ZDDV-1, ki mora plačati DDV za pridobitve blaga znotraj Skupnosti iz 2.a) točke prvega odstavka 3. člena ZDDV-1, je davčno obdobje koledarski mesec.«.
31. člen
V Obrazcu DDV-P2, ki je Priloga VIII pravilnika in njegov sestavni del, se v razdelku IV, v 19. točki, kratica »ZDDV« nadomesti s kratico »ZDDV-1«.
32. člen
V Obrazcu DDV-O, ki je Priloga X pravilnika in njegov sestavni del, se v Navodilu za izpolnjevanje Obrazca DDV-O, v drugem odstavku, besedilo »dneva, ki je napisan na obrazcu« nadomesti z besedilom »zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja«.
V navodilu za izpolnjevanje Polja 11 se v razdelku »Vsebina polja« v zadnji alineji za besedilom »oproščene izvozne dobave blaga« doda besedilo »ter oproščene dobave blaga in storitev s pravico do odbitka DDV«.
V razdelku »Posebnosti in opozorila« se v drugem odstavku besedilo »Ne vpisujejo se oproščene dobave blaga in storitev s pravico do odbitka DDV.« nadomesti z besedilom »Ne vpisujejo se neobdavčljive dobave blaga in storitev.«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»Vpisujejo se na primer:
– dobave blaga in storitev v okviru diplomatskih in konzularnih odnosov,
– oproščene transakcije v zvezi z mednarodnim prevozom,
– mednarodni prevoz potnikov,
– oproščene transakcije pri uvozu,
– oproščene posredniške storitve.«.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
V navodilu za izpolnjevanje Polja 33 se v razdelku »Posebnosti in opozorila« v drugem odstavku črta besedilo »Obdavčene nabave«.
V navodilu za izpolnjevanje Polja 34 se v razdelku »Posebnosti in opozorila« črta drugi stavek.
V navodilu za izpolnjevanje Polja 35 se v razdelku »Posebnosti in opozorila« črta drugi stavek.
33. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2008.
Št. 423-141/2007/16
Ljubljana, dne 11. decembra 2007
EVA 2007-1611-0192
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti