Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Kazalo

6003. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, stran 17265.

Na podlagi 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo in 139/06 – ZORed) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
1. člen
V Pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »kandidatov za kontrolorja, vodjo tehničnih pregledov in referenta« spremeni tako, da se glasi: »kandidatov za kontrolorja in vodjo tehničnih pregledov«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ta pravilnik določa program izpita za kontrolorja in vodjo tehničnih pregledov, preizkusa usposobljenosti za referenta ter program obnavljanja znanja strokovnih delavcev.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V sedmem odstavku 6. člena se v 1. točki besedilo »z najmanj dvema delovnima mestoma« nadomesti z besedilom »z najmanj enim delovnim mestom«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. prostor, primeren za shranjevanje novih in deponiranih registrskih tablic ter obrazcev listin;«.
3. člen
V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo »za delavca, ki opravlja postopke registracije vozil (v nadaljnjem besedilu: referent),«.
4. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Kandidat za delavca, ki opravlja postopke registracije vozil (v nadaljnjem besedilu: referent), lahko opravlja preizkus usposobljenosti, če ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.«.
5. člen
Tretji odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Preizkus usposobljenosti lahko opravlja kandidat za referenta po 60 urah opravljenega praktičnega dela v registracijski organizaciji pod vodstvom mentorja, ali kandidat, ki ima najmanj tri mesece delovnih izkušenj na področju registracije motornih in priklopnih vozil.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Naloge mentorja so, da:
– nadzira delo kandidatov za kontrolorja, vodjo tehničnih pregledov oziroma referenta;
– tedensko pregleda dnevnik prakse, ki ga vodi kandidat za kontrolorja oziroma vodjo tehničnih pregledov;
– ob zaključku prakse pregleda in potrdi dnevnik prakse, ki ga vodi kandidat za kontrolorja oziroma vodjo tehničnih pregledov;
– pripravi poročilo o opravljeni praksi kandidata za referenta, ki ga ob zaključku prakse podpišeta mentor in kandidat za referenta;
– se udeležuje usposabljanj, ki so organizirana za obnavljanje znanja.«.
6. člen
V drugem odstavku 24. člena se črta besedilo »oziroma preizkus usposobljenosti«.
7. člen
V četrtem odstavku 30. člena se črta 4. točka.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. poročilo mentorja o opravljeni najmanj 60-urni praksi kandidata za referenta z vsebino, ki jo je kandidat za referenta pod vodstvom mentorja predelal, ali dokazilo o zahtevanih delovnih izkušnjah iz tretjega odstavka 23. člena.«.
Dosedanji 5. in 6. točka postaneta 4. in 5. točka.
8. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Preizkus usposobljenosti za referenta je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela in obsega vsebine, določene v prilogi št. 7.«.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-291/2007 (1332-02)
Ljubljana, dne 13. decembra 2007
EVA 2007-1711-0049
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve