Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Kazalo

5991. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, stran 17179.

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske
1. člen
V Uredbi o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02 in 122/04) se v 3. členu v drugem odstavku na koncu 3. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. ki ima sklenjeno pogodbo o službi v Civilni zaščiti oziroma pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji.«.
2. člen
V 10. členu se v tretjem odstavku črta zadnji stavek.
3. člen
V 13. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedama »starševski dopust« doda beseda »praviloma«.
4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(usposabljanje)
Pogodbeni pripadnik rezervne sestave, ki nima odsluženega vojaškega roka, opravi temeljno vojaško strokovno usposabljanje praviloma v prvem letu trajanja pogodbe. Usposabljanje pogodbeni pripadnik rezervne sestave opravi v skladu s programom izvajanja temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja.
Pogodbeni pripadnik rezervne sestave, ki je opravil služenje vojaškega roka ali temeljno vojaško strokovno usposabljanje in ni usposobljen za dolžnost, za katero je sklenil pogodbo, opravi osnovno vojaško strokovno usposabljanje za vojaka oziroma osnovno usposabljanje za delo v vojski za vojaškega uslužbenca.
Usposabljanje pogodbenih pripadnikov rezervne sestave iz prejšnjega odstavka in usposabljanje pogodbenih pripadnikov rezervne sestave, ki so usposobljeni za dolžnost, za katero so sklenili pogodbo, se organizira in izvaja po načrtu usposabljanja, praviloma v več krajših terminih in enem daljšem neprekinjenem terminu. Skupaj usposabljanje v enem letu ne sme biti daljše od treh mesecev.
Ne glede na določbi prejšnjih dveh odstavkov se lahko pogodbenega pripadnika rezervne sestave, kandidata za častnika ali podčastnika, napoti v šolo za častnike oziroma šolo za podčastnike, praviloma pod pogoji in na način, kot to velja za pripadnike stalne sestave. Na smiselno enak način se izvaja tudi usposabljanje podčastnika in častnika pogodbene rezerve, ki mora opraviti specializacijo oziroma prekvalifikacijo za drug rod ali službo in nadaljevalno ter dopolnilno usposabljanje pogodbenih pripadnikov rezervne sestave.
Pogodbeni pripadnik rezervne sestave, ki mu je predhodno prenehala pogodba o zaposlitvi brez krivdnih razlogov, ima skladno z Zakonom o službi v Slovenski vojski pravico do zmanjšanega obsega usposabljanja.«.
5. člen
14.a člen se črta.
6. člen
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Enota, ki izvaja usposabljanje iz tretjega odstavka 14. člena te uredbe, izdela praviloma do konca meseca oktobra za naslednje leto predlog terminskega načrta usposabljanja.«.
7. člen
V 16. členu se v četrtem odstavku za besedama »v prvem« dodata besedi »in drugem«.
8. člen
V 19. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Do zaključka temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja pripada pogodbenemu pripadniku rezervne sestave brez odsluženega vojaškega roka 50 odstotkov plačila za pripravljenost iz prejšnjega odstavka.«.
V petem odstavku se številka »50« nadomesti s številko »150«.
9. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(posebna denarna nagrada)
Nekdanjemu poklicnemu pripadniku Slovenske vojske, ki najkasneje v roku enega leta po prenehanju pogodbe o zaposlitvi brez krivdnih razlogov v stalni sestavi Slovenske vojske sklene pogodbo o službi v rezervni sestavi, pripada posebna denarna nagrada.
Denarna nagrada iz prejšnjega odstavka znaša za dolžnost vojaka tri, za dolžnost podčastnika šest in za dolžnost častnika devet mesečnih plačil za pripravljenost, v višini, ki jo določa drugi odstavek 19. člena te uredbe, in se izplača ob prvem izplačilu plačila za pripravljenost po podpisu pogodbe.«.
10. člen
V 26. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave sklene pogodbo za poklicno opravljanje vojaške službe, se zaposli kot policist, pooblaščena uradna oseba v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij ali poklicni gasilec, z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi,«.
11. člen
V 27. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. če je bilo pogodbenemu pripadniku rezervne sestave usposabljanje prekinjeno v skladu s 1. točko petega odstavka 16. člena te uredbe,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru odpovedi pogodbe iz 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11. in 12. točke prejšnjega odstavka je pogodbeni pripadnik rezervne sestave dolžan ministrstvu povrniti v celoti plačilo za pripravljenost za zadnjih 12 mesecev, posebno denarno nagrado in sorazmerni del stroškov, nastalih v času vseh usposabljanj, razen pri preverjanju telesne in duševne sposobnosti kandidatov za napotitev v šolo za časnike oziroma šolo za podčastnike. Sorazmerni del stroškov, nastalih v času usposabljanj, se izračuna tako, da se izplačana plačila za usposabljanja zmanjšajo za odstotek že realiziranega časa trajanja pogodbe. V primeru odpovedi podaljšane pogodbe je pogodbeni pripadnik rezervne sestave dolžan ministrstvu povrniti plačila iz tega odstavka samo po podaljšani pogodbi. Dodatek za stalnost v primeru odpovedi podaljšane pogodbe je pripadnik dolžan vrniti najkasneje v enem letu od datuma, ko se začne podaljšano pogodbeno obdobje.«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku za besedo »plače« črta vejica in doda besedilo »ali če stroški vračila presegajo znesek dveh minimalnih plač«.
V petem odstavku se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen, če je pogodbeni pripadnik rezervne sestave odpovedal pogodbo iz razloga, ker je po podpisu pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi postal samohranilec z mladoletnim otrokom.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(uporaba uredbe za pogodbene pripadnike rezervne sestave)
Pogodbenim pripadnikom rezervne sestave, ki imajo na dan uveljavitve te uredbe sklenjeno šest- ali sedemletno pogodbo o vojaški službi v rezervni sestavi, se pogodbeno razmerje ne skrajša, osnovno vojaško strokovno usposabljanje za vojaka oziroma osnovno usposabljanje za delo v vojski za vojaškega uslužbenca pa opravijo v okviru letnih načrtov usposabljanj.
Pogodbeni pripadniki rezervne sestave, ki so sklenili pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske pred uveljavitvijo te uredbe, ohranijo pogodbeno pridobljene pravice, če je to zanje ugodneje, razen dolžnosti vračila dodatka za stalnost v primeru odpovedi podaljšane pogodbe.
13. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-11/2007/5
Ljubljana, dne 12. decembra 2007
EVA 2007-1911-0025
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost