Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Kazalo

5990. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vojaških uslužbencih, stran 17178.

Na podlagi 63.a člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vojaških uslužbencih
1. člen
V Uredbi o vojaških uslužbencih (Uradni list RS, št. 54/03) se v 1. členu v drugem odstavku črta drugi stavek.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Določene formacijske dolžnosti vojaških uslužbencev se lahko opravljajo v treh nazivih oziroma razredih, če je tako določeno s formacijo. Vojaški uslužbenec se lahko imenuje na taki formacijski dolžnosti z ukazom v neposredno višji razred, če ima predpisano izobrazbo, zahtevane delovne izkušnje ter izpolnjuje druge pogoje, ki so določeni za ta razred v tej formacijski dolžnosti. Vojaški uslužbenec je lahko imenovan v eno stopnjo višji razred, kot je njegov osebni razred. Imenovanje v višji razred je izenačeno z imenovanjem na formacijsko dolžnost po Zakonu o obrambi.«.
3. člen
V 4. členu se v drugem odstavku na koncu besedila doda stavek »Vojaški uslužbenec napreduje v višji razred najpozneje v treh letih po izpolnitvi vseh predpisanih pogojev.«.
4. člen
7. člen se črta.
5. člen
V 9. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Primerljivost vojaškega izobraževanja in usposabljanja v tujini iz tega člena se ugotavlja po merilih, ki jih določi minister na predlog načelnika.«.
6. člen
V 10. členu se v prvem odstavku za besedilom »Pravili službe v Slovenski vojski« doda besedilo »ter pravilnikom o službeni oceni«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vojaški uslužbenec se oceni s službeno oceno »odličen«, »dober«, »zadovoljiv« ali »nezadovoljiv«.«.
7. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Višji vojaški uslužbenci IX. in X. razreda lahko napredujejo v neposredno višji razred, če izpolnjujejo z zakonom določene splošne pogoje in pogoje iz 8. člena te uredbe ter opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji razred, najmanj tri leta s službeno oceno »dober« ali najmanj dve leti s službeno oceno »odličen«.
Višji vojaški uslužbenci XI. razreda lahko napredujejo v neposredno višji razred, če izpolnjujejo z zakonom določene splošne pogoje in pogoje iz 8. člena te uredbe ter opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji razred, najmanj štiri leta s službeno oceno »dober« ali najmanj dve leti s službeno oceno »odličen«.
Višji vojaški uslužbenci XII. razreda lahko napredujejo v neposredno višji razred, če izpolnjujejo z zakonom določene splošne pogoje in pogoje iz 8. člena te uredbe ter opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji razred, najmanj tri leta s službeno oceno »dober« ali najmanj dve leti s službeno oceno »odličen«.
Višji vojaški uslužbenci XIII. razreda lahko napredujejo v neposredno višji razred, če izpolnjujejo z zakonom določene splošne pogoje in pogoje iz 8. člena te uredbe ter opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji razred, najmanj dve leti s službeno oceno »odličen«.
Višji vojaški uslužbenci XIV. razreda lahko napredujejo v neposredno višji razred, če izpolnjujejo z zakonom določene splošne pogoje in pogoje iz 8. člena te uredbe ter opravljajo formacijsko dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji razred, najmanj eno leto s službeno oceno »odličen«.
V čas iz prejšnjega člena in tega člena, določen za opravljanje dolžnosti, za katero se zahteva neposredno višji razred, se všteva čas, prebit v skupnih poveljstvih in enotah ali v mirovnih operacijah, ki traja skupno najmanj štiri mesece, tako, da se pomnoži s količnikom 1,4. Skupno zahtevan čas opravljanja dolžnosti se tako lahko skrajša na najmanj eno leto.«.
8. člen
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se predlogi za izredna povišanja zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po splošnih predpisih ali zaradi invalidske upokojitve posredujejo Generalštabu Slovenske vojske, ko so izpolnjeni pogoji za takšno povišanje.«.
9. člen
V 14. členu se v prvem odstavku na koncu besedila črta pika in doda besedilo »oziroma katerega od kaznivih dejanj iz prvega odstavka 69. člena Zakona o službi v Slovenski vojski.«.
10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Vojaškemu uslužbencu se lahko v skladu z Zakonom o obrambi in Zakonom o službi v Slovenski vojski kot disciplinski ukrep za težje kršitve vojaške discipline odvzame razred za eno stopnjo ali zadrži napredovanje v višji razred najmanj za dve in največ za pet let od dneva, ko je izrečeni ukrep zaradi kršitve vojaške discipline postal dokončen.
O odvzemu razreda vojaškemu uslužbencu izda na podlagi dokončne disciplinske odločbe ugotovitveni sklep minister.
Dokončna disciplinska odločba, s katero je bilo kot disciplinski ukrep izrečeno zadržanje napredovanja v višji razred, se pošlje organizacijski enoti Ministrstva za obrambo, ki je pristojna za vodenje evidenc o potrditvah, napredovanjih, zadržanjih v razredu ter odvzemih razreda vojaškim uslužbencem.«.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-10/2007/5
Ljubljana, dne 12. decembra 2007
EVA 2007-1911-0003
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost