Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5704. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane, stran 16301.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa vodovarstveno območje za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveno območje), ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in se nahaja na območju občin Brezovica, Bloke, Borovnica, Cerknica, Ig, Log - Dragomer, Mestna občina Ljubljana, Škofljica, Velike Lašče in Vrhnika, ter vodovarstveni režim in roke, v katerih morajo lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na tem območju svoje delovanje prilagoditi določbam te uredbe.
2. člen
(1) Vodovarstveno območje sestavljajo območja zajetij in notranja območja, ki so prikazana na publikacijski karti v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Območja zajetij so določena okoli črpalnih vrtin, zajetih izvirov in površinskih zajetij in so navedena na seznamu v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe. Območja zajetij so prikazana na publikacijski karti iz prejšnjega odstavka ter označena z belo barvo in oznako »0«.
(3) Notranja območja so na publikacijski karti iz prvega odstavka tega člena označena na naslednji način:
– najožja območja z oranžno barvo in oznako »VVO I«,
– ožja območja z rumeno barvo in oznako »VVO II« in
– širša območja z zeleno barvo in oznako »VVO III«.
3. člen
(1) Meje vodovarstvenega območja, območja zajetij in notranjih območij so poligoni, določeni v digitalni obliki kot poseben sloj geografskega informacijskega sistema in prikazani na karti, ki jo v izvirniku hrani ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcele) na vodovarstvenem območju je naveden v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Seznam parcel je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz marca 2006, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
(3) Parcele na vodovarstvenem območju se ne smejo združevati s parcelami, ki imajo drugačen vodovarstveni režim, ali s parcelami zunaj vodovarstvenega območja.
2. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA RABO VODE
4. člen
(1) Na najožjem vodovarstvenem območju je prepovedana raba vode iz vodnih virov, ki se varujejo s to uredbo, razen za javno oskrbo s pitno vodo.
(2) Na ožjem in širšem vodovarstvenem območju se lahko podeli vodna pravica za rabo vode iz vodnih virov, ki se varujejo s to uredbo, če to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki se rabi ali je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo.
3. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO
3.1 Splošno
5. člen
(1) Na območju zajetja je prepovedana gradnja, razen gradnje, ki je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo in je zanjo pridobljeno vodno soglasje.
(2) Na območju zajetja je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali kakovost pitne vode.
6. člen
(1) Na notranjih območjih sta prepovedani gradnja in izvedba gradbenih del, ki sta v tabelah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, označeni z oznako »–«.
(2) Na notranjih vodovarstvenih območjih je prepovedano odvajati komunalno odpadno vodo in industrijsko odpadno vodo v vodotoke oziroma posredno v podzemne vode.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija ali nadomestna gradnja stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, če se ne spremeni namembnost objekta in sprememba rabe objekta ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje vodnega telesa.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija ali nadomestna gradnja vojaških objektov in objektov za potrebe zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, če se ne spremeni namembnost objekta in sprememba rabe objekta ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje vodnega telesa.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena so na notranjih območjih dovoljena vzdrževalna dela v javno korist na državnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje teh del lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.
(6) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena so na notranjih območjih dovoljena vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist na železniški infrastrukturi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje teh del lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.
(7) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena so na notranjih območjih dovoljena vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela zaradi zagotavljanja varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega prometa na letališki infrastrukturi in objektih, sistemih in napravah navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: letalski navigacijski objekti) v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje teh del lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.
(8) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na notranjih območjih dovoljena odstranitev objektov ob hkratni ukinitvi internega kanalizacijskega omrežja.
7. člen
(1) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v tabelah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z oznako »+«.
(2) Za gradnjo na notranjih območjih, ki je v tabelah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pd«, je treba pridobiti vodno soglasje.
(3) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v tabelah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pp«, če so v projektnih rešitvah iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k projektnim rešitvam za gradnjo in izvedbo zaščitnih ukrepov pa je izdano vodno soglasje.
(4) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v tabelah 1.1 in 1.2 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pip«, če gre za gradnjo infrastrukture v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki je bil sprejet v skladu s predpisi o urejanju prostora in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov objekta infrastrukture na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.
(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena za gradnjo na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu v skladu s predpisi o urejanju prostora.
(6) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena za gradnjo na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.
8. člen
(1) Vodno soglasje se lahko izda za gradnjo na vodovarstvenem območju, če je zagotovljen priključek objekta na javno kanalizacijo za odvajanje odpadnih voda in so vplivi objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa sprejemljivi.
(2) Za gradnjo na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav, ta ni zahtevana, se vodno soglasje lahko izda, če se komunalna odpadna voda zbira in čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav.
9. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na notranjih območjih gradnja dovoljena in se zanjo lahko izda vodno soglasje za prenosni plinovod izključno za zemeljski plin v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov, ter standardom SIST EN 1594, če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo.
(2) Ne glede na oznako »pip« iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe je na notranjih območjih gradnja dovoljena in se zanjo lahko izda vodno soglasje za glavne in regionalne ceste ter glavne in regionalne železniške proge, če gradnja in izvedba gradbenih del sama po sebi ne dosega ali ne presega pragov, določenih po predpisih o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, in če so v projektnih rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na notranjih območjih dovoljena gradnja letališč za helikopterje s premerom do 40 m v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za gradnjo lahko izda vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo.
10. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih za izvedbo avtoceste, hitre ceste, glavne, regionalne in lokalne ceste ter glavne in regionalne železniške proge izvajanje gradbenih del iz tabele 1.2 priloge 3 te uredbe pod zaporednima številkama 1 in 14 dovoljeno in se lahko izda vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi izvajanja gradbenih del sprejemljivo.
3.2 Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na območju Mestne občine Ljubljana
11. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih na območju Mestne občine Ljubljana gradnja stanovanjskih objektov iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe pod zaporedno številko 1 dovoljena in se lahko izda vodno soglasje, če gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin v naseljih, in če je gradnja dovoljena s prostorskim aktom, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih na območju Mestne občine Ljubljana gradnja nestanovanjskih stavb iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe pod zaporednimi številkami 16, 17, 17a, 18 in 19 dovoljena in se lahko izda vodno soglasje, če gre za gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj grajenega območja kmetije, in če je gradnja dovoljena s prostorskim aktom, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe.
(3) Gradnja objektov iz prejšnjih odstavkov je dovoljena šele takrat, ko so vsi obstoječi objekti na teh območjih priključeni na urejeno javno kanalizacijo oziroma se komunalna odpadna voda zbira in čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav. Gradnja objektov je dovoljena tudi, če je javna kanalizacija, ki omogoča tako priključevanje, določena kot naložba v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana in programu opremljanja zemljišč za gradnjo, izdelanem v skladu s predpisi o urejanju prostora, in se v skladu s programom opremljanja gradnja javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
(4) Zaradi varstva zajetja VSV – 1/05 za Sadinjo vas, ki je namenjeno javni oskrbi prebivalcev s pitno vodo, sta na parcelah št. 485/1, 478/4, 478/2, 477, 485/3 in 904/1, k.o. Podlipoglav prepovedani gradnja in izvedba gradbenih del, ki sta v tabelah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označeni z oznako »–«.
12. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na širšem vodovarstvenem območju na območju Mestne občine Ljubljana znotraj območja odlagališča Barje dovoljena gradnja objektov za zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev v skladu s predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov na odlagališčih, in predpisi, ki urejajo ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in se za gradnjo lahko izda vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje površinskih in podzemnih voda sprejemljivo.
3.3 Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na območju občine Ig
13. člen
(1) Ne glede na določbe 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju na območju občine Ig v naseljih Strahomer, Vrbljene, Gornji Ig, Zapotok, Visoko in Suša na parcelah iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, gradnja stanovanjskih objektov iz tabele 1.1 priloge 3 pod zaporedno številko 1 dovoljena in se za gradnjo lahko izda vodno soglasje, če gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij in gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin v naseljih v skladu z veljavnimi prostorskimi akti občine Ig.
(2) Ne glede na določbe 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju na območju občine Ig v naselju Zapotok gradnja stavb za kulturo in rekreacijo iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe pod zaporedno številko 11 na parceli št. 72 k. o. Zapotok dovoljena in se za gradnjo lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.
(3) Ne glede na določbe 6. člena te uredbe se na najožjem vodovarstvenem območju na območju občine Ig lahko izda vodno soglasje za širitev pokopališča s parkiriščem na Kureščku na parcelah št. 736/2, 732/3-del in 741-del k. o. Zapotok. Parkirišče mora biti izvedeno tako, da se očiščena padavinska voda s parkirišča odvaja s ponikanjem čez lovilnike olja. Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
(4) Ne glede na določbe 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju na območju hipodroma in rekreacije Vrbljene na parcelah št. 413/1-del, *126, 409/1-del, 412, 410, 1338/4, 1339/3, 1559/2, 1560/5, 1562/2, 1699 k. o. Vrbljene in na parcelah št. 601-del, 627/1-del, 627/2-del, 639-del, 635, 636/1, 636/2, 638/1 k. o. Zapotok dovoljena rekonstrukcija ali nadomestna gradnja obstoječih hlevov za konje in se zanjo lahko izda vodno soglasje, pri čemer se število stojnih mest za konje na tem območju ne sme povečati. Dovoljeni sta ureditev pešpoti in kolesarske steze ter postavitev igral za otroke in sanitarne enote, ki mora biti priključena na javno kanalizacijsko omrežje.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju na območju občine Ig dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe pod zaporednimi številkami 16, 17, 17a, 18 in 19 ter se zanjo lahko izda vodno soglasje, če gre za dopolnilno gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj grajenega območja kmetije, in če je gradnja dovoljena v skladu z veljavnimi prostorskimi akti občine Ig.
(6) Gradnja objektov iz prejšnjih odstavkov je dovoljena šele takrat, ko so vsi obstoječi objekti na teh območjih priključeni na urejeno javno kanalizacijo, oziroma se komunalna odpadna voda zbira in čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav. Gradnja objektov je dovoljena tudi, če je javna kanalizacija, ki omogoča tako priključevanje, določena kot naložba v načrtu razvojnih programov občine Ig in programu opremljanja zemljišč za gradnjo, izdelanem v skladu s predpisi o urejanju prostora, in se v skladu s programom opremljanja gradnja javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med občino Ig in investitorjem.
14. člen
Ne glede na določbe 6. člena te uredbe se na ožjem vodovarstvenem območju na območju občine Ig lahko izda vodno soglasje za širitev pokopališča s parkiriščem pri cerkvi sv. Marjeta na parceli št. 1809/1 k. o. Golo in v Tomišlju na parcelah št. 304, 309, 301 in 297/4 k. o. Tomišelj. Parkirišče pri cerkvi sv. Marjeta mora biti izvedeno tako, da se očiščena padavinska voda s parkirišča odvaja s ponikanjem čez lovilnike olja. Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Parkirišče v Tomišlju mora biti izvedeno tako, da se padavinska voda s parkirišča, očiščena v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, odvaja v javno kanalizacijsko omrežje.
3.4 Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na območju občine Škofljica
15. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih na območju občine Škofljica gradnja stanovanjskih objektov iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe pod zaporedno številko 1 dovoljena in se lahko izda vodno soglasje, če gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin v naseljih, in če je gradnja dovoljena s prostorskim aktom, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe.
(2) Gradnja objektov na najožjih vodovarstvenih območjih je dovoljena šele takrat, ko so vsi obstoječi objekti na teh območjih priključeni na urejeno javno kanalizacijo oziroma se komunalna odpadna voda zbira in čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav. Gradnja objektov je dovoljena tudi, če je javna kanalizacija, ki omogoča tako priključevanje, določena kot naložba v načrtu razvojnih programov občine Škofljica in programu opremljanja zemljišč za gradnjo, izdelanem v skladu s predpisi o urejanju prostora, in se v skladu s programom opremljanja gradnja javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med občino Škofljica in investitorjem.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe sta na ožjem vodovarstvenem območju na območju občine Škofljica na parcelah št. 864-del, 869-del, 870-del, 871-del, 872-del, 873, 940/9-del, 940/10-del in 940/25 k. o. Rudnik dovoljena gradnja in izvajanje gradbenih del ter se lahko izda vodno soglasje za sanacijo kopov tehničnega kamna, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.
4. PREPOVEDI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI IN GOZDOM
16. člen
(1) Na notranjih območjih je prepovedano gnojenje zemljišč na način, ki je v tabeli 1.4 priloge 3 te uredbe označen z oznako »–«.
(2) Na notranjih območjih je prepovedano ravnanje z gozdom na način, ki je v tabeli 1.4 priloge 3 te uredbe označen z oznako »–«.
(3) Na notranjih območjih je prepovedana uporaba fitofarmacevtskih sredstev in sredstev za zaščito lesa na način, ki je v tabeli 1.4 priloge 3 te uredbe označen z oznako »–«.
(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih je paša živine dovoljena, če gre za pašo v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov.
(5) Na najožjih vodovarstvenih območjih je dovoljeno namakanje kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov, in je za rabo vode pridobljena vodna pravica.
(6) Ne glede na določbe četrtega in petega odstavka tega člena paša živine in namakanje kmetijskih zemljišč na najožjem vodovarstvenem območju vodarne Brest nista dovoljeni.
(7) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijske obdelovalne površine vse leto pokrite z rastlinjem.
(8) Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih sta paša živine in reja živali na prostem dovoljeni, če so mejne vrednosti vnosa gnojil usklajene s predpisom, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla.
(9) Prepovedi iz tega člena se uporabljajo, če s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla ter fitofarmacevtska sredstva, ni določen strožji režim.
17. člen
Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena je na ožjih in širših vodovarstvenih območjih dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki se glede na razvrstitev v skupino nevarnosti, embalaže in načina uporabe smejo prodajati tudi v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom ali v posebnem delu prodajaln z živili.
5. DRUGI POGOJI IN OMEJITVE
18. člen
(1) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na vodovarstvenem območju, v kateri nastaja industrijska odpadna voda, mora najpozneje do 31. avgusta 2008 zagotoviti, da se industrijska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, če je zgrajena, sicer pa se mora na novo zgrajeno javno kanalizacijo priključiti najpozneje v šestih mesecih od dneva, ko je dana v uporabo. O gradnji javne kanalizacije vsaka občina na zadevnem vodovarstvenem območju obvesti občane z javnim naznanilom, ki ga objavi na krajevno običajen način z navedbo datuma izteka roka za priključitev na javno kanalizacijo.
(2) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na vodovarstvenem območju, v kateri nastaja industrijska odpadna voda in je na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, mora zagotoviti, da se industrijska odpadna voda zbira in čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
19. člen
(1) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na vodovarstvenem območju, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, mora v rokih iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, če je ta zgrajena, sicer pa se mora na novozgrajeno javno kanalizacijo priključiti najpozneje v šestih mesecih od dneva, ko je javna kanalizacija dana v uporabo. O gradnji javne kanalizacije vsaka občina na zadevnem vodovarstvenem območju obvesti občane z javnim naznanilom, ki ga objavi na krajevno običajen način z navedbo datuma izteka roka za priključitev na javno kanalizacijo.
(2) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe na vodovarstvenem območju, v kateri nastaja komunalna odpadna voda in je na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, mora v rokih iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda zbira in čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav.
20. člen
Če gre za gradnjo na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in je ta zahtevana v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju vod iz komunalnih čistilnih naprav, se vodno soglasje lahko izda, vendar najpozneje do izteka rokov za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, določenih v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju vod iz komunalnih čistilnih naprav, če je do izgradnje javne kanalizacije zagotovljeno zbiranje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav.
21. člen
Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih gradnja lokalnih cest in javnih poti, distribucijskih elektroenergetskih vodov in plinovodov za zemeljski plin ter cevovodov za pitno in odpadno vodo iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe dovoljena, če gre za komunalno opremljanje zemljišč za obstoječe objekte na teh območjih, in se zanjo lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.
22. člen
(1) Direkcija Republike Slovenije za ceste mora na notranjih vodovarstvenih območjih zagotoviti rekonstrukcijo državne ceste R III-626-1146 v skladu s kriteriji in v rokih iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.
(2) Promet vozil, ki prevažajo nevarne snovi po državni cesti R III-626-1146 čez notranja vodovarstvena območja, je dovoljen samo v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
6. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi:
1. s prepovedjo v zvezi z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu ter s prepovedjo uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sredstev za zaščito lesa na kmetijskih zemljiščih opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo,
2. z gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del ter prepovedjo gradnje enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov in pogoje za gradnjo teh objektov, opravljajo gradbeni inšpektorji,
3. s prepovedjo v zvezi z ravnanjem na nekmetijskih zemljiščih in prepovedjo uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sredstev za zaščito lesa na nekmetijskih zemljiščih ter z drugimi določbami te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, in
4. s prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravljajo zdravstveni inšpektorji.
7. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
(1) Z globo od 4.100 eurov do 41.700 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. rabi vodo v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena te uredbe,
2. gradi objekt, katerega gradnja je v nasprotju s prepovedmi iz 5. in 6. člena te uredbe, ali gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim soglasjem iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 20. in 21. člena te uredbe,
3. ravna v nasprotju s 16. členom te uredbe,
4. ne zagotovi za obstoječo stanovanjsko ali nestanovanjsko stavbo odvajanja industrijske odpadne vode ali se ne priključi na novozgrajeno javno kanalizacijo v rokih in na način iz prvega odstavka 18. člena te uredbe,
5. ne zagotovi za obstoječo stanovanjsko in nestanovanjsko stavbo odvajanja komunalne odpadne vode ali se ne priključi na novozgrajeno javno kanalizacijo v rokih in na način iz prvega odstavka 19. člena te uredbe.
(2) Z globo od 125 eurov do 625 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 eurov do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi posameznik.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Določbe te uredbe se ne uporabljajo za gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del, za katera je bilo pred uveljavitvijo te uredbe:
– pridobljeno pravnomočno oziroma dokončno gradbeno dovoljenje,
– izdana lokacijska informacija in je investitor naročil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja najpozneje v enem mesecu po izdaji te informacije,
– izdana lokacijska informacija, ki ni starejša od enega leta,
– izdana informacija o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda, v postopku za pridobitev vodnega soglasja,
– izdano vodno soglasje ali
– sprejet državni ali občinski prostorski akt v skladu s predpisi o urejanju prostora in na njegovi podlagi izdana gradbena dovoljenja.
26. člen
Gnojilni načrti, pripravljeni pred uveljavitvijo te uredbe, se lahko uporabljajo do konca obdobja, za katerega so bili pripravljeni.
27. člen
(1) Upravljavci vodovodnih omrežij na vodovarstvenem območju morajo izdelati načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vodovarstvenega območja, najpozneje do 31. decembra 2008.
(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti območja zajetij in notranja območja označena najpozneje do 31. decembra 2009.
28. člen
Vodovarstveno območje se evidentira v zemljiškem katastru kot atributni del digitalne zbirke podatkov najpozneje do 31. decembra 2009.
29. člen
Prepoved združevanja parcel iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe ne velja za postopke, začete pred uveljavitvijo te uredbe.
30. člen
(1) Lastniki ali drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo zagotoviti ravnanje v skladu s prepovedmi, navedenimi pod zaporednimi številkami 1, 2, 3 in 5 iz poglavja »I GNOJENJE« tabele 1.4 priloge 3 te uredbe, ter izvajanje določb četrtega in petega odstavka 16. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2012.
(2) Lastniki ali drugi posestniki kmetijskih zemljišč na najožjem vodovarstvenem območju morajo zagotoviti izvajanje določb tretjega in sedmega odstavka 16. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2009.
(3) Lastniki ali drugi posestniki kmetijskih zemljišč na ožjem vodovarstvenem območju morajo zagotoviti izvajanje določb tretjega odstavka 16. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2009.
31. člen
Po pridobitvi vodne pravice za rabo vode in po priključitvi objektov zajetja VSV – 1/05 za Sadinjo vas na vodovodno omrežje se:
– na parcelah št. 485/1, 478/4, 478/2, 477, 485/3 in 904/1, k.o. Podlipoglav vzpostavi najožje vodovarstveno območje in začne veljati najstrožji vodovarstveni režim,
– na parceli št. 485/2, k.o. Podmolnik, ožje vodovarstveno območje in začne veljati strožji vodovarstveni režim ter
– na parcelah št. 9, 11, 14/1, 16/1, 16/2, 17, 19, 21, 26, 27/1, 27/2, 31/1, 33, 38, 40, *44, *46, *47, 476/2 in 929, k.o. Podlipoglav, in na parcelah št. 32 in 42, k.o. Podmolnik, širše vodovarstveno območje in začne veljati blažji vodovarstveni režim.
32. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-108/2007/7
Ljubljana, dne 28. novembra 2007
EVA 2007-2511-0019
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti