Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5638. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, stran 15584.

Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči
1. člen
V Uredbi o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 48/99) se v 5. členu v drugem odstavku besede »delavce v državni upravi« nadomestijo z besedama »javne uslužbence«.
2. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Pripadniku CZ, ki je vpoklican v zvezi z opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, se povrnejo stroški prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi od kraja njegovega stalnega oziroma začasnega prebivališča do kraja, kamor je bil poklican ali napoten, in stroški prevoza nazaj, če je ta kraj oddaljen več kot 1 km od kraja stalnega ali začasnega prebivališča pripadnika CZ. Če pripadnik CZ v razdalji več kot 1 km od kraja stalnega ali začasnega prebivališča nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se mu za razdaljo od kraja prebivališča do prvega javnega prevoznega sredstva po najkrajši poti obračuna kilometrina v višini, ki je predpisana za javne uslužbence.«.
3. člen
V 8. členu se črta tretji odstavek.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Za določitev višine kilometrine, povračila stroškov za prehrano, dnevnice, izplačilo akontacij za službeno potovanje izven države in povračila stroškov za prenočišče se uporabljajo predpisi, ki veljajo za javne uslužbence.«.
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(1) Nadomestila plače se izplačujejo na naslednji način:
– pripadniku CZ, ki je v delovnem razmerju, izplača nadomestilo plače neposredno delodajalec, ki vloži zahtevo za povračilo izplačanega nadomestila plače pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje oziroma pri občinski službi, pristojni za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je vpoklicala pripadnika CZ;
– pripadniku CZ, ki prejema pokojnino, se izplača razlika med pokojnino in višino povprečne plače v Republiki Sloveniji, če je to za pripadnika ugodneje;
– pripadniku CZ, ki prejema denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, se izplača razlika med nadomestilom in višino povprečne plače v Republiki Sloveniji;
– pripadniku CZ, ki samostojno opravlja dejavnost, se nadomestilo izgubljenega zaslužka obračuna in izplača v višini bruto zavarovalne osnove, od katere je pripadnik CZ obračunal in plačal prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za mesec pred prejemom poziva;
– pripadniku CZ, ki ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne dejavnosti, ne prejema pokojnine ali denarnega nadomestila zaradi brezposelnosti oziroma ne pridobiva dohodka na kakšen drug način, se izplača denarno nadomestilo na podlagi njegove pisne izjave v višini povprečne plače v Republiki Sloveniji.
(2) Pripadniku CZ iz prve, druge, tretje in pete alinee prejšnjega odstavka se izplača nadomestilo, zmanjšano za davke in prispevke. Izplačevalec nadomestila za pripadnika CZ iz prve in tretje alinee prejšnjega odstavka obračuna in izplača davke in prispevke, ki jih upošteva pri vložitvi zahteve za povračilo izplačanega nadomestila plače.
(3) Pripadniku CZ iz četrte alinee prvega odstavka tega člena se izplača nadomestilo v bruto znesku, povečanem za prispevke za socialno varnost, ki jih plačuje delodajalec.
(4) Potrdila in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi občine in nosilci javnih pooblastil, za obračun nadomestila iz prvega odstavka tega člena pridobi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje oziroma občinska služba, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami po uradni dolžnosti.«.
6. člen
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahtevek za povračilo izplačanega nadomestila plače oziroma listine za obračun nadomestila izgubljenega zaslužka ali denarnega nadomestila se vložijo na ustreznem obrazcu R-1, R-2, R-3, R-4 ali R-5, ki so kot priloga sestavni del te uredbe, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje oziroma pri občinski službi, pristojni za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je vpoklicala pripadnika CZ.«.
V tretjem odstavku se besedi »lokalne skupnosti« nadomestita z besedo »občine«.
7. člen
V 13. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Obrazec potnega naloga je enak kot za javne uslužbence.«.
8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(1) Zahteva iz prejšnjega člena za povračilo potnih stroškov se vloži naslednji dan po zaključku službenega potovanja v državi oziroma najkasneje v treh dneh od zaključka službenega potovanja v državi oziroma v sedmih dneh od zaključka službenega potovanja v drugi državi, pri organu, ki je dolžan povrniti stroške.
(2) Izplačilo povračil stroškov se na podlagi zahteve iz prejšnjega odstavka izvrši najkasneje v 30 dneh po vložitvi zahteve oziroma ob izplačilu drugih prejemkov v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije tako, da se praviloma stroški nakažejo na osebni račun upravičenca.«.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-6/2007/7
Ljubljana, dne 28. novembra 2007
EVA 2007-1911-0002
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost