Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007

Kazalo

5505. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-B), stran 15231.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. novembra 2007.
Št. 001-22-140/07
Ljubljana, dne 29. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA (ZPPreb-B)
1. člen
V Zakonu o prijavi prebivališča (Uradni list Republike Slovenije, št. 59/06 - uradno prečiščeno besedilo) se v 2. točki 3. člena črtata besedi »in geokodo«.
V 3. točki se besedilo »kjer se posameznik naseli z namenom, da v njem stalno prebiva, ker« nadomesti z besedilom »kjer posameznik dejansko stalno prebiva in«.
V 4. točki se besedilo »nima namena stalno prebivati« nadomesti z besedilom »stalno ne prebiva«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. stanodajalec je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki proti plačilu sprejema goste na prenočišče oziroma počitek in se po predpisih o gostinstvu šteje za sobodajalca ali v okviru svoje dejavnosti posameznikom nudi začasno nastanitev. Za stanodajalca se po tem zakonu šteje tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja recepcijske storitve v imenu in za račun drugih stanodajalcev;«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča in prijavo spremembe naslova stanovanja ter prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča je pristojna upravna enota, ne glede na to, kje ima posameznik prijavljeno stalno ali začasno prebivališče ali ga prijavlja (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Za vodenje postopka iz sedmega odstavka 7. člena in 8. člena tega zakona je pristojna upravna enota, na območju katere ima posameznik stalno prebivališče ali ga prijavlja.«.
V drugem odstavku se beseda »gosta« nadomesti z besedilom »iz četrtega odstavka 9.a člena, 10. in 10.a člena tega zakona«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Za prijavo stalnega prebivališča oziroma spremembe naslova stanovanja državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, v tujini, v skladu z zakonom, ki ureja evidenco volilne pravice, je poleg pristojnega organa iz prvega odstavka tega člena pristojno tudi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.«.
3. člen
Na koncu prvega odstavka 6. člena se doda besedilo »Stalno prebivališče oziroma spremembo naslova stanovanja je treba prijaviti v osmih dneh od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanje tujca, odjaviti pa pred odselitvijo.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Stalno prebivališče novorojenčka se prijavi v osmih dneh po določitvi osebnega imena v skladu z zakonom, ki ureja osebno ime. Prijava stalnega prebivališča velja od datuma rojstva.«.
4. člen
Peti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tujec lahko prijavi stalno prebivališče in spremembo naslova stanovanja v Republiki Sloveniji, če ima veljavno dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in predloži dokazilo iz prejšnjega odstavka.«.
5. člen
Za 7. členom se dodata nova 7.a in 7.b člen, ki se glasita:
»7.a člen
(prijava na naslov, ki ni evidentiran v registru prostorskih enot)
Če v registru prostorskih enot ni naslova stavbe, na katerega se posameznik prijavlja, mora ta ob prijavi poleg naslova stavbe navesti tudi številko stavbe iz katastra stavb. Pristojni organ ravna v skladu s sedmim odstavkom prejšnjega člena in posameznika prijavi začasno na naslov naselja, ki ga v prijavi navede posameznik.
Če pristojni organ ugotovi, da posameznik dejansko stalno prebiva v stavbi na naslovu iz prejšnjega odstavka, obvesti Geodetsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) o naslovu in številki stavbe iz prejšnjega odstavka.
Geodetska uprava na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka določi stavbi naslov (hišno številko), če so izpolnjeni pogoji za določitev hišne številke v skladu s predpisi, ki urejajo določanje hišnih številk, in ga evidentira v registru prostorskih enot.
Če se ugotovi, da stavba ne obstaja več, geodetska uprava ne določi hišne številke.
Geodetska uprava o določitvi naslova oziroma o tem, da stavba ne obstaja, obvesti pristojni organ.
Pristojni organ sprejme prijavo stalnega prebivališča po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka, da je stavbi določena hišna številka.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prijavo začasnega prebivališča.
7.b člen
(elektronska prijava in odjava stalnega prebivališča in spremembe naslova stanovanja)
Posameznik lahko prijavi oziroma odjavi stalno prebivališče in prijavi spremembo naslova stanovanja tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Pristojni organ sprejme elektronsko podpisan obrazec skupaj z dokazilom iz četrtega odstavka 7. člena tega zakona ter na podlagi uradnih evidenc preveri identiteto posameznika, veljavnost varnega elektronskega podpisa v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis, in ustreznost dokazil iz četrtega odstavka 7. člena tega zakona, če gre za tujca, pa tudi veljavnost dovoljenja za stalno prebivanje.
Če so izpolnjeni pogoji za prijavo stalnega prebivališča oziroma spremembe naslova stanovanja, pristojni organ posamezniku izda potrdilo o prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča ali prijavi spremembe naslova stanovanja.
Če elektronski podpis ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev, pristojni organ ali centralni informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje zavrne prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča oziroma prijavo spremembe naslova stanovanja in o tem obvesti posameznika.
Če posameznik ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev za prijavo stalnega prebivališča oziroma spremembe naslova stanovanja, pristojni organ ravna v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakona in o tem obvesti posameznika.«.
6. člen
V drugem odstavku 8. člena se pred besedama »lokalne skupnosti« doda beseda »samoupravne«.
Za sedmim odstavkom se doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
»Če posameznik med postopkom ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča na prvi ali drugi stopnji prijavi oziroma odjavi stalno prebivališče ali prijavi spremembo naslova stanovanja, pristojni organ oziroma ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, postopek ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča ustavi.«.
7. člen
V drugem odstavku 9. člena se besedilo »podatke iz 1., 2., 5., 6. in 11. točke« nadomesti z besedilom »podatke iz 1., 2., 3., 5., 6. in 11. točke«.
V tretjem odstavku se besedilo »podatke iz 1., 2. in 6. točke« nadomesti z besedilom »podatke iz 1., 2., 3. in 6. točke«.
V četrtem odstavku se besedilo »podatke iz 1., 2. in 6. točke« nadomesti z besedilom »podatke iz 1., 2., 3. in 6. točke«.
8. člen
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(prijava in odjava v zavodu za prestajanje kazni in prevzgojnem domu)
Zavod za prestajanje kazni, dislocirani oddelek zavoda oziroma prevzgojni dom prijavi začasno prebivališče posameznika v treh dneh po sprejemu, odjavi pa pred odpustom iz zavoda oziroma prevzgojnega doma.
Za prijavo oziroma odjavo iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe drugega, tretjega in petega odstavka prejšnjega člena ter tretjega in četrtega odstavka 11. člena tega zakona. Za trajanje prijave in obnovo začasnega prebivališča v zavodu za prestajanje kazni oziroma prevzgojnem domu se uporabljajo določbe 17. člena tega zakona.
Določbi prejšnjih odstavkov se uporabljata za tujca le v primeru, če ima veljavno dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in pri pristojnem organu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. Tujca, ki nima veljavnega dovoljenja za prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, zavod za prestajanje kazni, dislocirani oddelek zavoda oziroma prevzgojni dom prijavi pri pristojni policijski postaji v roku treh dni po sprejemu, odjavi pa pred odpustom iz zavoda oziroma prevzgojnega doma.
Za prijavo oziroma odjavo tujca, ki nima veljavnega dovoljenja za prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji iz prejšnjega odstavka, se smiselno uporabljajo določbe drugega, tretjega in petega odstavka prejšnjega člena ter petega, sedmega in devetega odstavka 10. člena tega zakona.«.
9. člen
V drugem odstavku 10. člena se za besedilom »nima dovoljenja za prebivanje« doda besedilo »ali potrdila o prijavi prebivanja«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Bolnišnice in drugi zdravstveni zavodi, ki sprejmejo na zdravljenja tujca, ki nima dovoljenja za prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, morajo tujca prijaviti oziroma odjaviti pristojni policijski postaji v 24 urah po njegovem sprejemu oziroma odhodu.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedilom »nima dovoljenja za prebivanje« doda besedilo »ali potrdila o prijavi prebivanja«, besedi »prejšnjega člena« pa se nadomestita z besedilom »9. in 9.a člena tega zakona«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo v drugi alinei »številko registrskega vpisa firme« nadomesti z besedilom »matično številko pravne osebe«, v četrti alinei pa se besedi »prejšnjega člena« nadomestita z besedilom »9. člena tega zakona«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«, besedi »prejšnjega člena« pa se nadomestita z besedilom »9. člena tega zakona«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besedilo »šestega in sedmega« nadomesti z besedilom »sedmega in osmega«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
10. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(policijska prijava tujca s prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji)
Ne glede na določbe 12. člena tega zakona mora tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje ali potrdilom o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se nastani ali začasno prebiva zunaj naselja stalnega oziroma začasnega prebivališča, pri pristojni policijski postaji prijaviti oziroma odjaviti lastnik oziroma najemnik objekta, v katerem prebiva tujec, če namerava tujec v tem naselju prebivati več kot tri in ne več kot 60 dni.
Tujca mora prijaviti v treh dneh od dneva naselitve, odjaviti pa pred odselitvijo.
Za prijavo oziroma odjavo tujca iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena.«.
11. člen
V drugem odstavku 11. člena se za besedilom »dovoljenje za prebivanje« doda besedilo »ali potrdilo o prijavi prebivanja«.
V tretjem odstavku se beseda »šestega« nadomesti z besedo »sedmega«, na koncu besedila pa se pred piko doda besedilo »in sporočiti naslov za vročanje v skladu s 17.a členom tega zakona«.
12. člen
V prvem odstavku 12. člena se za številko »9.« doda besedilo »in 9.a«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Določba prvega odstavka tega člena se uporablja za tujca le v primeru, če ima veljavno dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in pri pristojnem organu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. Tujec, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, vendar v Republiki Sloveniji nima prijavljenega stalnega oziroma začasnega prebivališča pri pristojnem organu, mora pristojnemu organu začasno prebivališče prijaviti v treh dneh od dneva naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje tujca ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, odjaviti pa pred odselitvijo.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Posameznik mora ob prijavi oziroma odjavi začasnega prebivališča dati pristojnemu organu naslov začasnega prebivališča, na katerega se prijavlja, podatke iz 1., 2., 3., 5., 6. in 11. točke prvega odstavka 7. člena tega zakona in sporočiti naslov za vročanje v skladu s 17.a členom tega zakona.«.
V šestem odstavku se besedilo »določbe 6. in 7. člena« nadomesti z besedilom »določbe 6., 7., 7.a in 7.b člena«.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»Za odjavo začasnega prebivališča se smiselno uporabljajo določbe 7.b člena tega zakona.«.
13. člen
Za 12. členom se doda novi 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(ugotavljanje dejanskega začasnega prebivališča)
Za postopek ugotavljanja dejanskega začasnega prebivališča tujca, ki v Republiki Sloveniji nima prijavljenega stalnega prebivališča, se smiselno uporabljajo določbe 8. člena tega zakona.«.
14. člen
V tretjem odstavku 13. člena se besedi »prejšnjega člena« nadomestita z besedilom »12. člena tega zakona«.
V petem odstavku se besedilo »določbe 6. in 7. člena« nadomesti z besedilom »določbe 6., 7., 7.a in 7.b člena«.
15. člen
Tretja alineja 14. člena se črta.
Dosedanje četrta, peta in šesta alineja postanejo tretja, četrta in peta alineja.
16. člen
V tretjem odstavku 17. člena se besedi »enega leta« nadomestita z besedilom »roka iz prvega odstavka tega člena«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Pristojni organ tujcu, ki je v skladu z določbami zakona, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, pravočasno vložil prošnjo za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje oziroma potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, obnovi prijavo začasnega prebivališča za čas reševanja prošnje.
Obnova začasnega prebivališča iz prejšnjega odstavka traja do vročitve dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja oziroma do dokončnosti odločbe ali sklepa, s katerim je bila prošnja iz prejšnjega odstavka zavrnjena, zavržena ali postopek ustavljen.
Tujec iz četrtega odstavka tega člena oziroma stanodajalec, pri katerem je tujec nastanjen, mora obnoviti prijavo začasnega prebivališča v osmih dneh od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje oziroma potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji.«.
17. člen
Za 17. členom se dodata naslov novega III.A poglavja in novi 17.a člen, ki se glasita:
»III.A NASLOV ZA VROČANJE
17.a člen
(naslov za vročanje)
Posameznik mora ob prijavi oziroma odjavi stalnega oziroma začasnega prebivališča oziroma ob prijavi spremembe naslova stanovanja določiti tudi naslov za vročanje:
- če ima posameznik v Republiki Sloveniji prijavljeno le stalno prebivališče, se naslov stalnega prebivališča šteje za naslov za vročanje;
- če ima posameznik v Republiki Sloveniji poleg stalnega prebivališča prijavljeno tudi eno ali več začasnih prebivališč, mora ob prijavi stalnega oziroma začasnega prebivališča oziroma prijavi spremembe naslova stanovanja določiti, kateri od teh naslovov se šteje za naslov za vročanje. Če prijava začasnega prebivališča poteče, posameznik pa v roku iz prejšnjega člena ni obnovil prijave začasnega prebivališča, se za naslov za vročanje šteje naslov stalnega prebivališča;
- če ima posameznik v Republiki Sloveniji prijavljeno le začasno prebivališče, se naslov začasnega prebivališča šteje za naslov za vročanje. Če ima posameznik v Republiki Sloveniji prijavljenih več začasnih prebivališč, mora ob prijavi oziroma odjavi začasnega prebivališča določiti naslov za vročanje. Če prijava začasnega prebivališča na naslovu, ki je bil določen kot naslov za vročanje, poteče, posameznik pa v roku iz prejšnjega člena ni obnovil prijave začasnega prebivališča na tem naslovu, se za naslov za vročanje šteje naslov veljavnega začasnega prebivališča, ki ga je posameznik prijavil nazadnje.
V primerih iz druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka lahko posameznik kadarkoli pristojnemu organu sporoči novi naslov za vročanje.
Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prijavo začasnega prebivališča iz 11. člena in obnovo prijave začasnega prebivališča iz 17. člena tega zakona. Ne glede na določbe tega člena se za naslov za vročanje šteje naslov začasnega prebivališča iz 9.a člena tega zakona.«.
18. člen
V četrtem odstavku 18. člena se pred besedama »lokalnih skupnosti« doda beseda »samoupravnih«.
Za sedmim odstavkom se doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
»Za namen izvajanja tretjega odstavka 5. člena tega zakona lahko osebne podatke iz registra stalnega prebivalstva in evidenc po tem zakonu uporabljajo tudi delavci ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ki so pooblaščeni za opravljanje konzularnih zadev, ki podatek o prijavi stalnega prebivališča oziroma spremembi naslova stanovanja v tujini evidentirajo v registru stalnega prebivalstva.«.
19. člen
V drugem odstavku 19. člena se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»- iz 9.a in 17.a člena tega zakona;«.
Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.
Za petim odstavkom se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»Podatki iz prvega in drugega odstavka 9.a člena tega zakona se hranijo v registru stalnega prebivalstva še eno leto po prenehanju prijave začasnega prebivališča, nato se uničijo.«.
20. člen
Za 20. členom se doda novi 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
(posredovanje podatkov lastniku stavbe)
Pristojni organ ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, lahko lastniku stavbe na določenem naslovu, če navede, da osebne podatke potrebuje za izpolnjevanje določene obveznosti v skladu z zakonom, na njegovo vlogo posreduje podatke o imenu in priimku, datumu rojstva ter vrsti prebivališča vseh posameznikov, ki imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na tem naslovu.
Lastnik stavbe lahko podatke iz prejšnjega odstavka uporabi samo za izpolnjevanje obveznosti v skladu z zakonom.«.
21. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(prekrškovni organi)
Naloge prekrškovnega organa za kršitve iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 6. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega odstavka 11. člena, prvega in drugega odstavka 12. člena, prvega in drugega odstavka 13. člena, prvega, tretjega in petega odstavka 15. člena, drugega odstavka 16. člena in drugega odstavka 17. člena tega zakona opravlja Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve.
Naloge prekrškovnega organa za kršitve iz prvega odstavka 9. člena, prvega, tretjega in petega odstavka 15. člena ter drugega odstavka 16. člena tega zakona, ki se nanašajo na policijsko prijavo, in za kršitve iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 10. člena, 10.a člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 12. člena in šestega odstavka 17. člena tega zakona, opravlja policija.«.
22. člen
V prvem odstavku 23. člena se v napovednem stavku besedilo »od 200.000 do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 3.000 do 25.000 eurov«.
V 2. točki se besedilo »(prvi odstavek 10. člena in prvi odstavek 11. člena)« nadomesti z besedilom »(prvi odstavek 10. člena ter prvi in drugi odstavek 11. člena)«.
V 3. točki se za besedilom »nima dovoljenja za prebivanje« doda besedilo »ali potrdila o prijavi prebivanja«.
Za 3. točko se dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4. v predpisanem roku pri pristojni policijski postaji ne prijavi oziroma odjavi tujca, ki nima dovoljenja za prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, pa ga je sprejela na zdravljenje (tretji odstavek 10. člena);
5. v predpisanem roku pri pristojni policijski postaji ne prijavi oziroma odjavi tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje ali potrdilom o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se nastani ali začasno prebiva zunaj naselja stalnega oziroma začasnega prebivališča za več kot tri in ne več kot 60 dni (10.a člen);«.
Dosedanje 4., 5. in 6. točka postanejo 6., 7. in 8. točka.
Za dosedanjo 7. točko, ki postane 9. točka, se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. v predpisanem roku ne obnovi prijave začasnega prebivališča (drugi in šesti odstavek 17. člena).«.
V drugem odstavku se besedilo »od 20.000 do 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.000 do 4.100 eurov«.
23. člen
V prvem odstavku 24. člena se v napovednem stavku besedilo »od 20.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:« nadomesti z besedilom »od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba iz 9. točke 3. člena tega zakona, ki:«.
V 2. točki se besedilo »(prvi odstavek 10. člena in prvi odstavek 11. člena)« nadomesti z besedilom »(prvi odstavek 10. člena ter prvi in drugi odstavek 11. člena)«.
V 3. točki se za besedilom »nima dovoljenja za prebivanje« doda besedilo »ali potrdila o prijavi prebivanja«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. v predpisanem roku pri pristojni policijski postaji ne prijavi oziroma odjavi tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje ali potrdilom o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se nastani ali začasno prebiva zunaj naselja stalnega oziroma začasnega prebivališča za več kot tri in ne več kot 60 dni (10.a člen);«.
Dosedanje 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 5., 6., 7. in 8. točka.
24. člen
V prvem odstavku 25. člena se v napovednem stavku besedilo »od 10.000 do 50.00.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 1.200 eurov«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. v predpisanem roku ne prijavi stalnega prebivališča ali spremembe naslova stanovanja ali ne odjavi stalnega prebivališča (prvi, tretji in peti odstavek 6. člena);«.
4. točka se črta.
V dosedanji 5. točki, ki postane 4. točka, se beseda »tretji« nadomesti z besedo »četrti«.
V dosedanji 6. točki, ki postane 5. točka, se za besedama »oziroma odjavi« dodata besedi »oziroma obnovi«, besedilo »(prvi odstavek 12. člena)« pa se nadomesti z besedilom »(prvi, drugi in tretji odstavek 12. člena ter drugi in šesti odstavek 17. člena)«.
Dosedanja 7. točka postane 6. točka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Pri posamezniku, ki je prijavil stalno oziroma začasno prebivališče oziroma spremembo naslova stanovanja pred uveljavitvijo tega zakona, se za naslov za vročanje šteje naslov njegovega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če tega nima, pa naslov veljavnega začasnega prebivališča, ki ga je prijavil nazadnje.
26. člen
Določbe 7.b člena, šestega in sedmega odstavka 12. člena ter petega odstavka 13. člena zakona, ki se nanašajo na prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča oziroma spremembo naslova stanovanja, prijavo oziroma odjavo oziroma obnovo začasnega prebivališča ter prijavo začasnega odhoda z območja Republike Slovenije in vrnitve v Republiko Slovenijo preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, ter tretjega odstavka 11. člena, petega odstavka 12. člena, 17.a člena in pete alineje drugega odstavka 19. člena zakona, ki se nanašajo na vodenje podatka o naslovu za vročanje v registru stalnega prebivalstva, se začnejo uporabljati devet mesecev po uveljavitvi tega zakona.
27. člen
Določba prvega odstavka 5. člena zakona, kolikor se nanaša na prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča in prijavo spremembe naslova stanovanja, se začne uporabljati 1. julija 2008.
28. člen
V Zakonu o tujcih (Uradni list Republike Slovenije, št. 107/06 - uradno prečiščeno besedilo) prenehajo veljati:
- 84. člen,
- šestnajsta alineja prvega odstavka in beseda »šestnajste« v drugem odstavku 85. člena ter
- 94. člen.
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-07/00-3/9
Ljubljana, dne 21. novembra 2007
EPA 1650-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.