Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006

Kazalo

4093. Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti, stran 9952.

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena in četrtega odstavka 106. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odločba US, 16/04 – odločba US, 123/04 – odločba US, 96/05 – ZRTVS-1 in 60/06) in v soglasju s Svetom za radiodifuzijo 0012-81/2006/2 z dne 23. 8. 2006, direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije izdaja
S P L O Š N I A K T
o dovoljenju za izvajanje radijske
ali televizijske dejavnosti
1. člen
(vsebina splošnega akta)
Ta splošni akt določa postopek za izdajo odločbe o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) izdajatelju radijskega ali televizijskega programa (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj), programske zahteve za izvajanje dejavnosti, ki jih mora izdajatelj določiti v svoji vlogi, ter podrobnejšo vsebino dovoljenja.
2. člen
(postopek za izdajo dovoljenja)
(1) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) začne in vodi postopek na vlogo izdajatelja, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in zakona, ki ureja medije.
(2) Agencija izda dovoljenje po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo.
3. člen
(vsebina vloge)
Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:
– podatke o izdajatelju radijskega ali televizijskega programa (ime vložnika, sedež oziroma naslov vložnika, navedbo zakonitega zastopnika ali morebitnega pooblaščenca, matična številka),
– navedbo dejavnosti, ki jo namerava izvajati (radijska dejavnost ali televizijska dejavnost),
– ime radijskega oziroma televizijskega programa (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga bo izdajatelj razširjal s svojo dejavnostjo,
– izpolnjen obrazec o osnovnih programskih zahtevah, ki jih izdajatelj upošteva pri razširjanju programa. Obrazec je priloga tega akta.
4. člen
(osnovne programske zahteve)
Osnovne programske zahteve, ki jih mora izdajatelj določiti v obrazcu iz četrte alinee prejšnjega člena, so:
– minimalni dnevni oddajni čas programa,
– minimalno število dni predvajanja programa v enem tednu,
– opis programa:
1. namen izdajanja,
2. temeljna vsebinska izhodišča za delovanje programa.
– minimalna tedenska povprečja deležev posameznih zvrsti programskih vsebin v dnevnem oddajnem času,
– minimalno tedensko povprečje deležev lastne produkcije v dnevnem oddajnem času,
– minimalna tedenska povprečja deležev posameznih zvrsti programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času,
– minimalno tedensko povprečje deležev dnevno predvajane slovenske glasbe oziroma glasbene produkcije slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev glede na vso dnevno predvajano glasbo,
– minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času.
5. člen
(vsebina dovoljenja)
Dovoljenje vsebuje naslednje sestavine:
– podatke o izdajatelju programa, ki je imetnik dovoljenja,
– navedbo dejavnosti, ki jo bo imetnik izvajal,
– ime programa, ki ga bo imetnik razširjal,
– osnovne programske zahteve iz 4. člena tega akta,
– dodatne programske zahteve.
6. člen
(dodatne programske zahteve)
(1) Dodatne programske zahteve izhajajo iz programskih pogojev na posameznem javnem razpisu, na katerem je bila izdajatelju dodeljena pravica do uporabe radijskih frekvenc za razširjanje programa v analogni tehniki oziroma pravica do razširjanja programa na razpisanem območju v digitalni tehniki (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).
(2) Po vsakem javnem razpisu agencija po uradni dolžnosti dopolni dovoljenje izbranega izdajatelja s programskimi zahtevami, ki jih je ta prevzel na javnem razpisu.
7. člen
(prehodne določbe)
(1) Izdajateljem, ki so na dan uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 60/06 – ZMed-A), izvajali radijsko ali televizijsko dejavnost na podlagi odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije ali odločbe o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti, kadar dejavnost izdajatelja ni vezana na uporabo radijskih frekvenc, izda agencija dovoljenje po uradni dolžnosti najkasneje do 24. 6. 2007 v skladu z določili zakona, ki ureja medije in z določili tega splošnega akta.
(2) Izdajatelji iz prejšnjega odstavka tega člena so agenciji dolžni v enem mesecu od njene zahteve posredovati vse podatke, ki jih potrebuje za izdajo dovoljenja.
8. člen
(veljavnost splošnega akta)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3816-24/2006/2
Ljubljana, dne 24. julija 2006
EVA 2006-2111-0100
Tomaž Simonič l.r.
Direktor
Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti