Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006

Kazalo

304. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sevalnih dejavnostih, stran 827.

Na podlagi četrtega in petega odstavka 9. člena, šestega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 13. člena, drugega odstavka 55. člena in drugega odstavka 111. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sevalnih dejavnostih
1. člen
V Uredbi o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 48/04) se v 1. členu napovedni stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba določa v skladu z Direktivo Sveta 96/29/EURATOM z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (UL L št. 159 z dne 29. 6. 1996, str. 1) ter Direktivo Sveta 2003/122/EURATOM z dne 22. decembra 2003 o nadzoru visokoaktivnih zaprtih radioaktivnih virov in virov sevanja neznanega izvora (UL L št. 346 z dne 31. 12. 2003, str. 57):«.
Drugi odstavek se črta.
2. člen
V 2. členu se za 6. točko dodata novi 7. in 8. točka, ki se glasita:
»7. visokoaktivni vir sevanja je zaprti vir sevanja, ki vsebuje radionuklid, katerega aktivnost je v času izdelave, ali če ta ni znan, v času, ko je bil prvič dan v promet, enaka ali večja od ustrezne aktivnosti iz tabele 4 iz priloge, ki je sestavni del te uredbe. Zaprti vir ionizirajočega sevanja se ne obravnava več kot visokoaktivni vir sevanja, če njegova aktivnost pade pod ravni izvzetja iz tabele 1 iz priloge te uredbe;
8. nevarni vir sevanja je vir sevanja kategorije 1, 2 ali 3, določen v tabeli 5 iz priloge te uredbe. Nevarni vir sevanja lahko povzroči trajne poškodbe ljudem, ki bi ravnali z njim, če ne bi upoštevali pravil varnosti in varovanja.«.
3. člen
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sevalna dejavnost ali vir sevanja izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, če:
1. aktivnost posameznega radionuklida v snovi ne presega ravni izvzetja za aktivnost iz drugega stolpca tabele 1 iz priloge te uredbe;
2. specifična aktivnost posameznega radionuklida v snovi ne presega specifične aktivnosti iz tretjega stolpca tabele 1 iz priloge te uredbe;
3. je naprava, ki vsebuje zaprte vire sevanj z aktivnostmi ali specifičnimi aktivnostmi nad vrednostmi iz 1. in 2. točke tega odstavka, tipsko preverjena in odobrena v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, pri pogoju, da hitrost doze ne presega 1 µSv/h na razdalji 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave.«.
V tretjem odstavku se v 1. točki besedilo »ki ne presega 5 kV« nadomesti z besedilom »ki presega 5 kV«, besedilo 2. točke pa se spremeni tako, da se glasi:
»2. katodno cev, namenjeno prikazovanju slik, ali drugo električno napravo, če napetost ne presega 30 kV in pri normalnem delovanju hitrost doze 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave ne presega 1 µSv/h;«.
V šestem odstavku se besedilo »katerih aktivnosti in specifična aktivnost so radiokemijsko najbolj podobne« nadomesti z besedilom »ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni«.
V sedmem odstavku se črta besedilo »v obdobju enega leta«.
4. člen
V 4. členu se v četrtem odstavku besedilo četrte alinee spremeni tako, da se glasi:
»– krat 0,1 za kompleksno delo s tekočinami in enostavno delo s suhimi snovmi,«.
5. člen
V 6. členu se v tretjem odstavku besedilo »katerih aktivnosti in specifične aktivnosti so radiokemijsko najbolj podobne« nadomesti z besedilom »ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni«.
6. člen
V 9. členu se v prvem odstavku besedilo 3. točke spremeni tako, da se glasi:
»3. električno napravo, ki deluje pri napetosti nad 30 kV, razen za elektronske mikroskope;«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Ob spremembah na viru sevanja ali pri uporabi vira sevanja je treba pred uporabo vira ponovno pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja, če:
1. gre za poseg ali spremembo na viru sevanja, ki lahko vpliva na pogoje varstva pred ionizirajočimi sevanji;
2. se vir sevanja, ki se uporablja kot nepremičen vir, premesti v drug prostor istega objekta ali v drug objekt ali
3. je bila na rentgenskem aparatu zamenjana rentgenska cev.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena ni treba pridobiti dovoljenja za uporabo vira sevanja ali potrdila o vpisu v register virov sevanja za ionizacijske javljalnike požara, ki vsebujejo radionuklid Am-241 z aktivnostjo, ki ne presega 3 MBq, če hitrost doze 10 cm od katerekoli dostopne površine ionizacijskega javljalnika požara ni večja od 1 µSv/h.«.
7. člen
V 10. členu se v 1. točki drugega odstavka za besedo »viri« doda beseda »sevanja«, besedilo 4. točke pa se spremeni tako, da se glasi:
»4. uporablja pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo največ 25 MeV;«.
8. člen
V naslovu VII. poglavja se črta besedilo »manj pomembnega sevalnega objekta«.
9. člen
V 12. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri odločitvi o obdobju uporabe vira sevanja iz prejšnjega odstavka se upoštevajo predvsem podatki iz ocene varstva izpostavljenih delavcev, aktivnost vira sevanja, če gre za visokoaktivni vir sevanja oziroma nevarni vir sevanja, in podatki iz programa radioloških posegov, če gre za izpostavljenost v zdravstvu.«.
10. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vloga za podaljšanje dovoljenja za sevalno dejavnost, dovoljenja za uporabo vira sevanja in dovoljenja za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta se lahko vloži pri pristojnem upravnem organu ne prej kot dva meseca pred iztekom veljavnosti dovoljenja.«.
11. člen
V prilogi se za tabelo 3 dodata novi tabeli 4 in 5, ki sta kot priloga sestavni del te uredbe.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-3/2006/8
Ljubljana, dne 19. januarja 2006
EVA 2006-2511-0053
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost