Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2006 z dne 11. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2006 z dne 11. 8. 2006

Kazalo

3722. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, stran 9301.

Na podlagi 19., 63., 64., 97. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o upravnem poslovanju
1. člen
V celotnem besedilu Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05 in 30/06) se beseda »šifra« nadomesti z besedo »številka« v ustreznem sklonu.
2. člen
V drugem odstavku 206. člena se za besedo »overjanje« postavi pika, besedilo »in določi ravnanje z eno ali več overitvenimi knjigami.« se črta.
3. člen
V drugem odstavku 207. člena se stavek: »Način ugotovitve istovetnosti se vpiše v overitveno knjigo.«, nadomesti s stavkom »Način ugotovitve istovetnosti se vpiše v elektronsko evidenco overitev.«.
4. člen
V prvem odstavku 208. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. številka vpisa iz elektronske evidence overitev;«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uradna oseba evidentira overitev v elektronsko evidenco overitev.«.
V tretjem odstavku se besedilo »rubrike overitvene knjige« nadomesti z besedilom »polja elektronske evidence overitev«.
V četrtem odstavku se v zadnjem stavku besedilo »v overitveno knjigo« nadomesti z besedilom »v elektronsko evidenco overitev«.
5. člen
Besedilo 209. člena se spremeni tako, da se glasi:
»209. člen
(elektronska evidenca overitev)
(1) V elektronsko evidenco overitev se vpiše:
– številka overitve;
– datum in ura overitve;
– osebno ime overitelja oziroma firma ter njegovo prebivališče oziroma sedež;
– vrsta listine, na kateri se overja lastnoročni podpis oziroma vrsta listine, katere prepis oziroma kopija se overja, datum njene izdaje, številka listine;
– način ugotovitve istovetnosti predlagatelja overitve;
– upravna taksa po ZUT;
– opombe v zvezi z overitvijo.
(2) Iz evidence je razvidno, katera uradna oseba je opravila vpis overitve.
(3) Po potrditvi vpisa overitve je onemogočeno kakršno koli spreminjanje vpisa. V primeru napak pri vnosu je omogočena označitev pomotnega vpisa, kar pa ne vpliva na številčenje overitev.
(4) Podatki iz evidenc overitev se hranijo trajno.«.
6. člen
Črtajo se naslednji členi: 210., 211., 212., 213., 214., 215., 216. in 217.
7. člen
V drugem odstavku 218. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
» 6. številka vpisa iz elektronske evidence overitev;«.
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Uradna oseba evidentira overitev v elektronsko evidenco overitev.«.
8. člen
Četrti odstavek 219. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Elektronska overitev se evidentira v elektronsko evidenco overitev.«.
KONČNI DOLOČBI
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati določbe poglavja »11. Overitvena knjiga« Pravilnika o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 75/05).
10. člen
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-26/2006/5
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-3111-0040
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti