Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006

Kazalo

3405. Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev, stran 8389.

Na podlagi 4. in petega odstavka 4.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl. US, 16/04 – odl. US, 123/04 – odl. US, 96/05 – ZRTVS-1 in 60/06) in v skladu z drugim odstavkom 103. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvedbi rednega letnega javnega razpisa
za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev
1. člen
Ta uredba podrobneje določa način, postopek, pogoje in merila za izvedbo rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) iz 4. in 4.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl. US, 16/04 – odl. US, 123/04 – odl. US, 96/05 – ZRTVS in 60/06; v nadaljnjem besedilu: Zakon o medijih).
2. člen
(1) Postopek javnega razpisa izvede ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi te uredbe in v skladu z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK), ki urejajo javni razpis.
(2) V postopku javnega razpisa se smiselno uporablja predpis, ki je izdan na podlagi 106. člena ZUJIK, razen če ta uredba ne določa drugače.
3. člen
(1) Na javni razpis za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin lahko prijavijo posamezne projekte izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov, izdajatelji elektronskih publikacij ter pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov.
(2) Na javni razpis za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture lahko prijavijo posamezne projekte operaterji, izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij.
(3) Predlagatelji iz prvega in drugega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) ne morejo kandidirati na razpisu iz te uredbe z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na katerem koli javnem razpisu za sredstva iz državnega proračuna.
4. člen
(1) Predlagatelj lahko na javnem razpisu kandidira s projekti:
1. programskih vsebin tiskanih medijev,
2. programskih vsebin radijskih in televizijskih programov, pri čemer so izvzeti projekti slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih in v skladu z Uredbo o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del Uradni list RS, št. 105/01),
3. programskih vsebin, radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega in nepridobitnega programa,
4. programskih vsebin elektronskih publikacij,
5. programskih vsebin, namenjenih slepim in gluhim, v njim prilagojenih tehnikah,
6. razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin iz prejšnje točke,
7. razvoja tehnične infrastrukture medijev,
8. razvoja oziroma nadgradnje tehnične infrastrukture operaterjev.
(2) Projekti od 1. do 5. točke prejšnjega odstavka se sofinancirajo v največ 50-odstotnem deležu iz sredstev državnega proračuna.
(3) Za projekte od 6. do 8. točke prvega odstavka tega člena je določen 40-odstotni delež sofinanciranja s sredstvi iz državnega proračuna oziroma 35-odstotni delež sofinanciranja v osrednji slovenski regiji, z možnim povečanjem za 15 odstotnih točk za mala in srednja podjetja, ter obveznost ohraniti investicije najmanj pet let po zaključku investicij. Prejemnik sredstev mora prispevati najmanj 25 odstotkov vrednosti investicije.
(4) Upravičeni stroški za projekte od 6. do 8. točke prvega odstavka tega člena, ki se sofinancirajo na podlagi te uredbe, so stroški začetnih materialnih investicij v zemljišča, zgradbe in opremo.
5. člen
(1) K prijavi za financiranje projektov od 6. do 8. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora biti poleg sestavin, ki jih določa razpis oziroma razpisna dokumentacija, priloženo tudi:
1. investicijski program,
2. izjava prejemnika sredstev, da ni prejel sredstev, oziroma koliko sredstev je že prejel za isti namen iz kakšnega drugega javnega vira,
3. dokazilo o zagotavljanju lastnega deleža pri investiciji.
(2) S sklepom minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), določi vrste projektov iz 4. člena, za katere se razpiše posamezni javni razpis iz te uredbe.
6. člen
(1) Minister s sklepom o začetku postopka iz 104. člena ZUJIK določi besedilo javnega razpisa, ki vsebuje podatke, določene v 114. členu ZUJIK.
(2) Javni razpis iz te uredbe se razpiše do višine sredstev, ki so za namen iz te uredbe predvidena v državnem proračunu.
(3) Z javnim razpisom se lahko v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih financ, predvidi večletno sofinanciranje projektov samo, kadar so z njimi predvidene tudi letne izvedbene faze, ki so potrebne za njihovo končno izvedbo.
(4) Dodeljena sredstva se lahko porabijo za pokrivanje stroškov izdelave programskih vsebin v radiodifuznem in digitalnem okolju ter na področju tiskanih medijev in za pokrivanje stroškov izvedbe projektov s področja razvoja infrastrukture na področju medijev.
7. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, najave o objavi pa v drugih sredstvih javnega obveščanja po izboru ministrstva in na spletnih straneh ministrstva.
8. člen
(1) Minister imenuje na podlagi 21. člena ZUJIK člane strokovne komisije (v nadaljnjem besedilu: komisija) za ocenjevanje in vrednotenje projektov, prispelih na javni razpis. Komisija oceni in ovrednoti predlagane projekte ter pripravi poročilo v skladu s 119. členom ZUJIK.
(2) Komisijo sestavlja pet strokovnjakov s področja medijev. Administrativna dela opravlja kot tajnik komisije predstavnik ministrstva.
(3) Glede trajanja mandata, nalog, načina dela in financiranja komisije se smiselno uporabljajo določbe predpisa, izdanega na podlagi 21. člena ZUJIK, razen če ta uredba ne določa drugače.
9. člen
Člani sveta ne morejo biti:
– funkcionarji, poslanci in delavci, zaposleni v državnih organih;
– člani vodstev političnih strank;
– delavci, ki so redno zaposleni pri izdajatelju medija ali v oglaševalski organizaciji;
– osebe, ki imajo kot zunanji sodelavci sklenjeno pogodbeno razmerje z izdajateljem medija ali z oglaševalsko organizacijo;
– osebe, ki imajo v lasti več kot en odstotek kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja medija ali v oglaševalski organizaciji.
10. člen
(1) V postopku izbire med predlaganimi projekti programskih vsebin za splošno informativne tiskane medije se upoštevajo naslednja merila:
1. zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije;
2. kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave;
3. povprečno število prodanih izvodov tiskanih medijev;
4. povprečno število objavljenih izvirnih člankov v posamezni številki;
5. obseg splošno-informativnih, kulturnih, znanstveno-strokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin;
6. pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
7. zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij z novinarji oziroma programskimi delavci, ki medij ustvarjajo;
8. pomen za posamezno regijo oziroma lokalno skupnost.
(2) V postopku izbire med predlaganimi projekti programskih vsebin za radijske in televizijske programe ter elektronske publikacije se upoštevajo naslednja merila:
1. zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije;
2. kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave;
3. pomen projekta za razvoj slovenske kulture in jezika;
4. pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine;
5. pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete;
6. pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
7. zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij z novinarji oziroma programskimi delavci, ki medij ustvarjajo.
(3) V postopku izbire med predlaganimi projekti programskih vsebin za radijske in televizijske programe s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega in televizijskega programa se upoštevajo naslednja merila:
1. zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije;
2. kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave;
3. pomen projekta za razvoj posameznih regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin;
4. pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine;
5. pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
6. nepridobitnost programa kot prednostno merilo;
7. zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij z novinarji oziroma programskimi delavci, ki medij ustvarjajo;
8. omogočanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in obveščenosti lokalnih in manjšinskih skupnosti in ali se razširja v manjšinskih jezikih;
9. zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti spolov in uveljavljanja strpnosti.
11. člen
(1) Nepravočasne ali nepopolne vloge ali vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, minister zavrže s sklepom.
(2) Za pravočasno velja vloga, ki je predložena do roka, določenega v javnem razpisu.
(3) Za popolno vlogo velja vloga, ki vsebuje vse podatke in priloge, kakor jih določa besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
(4) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni možna pritožba, možen pa je upravni spor.
12. člen
Na podlagi predloga komisije izda minister o vseh ustreznih vlogah z istega področja na posameznem javnem razpisu eno odločbo, s katero odloči, katere kulturne programe oziroma kulturne projekte in v kakšnem deležu se sprejme v financiranje, in katere ne.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Komisija, imenovana na podlagi Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev (Uradni list RS, št. 52/03 in 35/04), opravlja naloge do izteka svojega mandata.
14. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev (Uradni list RS, št. 52/03 in 35/04).
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-5/2006/8
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EVA 2006-3511-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost