Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3044. Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, stran 7558.

Na podlagi šestega odstavka 23. in šestega odstavka 38. člena ter za izvajanje 43.b in 43.c člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen uredbe)
(1) Ta uredba podrobneje določa način in postopek varnostnega preverjanja oseb, ki morajo zaradi opravljanja funkcij ali izvajanja nalog na delovnih mestih v organu ali organizaciji dobiti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, postopek vmesnega varnostnega preverjanja ter postopek izdaje in preklica tega dovoljenja, če to ni določeno že z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Ta uredba podrobneje določa način in postopek izdaje in preklica dovoljenja fizičnim osebam za dostop do tujih tajnih podatkov.
(3) Ta uredba predpisuje program in način osnovnega in dodatnega usposabljanja oseb za obravnavo in varovanje tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO in višje.
2. člen
(določitev delovnih mest)
Organi in organizacije določijo delovna mesta, na katerih bodo imeli zaposleni zaradi opravljanja funkcij ali izvajanja nalog na delovnih mestih v organu ali organizaciji dostop do tajnih podatkov ali bodo seznanjeni z njihovo vsebino oziroma se bodo z njo lahko seznanili pri svojem delu.
II. POSTOPEK VARNOSTNEGA PREVERJANJA
3. člen
(predlagatelj)
(1) Postopek varnostnega preverjanja za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov iz 22. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) se začne na podlagi pisnega predloga predstojnika organa iz 22.f člena zakona (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
(2) Kadar predstojnik organa za vložitev predloga za začetek postopka izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov pisno pooblasti zaposlenega v organu, mora o tem obvestiti organ, ki je pristojen za vodenje postopka varnostnega preverjanja (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
4. člen
(začetek postopka)
(1) Pisni predlog za začetek varnostnega preverjanja mora vsebovati osebno ime in rojstni datum osebe, ki jo je treba varnostno preveriti (v nadaljnjem besedilu: preverjana oseba), ter stopnjo tajnosti tajnih podatkov, za dostop do katerih je dan predlog za izdajo dovoljenja.
(2) Predlagatelj mora preverjano osebo, ki je predhodno opravila usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: osnovno usposabljanje), seznaniti z razlogi za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti, obsegom varnostnega preverjanja ter vsebino in postopkom za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti ter jo pozvati, da da pisno soglasje za začetek varnostnega preverjanja.
(3) Ko preverjana oseba da pisno soglasje za začetek varnostnega preverjanja (v nadaljnjem besedilu: soglasje) in izjavo o seznanitvi s predpisi s področja tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: izjava), ji predlagatelj izroči ustrezne vprašalnike za varnostno preverjanje. Preverjana oseba vrne izpolnjene varnostne vprašalnike predlagatelju v zaprti ovojnici. Če preverjana oseba ne da soglasja za začetek postopka varnostnega preverjanja, se varnostno preverjanje ne opravi.
(4) Dokazilo o osnovnem usposabljanju mora predlagatelj priložiti predlogu za izdajo dovoljenja osebi, ki še nima dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, in osebi, za katero predlaga postopek varnostnega preverjanja za potrditev veljavnosti dovoljenja (25.c člen zakona). Dokazilo o osnovnem usposabljanju ne sme biti starejše od enega leta.
5. člen
(obrazci)
(1) Preverjana oseba izrazi soglasje ali zavrnitev soglasja pisno na obrazcu VP-1.
(2) Preverjana oseba izrazi soglasje ali zavrnitev soglasja za varnostno preverjanje z varnostnim poizvedovanjem pisno na obrazcu VP-5.
(3) Preverjana oseba, ki je dala pisno soglasje za varnostno preverjanje, izpolni ustrezen varnostni vprašalnik iz drugega odstavka 25. člena zakona (obrazec osnovnega vprašalnika VP-2, obrazec posebnega vprašalnika VP-3 in obrazec dodatnega vprašalnika VP-4).
(4) Preverjana oseba podpiše izjavo, da je seznanjena z zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, na obrazcu VP-6.
(5) Preverjana oseba soglasje ali zavrnitev soglasja za vmesno varnostno preverjanje pisno izrazi na obrazcu VP-8.
(6) Obrazci iz tega člena so priloge te uredbe in njen sestavni del.
6. člen
(varnostno preverjanje)
(1) Z varnostnim preverjanjem se preverijo podatki o preverjani osebi, ki so vsebina varnostnih vprašalnikov.
(2) Če se z osnovnim ali razširjenim varnostnim preverjanjem ugotovi sum varnostnega zadržka, uradna oseba pristojnega organa (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) pozove preverjano osebo, naj izpolni soglasje za varnostno preverjanje z varnostnim poizvedovanjem in prvi del dodatnega vprašalnika.
(3) Uradna oseba mora preverjano osebo poučiti o posledicah odklonitve podpisa soglasja za varnostno preverjanje z varnostnim poizvedovanjem ali neizpolnitve prvega dela dodatnega vprašalnika.
7. člen
(pogovor z osebami)
(1) Uradna oseba lahko zaradi pridobitve, potrditve, dopolnitve ali razjasnitve podatkov, ki so vsebina varnostnega preverjanja, opravi pogovor s preverjano osebo in drugimi osebami, ki o preverjani osebi lahko dajo podatke, pomembne za odločitev.
(2) Uradna oseba mora pri pogovorih spoštovati človekovo dostojanstvo in pravice oseb, s katerimi opravlja pogovor, ter tretjih oseb, pri tem pa ne sme ogroziti virov informacij v zvezi s podatki iz varnostnih vprašalnikov.
(3) O pogovoru s preverjano osebo in drugimi osebami iz prvega odstavka tega člena se sestavi zapisnik.
8. člen
(varnostno preverjanje družinskih članov)
(1) Kadar izhaja sum varnostnega zadržka, ugotovljenega v postopku varnostnega preverjanja preverjane osebe za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje TAJNO ali STROGO TAJNO, iz okoliščin, ki so povezane z osebami iz 22.e člena zakona, lahko po pogovoru s preverjano osebo uradna oseba opravi pogovor tudi s temi osebami zaradi razjasnitve tega suma.
(2) Če se v pogovoru z osebo iz 22.e člena zakona sum varnostnega zadržka ne ovrže niti ne potrdi, ji uradna oseba predlaga osnovno varnostno preverjanje.
(3) Če oseba iz prejšnjega odstavka odkloni varnostno preverjanje, pristojni organ odloči o izdaji dovoljenja preverjani osebi na podlagi zbranih podatkov.
9. člen
(odločbe)
(1) Če v postopku varnostnega preverjanja varnostni zadržki niso bili ugotovljeni, izda predstojnik organa iz drugega odstavka 22. člena zakona preverjani osebi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov. Preverjani osebi se poleg odločbe izda dovoljenje v obliki kartice, kakor je določeno v obrazcu VP-7, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Ob ugotovljenih varnostnih zadržkih izda predstojnik organa iz prejšnjega odstavka odločbo, s katero zavrne izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.
10. člen
(ravnanje z vprašalnikom)
Za ravnanje z dokumentacijo, ki je nastala v zvezi z varnostnim preverjanjem, se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
III. VMESNO VARNOSTNO PREVERJANJE
11. člen
(vmesno varnostno preverjanje)
(1) Pristojni organ opravi vmesno varnostno preverjanje na podlagi pisnega predloga predlagatelja iz drugega in tretjega odstavka 25.b člena zakona.
(2) Predlagatelj iz prejšnjega odstavka mora osebo, za katero predlaga vmesno varnostno preverjanje, pisno seznaniti z uvedbo postopka vmesnega varnostnega preverjanja in začasno prepovedjo dostopa do tajnih podatkov ter jo pozvati, da da pisno soglasje za vmesno varnostno preverjanje na obrazcu VP-8.
(3) Predlagatelj mora predlogu priložiti pisno soglasje osebe za vmesno varnostno preverjanje. V predlogu mora predlagatelj navesti in pojasniti okoliščine, ki kažejo na sum varnostnega zadržka iz 27. člena zakona.
12. člen
(preklic dovoljenja)
(1) Če se pri vmesnem varnostnem preverjanju potrdi sum varnostnega zadržka, se za preverjano osebo prekliče dovoljenje za dostop do tajnih podatkov.
(2) Če preverjana oseba ne soglaša z uvedbo postopka vmesnega varnostnega preverjanja ali če v roku, ki ne sme biti daljši od osem dni, ne izpolni obrazca VP-8, da predlagatelj pristojnemu organu predlog za preklic dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.
(3) Predlagatelj mora predlogu za preklic dovoljenja za dostop do tajnih podatkov priložiti obrazec VP-8, iz katerega izhaja, da oseba ne soglaša z vmesnim varnostnim preverjanjem, ali pisno dokazilo, da oseba v roku iz prejšnjega odstavka ni izpolnila obrazca VP-8.
13. člen
(naloge nacionalnega varnostnega organa)
(1) Kadar nacionalni varnostni organ pri nadzoru iz šeste alinee tretjega odstavka 43.b člena zakona ugotovi sum varnostnega zadržka iz 27. člena zakona, mora opraviti celoten postopek iz drugega in tretjega odstavka 11. člena ter drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) O vložitvi predloga za začetek vmesnega varnostnega preverjanja ali predloga za preklic dovoljenja mora nacionalni varnostni organ pisno obvestiti predstojnika organa ali organizacije, kjer je oseba zaposlena.
IV. VARNOSTNO PREVERJANJE ZA POTRDITEV VELJAVNOSTI DOVOLJENJA
14. člen
(postopek potrditve veljavnosti dovoljenja)
(1) Pristojni organ začne postopek varnostnega preverjanja za potrditev veljavnosti dovoljenja na podlagi pisnega predloga pristojnega predlagatelja iz drugega odstavka 25.c člena zakona. Pisni predlog mora poleg podatkov iz prvega odstavka 4. člena te uredbe vsebovati tudi podatke o stopnji tajnosti, veljavnosti že izdanega dovoljenja in o organu, ki je to dovoljenje izdal.
(2) Predlagatelj iz prejšnjega odstavka mora osebo, za katero predlaga postopek za potrditev veljavnosti dovoljenja, pisno seznaniti z uvedbo postopka za potrditev veljavnosti dovoljenja in začasno prepovedjo dostopa do tajnih podatkov ter jo pozvati, da da pisno soglasje na obrazcu VP-9 za potrditev veljavnosti dovoljenja.
(3) Predlogu morajo biti priložena potrdila in izpolnjeni obrazci iz drugega odstavka 22.g člena zakona.
V. TUJI TAJNI PODATKI
15. člen
(določitev delovnih mest za dostop do tujih tajnih
podatkov)
Organi in organizacije določijo delovna mesta, na katerih bodo imele osebe zaradi opravljanja funkcij ali izvajanja nalog na delovnem mestu dostop do tujih tajnih podatkov.
16. člen
(predlog za izdajo dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov)
(1) Dovoljenje fizičnim osebam za dostop do tujih tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov) izda nacionalni varnostni organ na podlagi pisnega predloga predlagatelja iz 22.f člena zakona. Pisni predlog mora vsebovati: osebno ime, datum in kraj rojstva osebe, za katero se predlaga izdaja dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov, navedbo tuje države ali mednarodne organizacije, do tajnih podatkov katere naj bi imela oseba dostop, in stopnjo tajnosti podatkov ter navedbo delovnega mesta iz prejšnjega člena.
(2) Predlogu iz prejšnjega odstavka mora predlagatelj priložiti naslednje izpolnjene obrazce: izjavo o seznanitvi s predpisi, ki urejajo obravnavanje in varovanje tujih tajnih podatkov (mednarodna pogodba, predpisi EU in Nata itd.; obrazec I-EU, obrazec I-NATO), in zaprosilo za dostop do tujih tajnih podatkov (obrazec Z-EU, obrazec Z-NATO). Obrazci izjave in zaprosila so priloga te uredbe in njen sestavni del.
(3) Kadar predstojnik organa za vložitev predloga iz prvega odstavka tega člena pisno pooblasti zaposlenega v organu, mora o tem obvestiti organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja za tuje tajne podatke.
17. člen
(izdaja dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov)
(1) Nacionalni varnostni organ izda dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 43.c člena zakona.
(2) Dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov se vroči osebi in predlagatelju.
(3) Dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov se izda za čas, ko oseba potrebuje dostop do tujih tajnih podatkov, vendar ne za dlje, kakor velja dovoljenje za dostop do tajnih podatkov iz 22. člena zakona.
(4) Če sta med veljavnostjo dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov uvedena zoper osebo postopek vmesnega varnostnega preverjanja po 25.b členu zakona in postopek potrditve po 25.c členu zakona, ji mora predstojnik organa onemogočiti tudi dostop do tujih tajnih podatkov, dokler se postopka ne končata.
18. člen
(preklic dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov)
(1) Če oseba, ki ji je bilo izdano dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov, ne opravlja več funkcij ali ne izvaja nalog, pri katerih je potrebovala dostop do tujih tajnih podatkov, ali ji je prenehalo delovno razmerje v organu ali organizaciji, mora predstojnik organa ali organizacije o tem obvestiti nacionalni varnostni organ. Obvestilo se šteje kot predlog predlagatelja za preklic dovoljenja.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke: osebno ime osebe, datum in kraj rojstva, navedbo mednarodne organizacije ali tuje države, za dostop do tajnih podatkov katere je bilo dovoljenje izdano, stopnjo tajnosti, številko dovoljenja in razloge za preklic dovoljenja.
(3) Nacionalni varnostni organ dovoljenje za dostop do tujih tajnih podatkov prekliče, ko prejme obvestilo pristojnega organa ali organizacije o pravnomočnosti odločbe o preklicu dovoljenja iz 22. člena zakona ali ko prejme obvestilo iz prvega odstavka tega člena.
(4) Preklic dovoljenja za dostop do tujih tajnih podatkov se vroči osebi, ki ji je bilo dovoljenje preklicano, in predstojniku organa ali organizacije, kjer je ta oseba zaposlena.
VI. NAJAVE OBISKOV IN PREVERITVE DOVOLJENJ
19. člen
(najave obiskov)
(1) Če je z mednarodno pogodbo ali predpisi mednarodnih organizacij določeno, da je treba obiske v tujini, pri katerih se bodo obravnavali tajni podatki, predhodno najaviti, mora predstojnik organa ali organizacije predložiti zaprosilo za najavo obiska nacionalnemu varnostnemu organu Republike Slovenije. Zaprosilo se predloži pred predvidenim obiskom v času, ki ga določajo mednarodna pogodba ali predpisi mednarodnih organizacij, vendar ne v roku, krajšem od pet delovnih dni.
(2) Pisno zaprosilo za predhodno najavo obiska se nacionalnemu varnostnemu organu predloži na obrazcu NO, ki je v prilogi te uredbe in njen sestavni del.
(3) Nacionalni varnostni organ najavi obisk v tujini pri pristojnih organih tuje države ali mednarodne organizacije v skladu z mednarodno pogodbo ali predpisi mednarodnih organizacij.
20. člen
(tuji obiski)
(1) Nacionalni varnostni organ Republike Slovenije v skladu z mednarodno pogodbo ali predpisi mednarodnih organizacij sprejema najave obiskov predstavnikov tujih organov ali organizacij in jih pošilja tistim organom ali organizacijam v Republiki Sloveniji, v katerih se načrtuje obisk.
(2) Ob obiskih predstavnikov tujih organov ali organizacij v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na obravnavo tajnih podatkov, je pred začetkom obravnavanja tajnih podatkov od teh oseb treba zahtevati, da se izkažejo z dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov, ki jim ga je v skladu z mednarodno pogodbo ali predpisi mednarodne organizacije izdal pristojni organ tuje države ali mednarodne organizacije.
(3) Če se osebe iz prejšnjega odstavka ne morejo izkazati z ustreznim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov, organ ali organizacija, pri kateri so osebe na obisku, zaprosi nacionalni varnostni organ Republike Slovenije, da pri pristojnem organu tuje države ali mednarodne organizacije preveri, ali imajo te osebe ustrezno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov.
VII. USPOSABLJANJE
21. člen
(osnovno usposabljanje)
Osebe iz prvega odstavka 25. in osebe iz 31.a člena zakona morajo, preden zanje predstojnik predlaga postopek varnostnega preverjanja ali preden podpišejo izjavo o seznanitvi s predpisi s področja tajnih podatkov, opraviti osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov po programu, ki je v prilogi 1 te uredbe in je njen sestavni del.
22. člen
(dodatno usposabljanje)
(1) Dodatnega usposabljanja za obravnavo in varovanje tajnih podatkov se morajo enkrat letno udeležiti osebe, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in opravljajo naloge iz 10. člena, drugega odstavka 22. člena, 4. točke prvega odstavka 35.b člena, drugega odstavka 38. člena in drugega odstavka 41. člena zakona, ter osebe, ki jih določi predstojnik organa in organizacije.
(2) Dodatno usposabljanje mora obsegati skrajšano obliko osnovnega usposabljanja, vključevati mora morebitne nove predpise s področja tajnih podatkov in vsebine s posameznih področij obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, za katere je bilo z notranjim nadzorom, nadzorom nacionalnega varnostnega organa ali inšpekcijskim nadzorom ugotovljeno, da se izvajajo pomanjkljivo, oziroma druge vsebine, za katere predstojnik organa ali organizacije meni, da jih je treba vključiti v program dodatnega usposabljanja.
(3) Nacionalni varnostni organ vsako leto v sodelovanju s pristojnima inšpektoratoma iz 42.a člena zakona določi okvirni program dodatnega usposabljanja.
23. člen
(izvajanje usposabljanj)
(1) Osnovno in dodatno usposabljanje v organih in organizacijah izvajajo osebe oziroma organizacijske enote, ki jih določi predstojnik.
(2) Program osnovnega in dodatnega usposabljanja lahko izvaja tudi nacionalni varnostni organ ali organizacija, katere osnovna dejavnost je usposabljanje in izobraževanje posameznikov.
24. člen
(izdaja potrdil)
(1) Organi in organizacije, ki izvajajo osnovno ali dodatno usposabljanje, morajo po končanem usposabljanju udeležencem izdati potrdilo oziroma drugo dokazilo o udeležbi na usposabljanju.
(2) Potrdilo oziroma dokazilo o udeležbi na osnovnem ali dodatnem usposabljanju mora vsebovati vsaj osebno ime in rojstni datum udeleženca, vrsto usposabljanja (osnovno ali dodatno) ter navedbo organa ali organizacije, ki je izvedla usposabljanje.
(3) Organi ali organizacije, ki izvajajo osnovno ali dodatno usposabljanje, morajo voditi evidenco o izdanih potrdilih oziroma dokazilih o udeležbi na usposabljanju.
(4) Organi in organizacije, ki izvajajo osnovno ali dodatno usposabljanje, morajo v kadrovski evidenci posameznika hraniti kopijo potrdila oziroma dokazila o njegovi udeležbi na osnovnem ali dodatnem usposabljanju.
VIII. KONČNI DOLOČBI
25. člen
(razveljavitvena določba)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu in postopku varnostnega preverjanja (Uradni list RS, št. 110/03).
26. člen
(uveljavitvena določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-12/2006/11
Ljubljana, dne 29. junija 2006
EVA 2006-1535-0007
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost