Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3000. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1B), stran 7259.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. junija 2006.
Št. 001-22-106/06
Ljubljana, dne 3. julija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ (ZIKS-1B)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00, 52/02 – ZDU-1 in 113/05 – ZJU-B) se v šestem odstavku 18. člena za besedo "kazni" doda besedilo "ter pri zaščitenih osebah po zakonu, ki ureja zaščito prič, tudi ukrepe v programu zaščite".
2. člen
V 29. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Pri zaščitenih osebah po zakonu, ki ureja zaščito prič, mora zavod ob sprejemu obsojenca in sestavi okvirnega programa individualnega tretmaja upoštevati odločitve komisije, pristojne za zaščito ogroženih oseb, in sodelovati z enoto, pristojno za zaščito ogroženih oseb.".
3. člen
V 42. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Obsojenca, ki je zaščitena oseba po zakonu, ki ureja zaščito prič, se razporedi ob upoštevanju odločitev komisije, pristojne za zaščito ogroženih oseb, in v sodelovanju z enoto, pristojno za zaščito ogroženih oseb.".
4. člen
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
"58. člen
(1) Obsojenci na prestajanju kazni zapora, mladoletniškega zapora in mladoletniki na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, ki so obvezno zavarovani po splošnih predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, imajo pravico do zdravstvenih storitev po teh predpisih, razen pravic do proste izbire zdravnika, zdravnika-specialista in zdravstvenega zavoda, zdravstvenega varstva v zvezi z dajanjem tkiv in organov za presaditev drugim osebam, zdravljenja in nege na domu, zdravljenja v tujini, zdraviliškega zdravljenja, pogrebnine in posmrtnine ter povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev.
(2) Družinski člani zavarovane osebe iz prejšnjega odstavka niso zavarovane osebe.".
5. člen
V prvem odstavku 79. člena se za besedo "zavodu" na koncu odstavka doda besedilo "ali če to zaradi zagotavljanja varnosti obsojenca predlaga enota, pristojna za zaščito ogroženih oseb, po zakonu, ki ureja zaščito prič".
6. člen
V prvem odstavku 81. člena se za besedo "zavoda" doda besedilo "ali enote, pristojne za zaščito ogroženih oseb po zakonu, ki ureja zaščito prič,".
7. člen
V 100. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Pri izdelavi in izvajanju programa individualnega tretmaja za obsojenca, ki je zaščitena oseba po zakonu, ki ureja zaščito prič, zavod sodeluje z enoto, pristojno za zaščito ogroženih oseb, ter v soglasju z njo tudi z drugimi organi iz prvega in drugega odstavka tega člena.".
8. člen
124. člen se spremeni tako, da se glasi:
"124. člen
(1) Kazen prepovedi vožnje motornega vozila se izvrši z dnem pravnomočnosti sodbe, s katero je kazen izrečena.
(2) Kazen prepovedi vožnje motornega vozila se za potrebe izvrševanja te kazni vpiše v evidenco izdanih vozniških dovoljenj. Podatke vpisujejo sodišča, pri katerih ti nastanejo. Vpišejo se:
– podatki o sodbi (številka in datum sodbe, organ, ki je sodbo izdal, datum pravnomočnosti sodbe, podatki o kategorijah vozniškega dovoljenja za katere je izrečena kazen prepovedi vožnje motornega vozila),
– podatki o času trajanja izrečene kazni, računajoč od dneva pravnomočnosti sodbe in
– podatki o preteku časa iz prejšnje alinee.
(3) Dostop do podatkov iz evidence iz prejšnjega odstavka in pravico do njihove uporabe imajo le tisti, ki so po zakonu upravičeni do pridobivanja podatkov iz kazenske evidence (105. člen Kazenskega zakonika).
(4) Vpis iz drugega odstavka tega člena se opravi z elektronsko obdelavo podatkov.
(5) Sodišče seznani obsojenca z dnem vpisa iz drugega odstavka tega člena.
(6) Minister, pristojen za vodenje evidence izdanih vozniških dovoljenj, lahko podrobneje predpiše način izvršitve kazni prepovedi vožnje motornega vozila.".
9. člen
125. člen se spremeni tako, da se glasi:
"125. člen
(1) Za izvršitev kazni prepovedi vožnje motornega vozila osebi, ki ima tuje vozniško dovoljenje, se smiselno uporabljajo določbe 124. člena tega zakona.
(2) Za osebo, ki ima tuje vozniško dovoljenje in v Republiki Sloveniji nima stalnega oziroma začasnega prebivališča, se v evidenco izdanih vozniških dovoljenj, poleg podatkov iz drugega odstavka 124. člena tega zakona, vpiše ime in priimek osebe, datum in kraj rojstva ter stalno oziroma začasno prebivališče osebe.".
10. člen
139. člen se spremeni tako, da se glasi:
"139. člen
Za izvršitev stranske kazni prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe 124. člena tega zakona.".
11. člen
V 169. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Če je mladoletnik zaščitena oseba po zakonu, ki ureja zaščito prič, pristojni center pri izvajanju vzgojnega ukrepa upošteva odločitve komisije, pristojne za zaščito ogroženih oseb, in sodeluje z enoto, pristojno za zaščito ogroženih oseb.".
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
12. člen
227. člen se spremeni tako, da se glasi:
"227. člen
(1) Pooblaščene uradne osebe morajo opravljati delo v manj ugodnem delovnem času, kadar je to potrebno za izvajanje nalog zavoda.
(2) Delo v manj ugodnem delovnem času je:
– delo v neenakomernem delovnem času;
– delo v deljenem delovnem času;
– delo preko polnega delovnega časa;
– pripravljenost za delo na domu, v določenem kraju ali na delovnem mestu.
(3) Delo v neenakomernem delovnem času vključuje opravljanje delovne obveznosti v izmenah, ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih ter nočno delo s prerazporeditvijo delovnega časa v okviru določene redne mesečne ali letne delovne obveznosti. Prerazporeditev določi direktor zavoda ali vodja dislociranega oddelka zavoda.
(4) Pripravljenost za delo se ne šteje v število ur delovne obveznosti. Če pooblaščena uradna oseba dela med pripravljenostjo za delo, se čas dejanskega dela šteje kot delo v podaljšanem delovnem času.
(5) Če opravljeno delo pooblaščene uradne osebe presega predpisano mesečno ali tedensko delovno obveznost, se razlika šteje kot delo preko polnega delovnega časa.".
13. člen
Za 227. členom se doda 227.a člen, ki se glasi:
"227.a člen
(1) Delovna mesta, na katerih poteka delo v manj ugodnem delovnem času, se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
(2) Druge oblike dela v posebnih razmerah se odredijo, če to zahtevajo varnostne razmere ali če se samo tako lahko opravijo določene naloge, ki jih ni mogoče odlagati ali morajo biti opravljene v določenem času.
(3) V izjemnih razmerah lahko direktor zavoda v soglasju z generalnim direktorjem uprave odredi odložitev ali prekinitev letnega dopusta pooblaščenih uradnih oseb.
(4) Delovna obveznost v posameznih izmenah lahko traja največ 12 ur. Če je organizirana 12-urna nočna izmena, je potrebno zagotoviti 24-urni počitek.".
14. člen
V prvem in drugem odstavku 251. člena se besedi "denarno kaznijo" nadomestita z besedo "globo".
15. člen
Prvi odstavek 252. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Z globo od 30.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tisti, ki se izmika odvzemu vozniškega dovoljenja (160. člen zakona).".
V drugem odstavku se besedi "denarno kaznijo" nadomestita z besedo "globo".
16. člen
V 253. členu se besedi "denarno kaznijo" nadomestita z besedo "globo".
17. člen
V 254. členu se besedilo "denarno kaznijo od 5.000 tolarjev do 20.000" nadomesti z besedilom "globo 10.000".
18. člen
V prvem in drugem odstavku 255. člena se besedi "denarno kaznijo" nadomestita z besedo "globo".
19. člen
256. člen se spremeni tako, da se glasi:
"256. člen
Nadzor nad izvrševanjem 97. člena tega zakona izvaja policija, nad izvrševanjem četrtega odstavka 106. člena in 160. člena inšpektorat, pristojen za notranje zadeve, nad izvrševanjem 158., 159., 163. in 168. člena tega zakona inšpektorat, pristojen za delo, nadzor nad izvrševanjem 170. člena tega zakona pa inšpektorat, pristojen za šolstvo.".
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Do vzpostavitve ustreznih elektronskih povezav opravi vpis po 124. členu zakona upravna enota v kraju sedeža sodišča, ki je izreklo kazen prepovedi vožnje motornega vozila. Sodišče mora overjen prepis sodbe s potrdilom o izvršljivosti najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti poslati pristojni upravni enoti.
21. člen
Z uveljavitvijo tega zakona se prenehajo uporabljati četrti, peti in šesti odstavek 234. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo).
22. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-03/92-5/67
Ljubljana, dne 23. junija 2006
EPA 838-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti