Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006

Kazalo

2801. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih, stran 6954.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih (Uradni list RS, št. 68/03 in 83/03 – popr.) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 92/104/EGS z dne 3. decembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev v dejavnostih površinskega in podzemnega pridobivanja rudnin (dvanajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L št. 404 z dne 31. 12. 1992, str. 10).«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 6. členu dosedanji četrti odstavek postane prvi odstavek, dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek pa postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 76. člena se za besedo »drsenju« doda vejica, črta beseda »in« in doda besedilo »delovni prostor pa«, beseda »izolirana« se nadomesti z besedo »izoliran«.
4. člen
V 79. člen se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Na lahko dostopnem in vidnem mestu morajo vrata imeti napravo za zaustavitev v sili, narejena morajo biti tako, da ob izpadu energije omogočajo ročno odpiranje, če se ne odprejo samodejno.«
5. člen
V tretjem odstavku 81. člena se za piko doda stavek: »Za zaščito nekadilcev je treba izvesti primerne ukrepe.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 007-106/2005
Ljubljana, dne 29. maja 2006
EVA 2006-2111-0087
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
 
Soglašam!
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost