Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006

Kazalo

2799. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda, stran 6952.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje na predlog generalne državne tožilke Republike Slovenije z dne 5. 5. 2006
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Državnotožilskega reda
1. člen
V Državnotožilskem redu (Uradni list RS, št. 109/04) se na koncu prvega odstavka 14. člena doda nov stavek, ki se glasi: »Tožilska obvestila se izdajo v pisni obliki, v elektronski obliki pa objavijo na intranetnem portalu Pravnoinformacijskega centra pri Vrhovnem državnem tožilstvu.«.
2. člen
Na koncu tretjega odstavka 20. člena se pred piko vstavi besedilo »ter da ne škoduje interesom postopka«.
3. člen
V 24. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) O posredovanju podatkov in vpogledu v spise ali drugo dokumentacijo ter dovoljenih preslikavah iz četrtega, petega in šestega odstavka tega člena se v spisu napravi kratek uradni zaznamek z navedbo osebe, kateri so bili podatki posredovani oziroma je bil dovoljen vpogled ali preslikava, datum zaznamka in podpis pristojne osebe državnega tožilstva.«
4. člen
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Višina dodatka iz prejšnjega odstavka se določi v skladu s predpisi, ki urejajo plačo državnih tožilcev in pomočnikov oziroma javnih uslužbencev državnega tožilstva.«
Tretji odstavek se črta.
5. člen
V prvem odstavku 41. člena se besedilo »določene v prilogi DTR« nadomesti z besedilom »ki jih določi generalni državni tožilec«.
6. člen
Na koncu prvega odstavka 53. člena se pred piko vstavi besedilo »oziroma notranje organizacijske enote«.
7. člen
V prvem odstavku 54. člena se za besedo »oddelke« doda besedilo »oziroma notranje organizacijske enote«.
V drugem odstavku se za besedo »oddelke« doda besedilo »oziroma notranje organizacijske enote«.
8. člen
V 55. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Zadeve državnotožilske uprave lahko vodja državnega tožilstva obravnava tudi na ožjem kolegiju, katerega člani so namestnik vodje in vodje oddelkov ter notranjih organizacijskih enot državnega tožilstva.«
9. člen
V prvem odstavku 74. člena se za besedo »oddelke« doda besedilo: »oziroma notranje organizacijske enote«, za besedo »oddelkov« pa doda besedilo »oziroma notranjih organizacijskih enot«.
10. člen
Besedilo tretjega odstavka 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če so bila opravljena posamezna preiskovalna dejanja, pri katerih je bil osumljenec navzoč, je treba o zavrženju ovadbe obvestiti tudi njega.«
11. člen
Za 84. členom se dodata nova 84. a in 84.b člen, ki se glasita:
»84.a člen
(1) Vodja državnega tožilstva je dolžan zadeve posebej hudih kaznivih dejanj, zadeve ki so širšega javnega pomena, ki imajo posebno odmevnost, pri katerih so nejasna temeljna pravna vprašanja kazenskega pregona, ali so pomembne za državnotožilsko, kazensko sodno prakso in drugo sodno prakso označiti kot posebej pomembne.
(2) Zadeve iz prejšnjega odstavka vodja tožilstva označi po uradni dolžnosti ali na pobudo državnega tožilca, ki jih obravnava, že ob prejemu spisa, lahko pa tudi kasneje, če se med postopkom pokaže, da gre za take zadeve.
(3) Označitev se napravi z rdečima črkama »PP« na prvi strani ovitka spisa in z vpisom teh črk v opombe vpisnika.
84.b člen
(1) V zadevah iz prejšnjega člena mora državni tožilec pred odločitvijo o zavrženju ovadbe, o odstopu od kazenskega pregona, o umiku pritožbe oziroma odločitvi, da se pritožba ne vloži ter odločitvi, da se zadeva označi kot rešena in vloži (»ad acta«) osnutek svojega akta oziroma zapisa odredbe v dnevniku predložiti na vpogled vodji državnega tožilstva.
(2) Državni tožilec lahko akt iz prejšnjega odstavka izda, vloži oziroma izvrši šele potem, ko je vodja s podpisom na osnutku in v dnevniku označil, da je osnutek pregledal.
(3) Vpisničar ne sme izvršiti odredbe državnega tožilca iz prvega odstavka tega člena dokler na osnutku in v vpisniku ni podpisa vodje tožilstva iz prejšnjega odstavka.«
12. člen
V 86. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za zadeve iz 84.a člena, ki so bile vodji tožilstva predložene na vpogled po 84. b členu tega Državnotožilskega reda.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
13. člen
V drugem odstavku 92. člena se za besedo »poravnavanja« doda besedilo »in priznane nagrade ter posebnih stroškov poravnalca«.
14. člen
V prvem odstavku 145. člena se besedilo »ali na domu« nadomesti z besedilom »ali kot stalno pripravljenost zaradi zagotavljanja možnosti prihoda na delovno mesto«.
V drugem odstavku se besedilo »na domu« nadomesti z besedilom »stalna pripravljenost zaradi zagotovitve možnosti prihoda na delovno mesto«, besedilo »če vodja državnega tožilstva« pa nadomesti z besedilom »če vodja državnega tožilstva s soglasjem generalnega državnega tožilca«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ure dejanskega opravljanja dela (usmerjanje predkazenskega postopka, udeležba pri procesnih dejanjih in drugih opravilih predkazenskega ali kazenskega postopka ter drugih nujnih dejanjih, ki so določena z zakonom) v času stalne pripravljenosti zaradi zagotavljanja možnosti prihoda na delovno mesto, se evidentirajo v vpisnikih in evidencah predkazenskega postopka in dežurne službe državnega tožilstva.
(4) V vpisnikih in evidencah iz prejšnjega odstavka se posebej evidentirajo tudi, v času stalne pripravljenosti oziroma v času dežurstva, dejansko opravljene ure dela za katere državnemu tožilcu oziroma javnemu uslužbencu državnega tožilstva pripada dodatek po zakonu o državnem tožilstvu.«
15. člen
V tretjem odstavku 146. člena se za besedo »preiskovalnega« dodata besedi »oziroma pritožbenega«.
16. člen
V drugem odstavku 157. člena se za besedo »center« doda besedilo »v okviru nalog določenih z zakonom o državnem tožilstvu«.
Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico in dodata novi četrta in peta alinea, ki se glasita:
– »povezovanje in usklajevanje informacijskih tokov državnega tožilstva z drugimi informacijskimi sistemi na kazenskem področju, in
– tekoče delovanje informacijskega sistema vseh državnih tožilstev.«
17. člen
Prvi odstavek 158. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravno informacijski center vodi državni tožilec, katerega z letnim razporedom imenuje generalni državni tožilec.«
Na koncu drugega odstavka se pred piko vstavi besedilo »ter opravlja druge naloge določene z zakonom o državnem tožilstvu«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V pravno informacijski center se zaradi izvrševanja njegovih nalog razporedijo dodeljeni državni tožilci, uradniki, strokovno-tehnični javni uslužbenci in zunanji strokovnjaki računalniške stroke.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vodje okrožnih državnih tožilstev določijo državnega tožilca ali pomočnika državnega tožilca, ki na državnem tožilstvu skrbi za usklajevanje izvrševanja nalog s pravno informacijskim centrom pri Vrhovnem državnem tožilstvu.«
18. člen
V 160. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pravno informacijski center sprotno ureja portal pravno informacijskega sistema Vrhovnega državnega tožilstva na katerem se s sodelovanjem strokovnega centra interno objavljajo obvestila, poročila, stališča in gradiva ter sporočila s strokovnimi vsebinami za delo državnih tožilcev (Intranet).«
19. člen
161. člen se spremeni tako, da se glasi:
»161. člen
(1) Strokovni center pri Vrhovnem državnem tožilstvu skrbi za zagotavljanje potrebne strokovne pomoči za strokovno in učinkovito delovanje državnih tožilcev, za pripravo in izvajanje izobraževanja ter za zagotavljanje strokovnih podlag za mednarodno državno tožilsko sodelovanje.
(2) Strokovni center vodi vrhovni državni tožilec, katerega z letnim razporedom imenuje generalni državni tožilec.
(3) Naloge iz pristojnosti strokovnega centra opravljajo razporejeni in dodeljeni državni tožilci, uradniki, zaposleni ali zunanji strokovnjaki. Zunanji strokovnjaki se trajno ali občasno vključujejo iz tistih pravnih področij, katerih znanja so v večjem obsegu potrebna za učinkovito izvajanje pregona posameznih kaznivih dejanj. Delo strokovnjakov usklajuje in nadzoruje vodja strokovnega centra.«
20. člen
162. člen se spremeni tako, da se glasi:
»162. člen
(1) Strokovni center zagotavlja vsem državnim tožilstvom in državnim tožilcem:
– vodenje evidenc, pridobivanje podatkov in obveščanje državnih tožilcev o strokovnjakih s področja davčne, finančne, računovodske in drugih strok, ki so potrebne za strokovno in učinkovito delovanje,
– izbor najustreznejšega strokovnjaka za posamezno zadevo po zaprosilu ali potrebi državnega tožilstva,
– usklajevanje dela med strokovnjakom in državnim tožilcem.
(2) Pri zagotavljanju podlag za delo zunanjih strokovnjakov vodja strokovnega centra sodeluje z vodji oddelkov, generalnim sekretarjem Vrhovnega državnega tožilstva in vodjo skupne računovodsko-finančne službe.«
21. člen
V 175. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Istovrstne zadeve se po vnaprej pripravljenem navodilu lahko vodijo pod eno zaporedno številko, pri čemer se vsaki na novo vpisani zadevi doda zaporedna številka znotraj enotnega vpisa (številka podspisa).«
22. člen
V 183. členu se oznaka »Ut-I« nadomesti z oznako »Ktpr«.
Za besedilom »Ut-I – prekrški: pobude za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti;« se vstavi besedilo »Kto – kazenske zadeve: zahteve za varstvo zakonitosti, ki so jih vložili drugi in zahteve za izredno omilitev kazni;«.
Pri oznaki »Ktr – kazenske zadeve:« se črta besedilo: »zahteve za varstvo zakonitosti, ki so jih vložili drugi, izredne omilitve kazni,«.
23. člen
V prvem odstavku 184. člena se besedilo: »Tpp – obvestila, predlogi, tožilska opravila, usmeritve in ukrepi v predkazenskem postopku;« nadomesti z besedilom: »Tpp – obvestila, predlogi, tožilska opravila, usmeritve in ukrepi v predkazenskem postopku, pri čemer se interne, zaupne, tajne in strogo tajne zadeve posebej označi z »I«, »Z«, »T« in »St«;«.
24. člen
Za 185. členom se doda nov 185.a člen, ki se glasi:
»185.a člen
(1) Zadeve označene z »I«, »Z«, »T« in »St« morajo biti v računalniško vodenih vpisnikih ustrezno zavarovane, tako da so dostopne le pooblaščenim osebam.
(2) Če tehnična podpora ne omogoča vodenja vpisnikov na način iz prejšnjega odstavka, se navedene zadeve računalniško vodijo v ločenih zbirnih spisih, ali na podlagi vpisa zbirnega spisa v ločenih knjižnih vpisnikih.«
25. člen
Te Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 1. septembra 2006, razen določb 22. in 23. člena, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2007.
Št. 007-100/2006
Ljubljana, dne 15. junija 2006
EVA 2006-2011-0057
dr. Lovro Šturm l.r
Minister
za pravosodje