Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2572. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-E), stran 6640.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2006.
Št. 001-22-84/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O JAVNEM JAMSTVENEM IN PREŽIVNINSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJSRS-E)
1. člen
V Zakonu o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 26/03 – uradno prečiščeno besedilo) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 80/987/EGS z dne 20. oktobra 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (UL L št. 283 z dne 28. oktobra 1980, str. 23, z vsemi spremembami).«.
2. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kadar ima delodajalec sedež v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, ima delavec pravice po tem zakonu v primeru, če je na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravljal delo ali ga je običajno opravljal na ozemlju Republike Slovenije.«.
3. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Pravic po tem zakonu nima delavec, ki je sam ali skupaj s svojimi družinskimi člani večinski lastnik podjetja ali dejavnosti delodajalca in ima prevladujoč vpliv na njegovo poslovanje.
Za namene tega zakona se za družinske člane delavca iz prejšnjega odstavka štejejo zakonec oziroma zunajzakonski partner, otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ter starši oziroma posvojitelj, kot jih opredeljujejo predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in partner, ki živi z delavcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti.«.
4. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delodajalec po tem zakonu je pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, ki svojo dejavnost opravlja v Republiki Sloveniji in ima z delavcem, ki opravlja delo ali ga običajno opravlja v Republiki Sloveniji, sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.«.
V drugem odstavku se v prvi alinei beseda »ali« nadomesti s podpičjem, v drugi alinei se pika nadomesti s podpičjem, ter se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– če je v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, v kateri ima delodajalec sedež, uveden postopek insolventnosti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. junija 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (UL L št. 160 z dne 30. junija 2000, str. 1) in Uredbo Sveta (ES) št. 603/2005 z dne 12. aprila 2005 o spremembi seznamov postopkov v primeru insolventnosti, likvidacijskih postopkov in upraviteljev v prilogah A, B in C k Uredbi (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti (UL L št. 100 z dne 20. aprila 2005, str. 1).«
5. člen
V drugem odstavku 18. člena se v drugi alinei pika nadomesti s podpičjem in se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– v primeru iz tretje alinee drugega odstavka prejšnjega člena, da je delavec v skladu z določili postopka insolventnosti, ki je bil uveden v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, prijavil svojo terjatev.«.
6. člen
V drugem odstavku 24. člena se v drugem stavku za besedo »delodajalca« doda besedilo »oziroma pristojni za delavca v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, če ima delodajalec sedež v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora«.
7. člen
V drugem odstavku 25. člena se besedilo »sklep o prenehanju delovnega razmerja« nadomesti z besedilom »dokazilo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi«.
Črta se četrti odstavek.
8. člen
Za dosedanjim 26.a členom se doda nov 26.b člen, ki se glasi:
»26.b člen
Pri postopkih iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca, kadar gre za delodajalca, ki opravlja dejavnosti tudi v drugih državah članicah Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije izmenjava potrebne informacije in podatke o izvedenih postopkih in odločitvah s pristojnimi sorodnimi institucijami v drugih državah članicah Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora zaradi izvajanja postopkov priznavanja pravic, obveščanja in izterjave.«.
9. člen
V dosedanjem 26.b členu, ki postane 26.c člen, se v prvem odstavku beseda »dveh« nadomesti z besedo »treh«.
10. člen
V 27.b členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Davčna številka se v evidencah o nadomestilih preživnine uporablja le za namen izvrševanja zakonske obveznosti sklada dajanja podatkov davčnemu organu zaradi odmere dohodnine, ter zaradi namena izterjave terjatev sklada do preživninskega zavezanca, ki so prešle na sklad z izplačilom nadomestila preživnine v skladu z 28. členom tega zakona.«.
11. člen
V 1. točki 27.č člena se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– davčno številko;«.
Dosedanje četrta do dvanajsta alinea postanejo peta do trinajsta alinea.
V 2. točki se za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– davčno številko;«.
Dosedanja tretja do peta alinea postanejo četrta do šesta alinea.
V 3. točki se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– davčno številko;«.
Dosedanja četrta do osma alinea postanejo peta do deveta alinea.
12. člen
V drugem odstavku 27.d člena se v prvi alinei za besedilom »enotno matično številko občana,« dodata besedi »davčno številko,«.
13. člen
Na koncu četrtega odstavka 28. člena se doda stavek:
»Upravičenci so dolžni skladu na njegovo zahtevo podati ustrezno pisno izjavo o prehodu terjatve zaradi potreb posameznih postopkov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Vsebino obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca in dokumentacijo, ki jo je treba priložiti obrazcu, predpiše minister, pristojen za delo, v roku 30 dni od dneva uveljavitve tega zakona.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/96-19/21
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 763-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost