Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

2541. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-E), stran 6556.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. maja 2006.
Št. 001-22-80/06
Ljubljana, dne 5. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-E)
1. člen
V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v sedmem odstavku 38. člena doda nov stavek, ki se glasi:
»V 8. in 9. razredu pri slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko hkrati poučujeta dva učitelja predmetnega pouka.«.
2. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(oblike diferenciacije)
Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija).
V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira kot nivojski pouk (fleksibilna diferenciacija).
V 8. in 9. razredu se pri slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku pouk lahko organizira:
– z razporeditvijo učencev v učne skupine,
– s hkratnim poučevanjem dveh učiteljev,
– kot nivojski pouk,
– kot kombinacija oblik diferenciacije iz prejšnjih alinej tega odstavka.
Obseg ur, namenjenih izvajanju diferenciacije v 8. in 9. razredu, mora biti enak, ne glede na to, katera oblika diferenciacije se izvaja.
Če zaradi majhnega števila učencev ni mogoče organizirati pouka v skladu s prejšnjim odstavkom, pri pouku poteka samo notranja diferenciacija.
Odločitev o izvajanju oblik diferenciacije pri slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku v drugem in tretjem obdobju, na predlog ravnatelja sprejme svet šole praviloma za eno šolsko leto. Pred odločitvijo svet šole pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev.
Nivojski pouk iz tega člena poteka na dveh ali več ravneh zahtevnosti.
Podrobnejše pogoje za izvajanje diferenciacije pri pouku predpiše minister.«.
3. člen
V prvem odstavku 41. člena se črta besedilo »ob zaključku ocenjevalnih obdobij«.
4. člen
V četrtem odstavku 64. člena se črta drugi stavek.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja. V mesecu marcu minister določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni osnovni šoli.«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se doda nov stavek, ki se glasi:
»Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.«.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Podzakonski akt iz sedmega odstavka 40. člena zakona izda minister najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
6. člen
Če osnovna šola do začetka šolskega leta 2006/2007 ne more izpeljati predpisanega postopka v skladu s petim odstavkom 40. člena zakona, v šolskem letu 2006/2007 pri slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku v 4., 5., 6. in 7. razredu poteka fleksibilna diferenciacija, v 8. in 9. razredu pa pri vseh urah, namenjenih tem predmetom, poteka nivojski pouk.
7. člen
Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo).
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 27/99, 38/99 in 51/03), določbe 1., 2., 3. in 5. člena pa se uporabljajo do zaključka pouka v šolskem letu 2005/2006.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2006, razen petega odstavka 40. člena zakona, ki se začne uporabljati naslednji dan po uveljavitvi tega zakona.
Št. 602-02/90-1/31
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EPA 791-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost