Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

159. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti živali pri zakolu, stran 443.

Na podlagi druge alinee 39. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) in desetega odstavka 27. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti živali pri zakolu
1. člen
V Pravilniku o zaščiti živali pri zakolu (Uradni list RS, št. 33/05) se beseda »Priloga« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »Priloga 1« v ustreznih sklonih.
2. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(usmrtitev brez predhodnega omamljanja)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko na podlagi odločbe, ki jo izda Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), usmrti živali brez predhodnega omamljanja, z:
– uporabo pištole s prostim projektilom ali puške;
– električnim tokom in ogljikovim dioksidom;
– z uporabo vakuumske komore.
(2) Pištolo s prostim projektilom ali puško se sme uporabljati za usmrtitev različnih vrst zlasti velike gojene divjadi.
(3) Usmrtitev z električnim tokom in ogljikovim dioksidom se sme izvajati le ob izpolnjevanju pogojev iz šestega oziroma sedmega odstavka prejšnjega člena. Moč in trajanje uporabljenega toka ter koncentracijo in čas izpostavitve ogljikovemu dioksidu določi VURS z odločbo iz prvega odstavka tega člena.
(4) Vakuumsko komoro se sme uporabljati samo za usmrtitev brez izkrvavitve živali, namenjenih za prehrano ljudi, ki pripadajo vrsti gojene divjadi (prepelica, jerebica in fazan). Pri njeni uporabi je treba zagotoviti, da:
– se živali namestijo v hermetično zaprto komoro, v kateri s pomočjo močne električne črpalke naglo nastane vakuum,
– se vakuum vzdržuje, dokler ne nastopi smrt živali,
– živali ostanejo v skupinah v prevoznih zabojnikih, ki jih je mogoče namestiti v vakumsko komoro, konstruirano za ta namen.
(6) Postopke iz drugega odstavka tega člena smejo izvajati le osebe, ki so strokovno usposobljene in imajo opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo orožje. Strokovno usposabljanje organizirajo za to registrirane osebe, katerih programe predhodno odobri VURS. Program strokovnega usposabljanja je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika. O opravljenem preizkusu znanja kandidati prejmejo potrdilo.«.
3. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(trajanje električnih sunkov)
Električni sunki iz šestega odstavka 5. člena tega pravilnika po 5. 1. 2007 ne smejo biti daljši od 1 sekunde, med posameznimi sunki mora preteči ustrezen čas in se ne smejo ponavljajoče se uporabljati, če se živali nanje ne odzovejo.«.
4. člen
Za Prilogo 1 se doda nova Priloga 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-488/2004-2
Ljubljana, dne 5. januarja 2006
EVA 2005-2311-0253
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                           Priloga 2
       PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA:
 
1. Osnove zakonodaje s področja zaščite živali (2 šolski uri)
2. Osnove anatomije živali (2 šolski uri)
3. Osnove balistike (2 šolski uri)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti