Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2093. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 5275.

Na podlagi 27. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 41. člena, drugega in tretjega odstavka 78. člena, tretjega odstavka 85. člena in prvega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
(1) V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04, 138/04, 35/05, 60/05, 72/05 in 112/05) se črta četrti odstavek 2. člena.
(2) Dosedanji peti odstavek postane četrti.
2. člen
Četrti odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Manjše spremembe sistemizacije začnejo veljati z dnem, ki je določen kot dan začetka veljavnosti, vendar ne pred objavo.«
3. člen
V 13. členu se deseta alinea spremeni, tako da se glasi:
»– v Ministrstvu za promet:
Direktorat za ceste
Direktorat za civilno letalstvo
Direktorat za pomorstvo
Direktorat za železnice in žičnice
Direktorat za promet
Direktorat za mednarodne zadeve.«
4. člen
V 21. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Številčne omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za Veterinarsko upravo Republike Slovenije.«
5. člen
Za 51. členom se doda 51.a člen, ki se glasi:
»51.a člen
(naloge pri projektu predsedovanja)
Za uradniška ali strokovno-tehnična delovna mesta, na katera bodo za pripravo in izvedbo projekta predsedovanja Republike Slovenije Evropski uniji začasno zaposleni ali premeščeni javni uslužbenci, se glede na potrebe določijo naslednje naloge:
– vodenje delovne skupine ali delovnega telesa Sveta Evropske unije ali drugih neformalnih delovnih skupin,
– nadomeščanje vodje delovne skupine ali delovnega telesa Sveta Evropske unije ali drugih neformalnih delovnih skupin,
– strokovna pomoč pri vodenju delovne skupine ali delovnega telesa Sveta Evropske unije ali drugih neformalnih delovnih skupin,
– strokovna podpora pri posameznem dosjeju – priprava strokovnih podlag, osnutkov in predlogov rešitev, analiza in primerjava dosjejev ter usklajevanje z drugimi področji,
– pomoč pri pripravah, organiziranju, usklajevanju in vodenju delovnih teles Sveta Evropske unije ter druge naloge pri izvedbi programa predsedovanja,
– usklajevanje različnih nalog pri pripravi in izvedbi projekta predsedovanja Republike Slovenije Evropski uniji,
– kadrovsko-organizacijske naloge – zagotavljanje kadrov za priprave na predsedovanje in njegovo izvedbo, organizacija in priprava usposabljanja in izpopolnjevanja za predsedovanje,
– organizacija dogodkov v zvezi s predsedovanjem, protokolarne storitve,
– skrb za predstavitev Republike Slovenije, odnosi z javnostmi, zagotavljanje informacij s področja predsedovanja,
– zagotavljanje tehnične opreme za predsedovanje, tehnične naloge pri zagotavljanju delovanja interneta in intraneta,
– urejanje interneta in intraneta – priprava in vsebinsko urejanje gradiva,
– finančno računovodske storitve v zvezi z nalogami, povezanimi s pripravami na predsedovanje in njegovo izvedbo,
– izvedba javnih natečajev za različna področja nabave blaga in storitev za predsedovanje,
– prevajanje in tolmačenje za predsedovanje,
– organizacijsko-tehnične naloge za zagotavljanje priprav na predsedovanje in njegove logistične izvedbe.«
6. člen
Drugi stavek petega odstavka 52. člena se spremeni, tako da se glasi: »Uradnik na položaju iz tega odstavka je dolžan pridobiti ta znanja v najkasneje petnajstih mesecih od imenovanja na položaj v okviru programa, ki ga predpiše minister, pristojen za upravo.«
7. člen
(1) V devetem odstavku 54. člena se doda drugi stavek, ki se glasi: »Ta določba se smiselno uporablja tudi za javne uslužbence, zaposlene v upravah lokalnih skupnosti.«
(2) Deseti odstavek 54. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(10) Če področni zakon za inšpektorja zahteva najmanj univerzitetno izobrazbo, se delovne izkušnje v inšpektorskih nazivih četrte in pete stopnje skrajšajo za eno tretjino, vendar ne v nasprotju z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.«
8. člen
Peti odstavek 55.a člena se spremeni, tako da se glasi:
»(5) Naziv, ki se uporablja v zunanji službi, je začasen naziv in ne vpliva na pridobljen diplomatski oziroma uradniški naziv.«
9. člen
V prilogi I (Uradniški nazivi) se v stolpcu »Uradni veterinarji« črtajo uradniški nazivi 3. kariernega razreda in zanje predpisane delovne izkušnje, uradniški nazivi in predpisane delovne izkušnje 1. in 2. kariernega razreda pa se spremenijo, tako da se glasijo:
+---------------------+----------------------------+-------------------------+
|POIMENOVANJA NAZIVOV |              |             |
+---------------------+----------------------------+-------------------------+
|           |Uradni veterinarji     |Predpisane delovne    |
|           |              |izkušnje         |
+---------------------+----------------------------+-------------------------+
|1. karierni razred  |              |             |
+---------------------+----------------------------+-------------------------+
|           |uradni veterinar – višji  |8 let          |
|           |svetnik           |             |
+---------------------+----------------------------+-------------------------+
|           |uradni veterinar – – svetnik|7 let          |
+---------------------+----------------------------+-------------------------+
|2. karierni razred  |              |             |
+---------------------+----------------------------+-------------------------+
|           |uradni veterinar I     |5 let          |
+---------------------+----------------------------+-------------------------+
|           |uradni veterinar II     |5 let          |
+---------------------+----------------------------+-------------------------+
|           |uradni veterinar III    |5 let          |
+---------------------+----------------------------+-------------------------+
10. člen
V prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se črta delovno mesto pod zaporedno številko 62. »URADNI VETERINAR – SVETOVALEC«, delovna mesta pod zaporednimi številkami 59. »URADNI VETERINAR – SEKRETAR«, 60. »URADNI VETERINAR – PODSEKRETAR« in 61. »URADNI VETERINAR – VIŠJI SVETOVALEC« pa se spremenijo, tako da se glasijo:
+----------------------------------------------------------------------------+
|59. Delovno mesto: URADNI VETERINAR – VIŠJI SVETNIK             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Naloge:                                   |
|– vodenje in usklajevanje dela organa na področju uradnega veterinarskega |
|nadzora za organ                              |
|– načrtovanje izvajanja nalog nadzora in oblikovanje navodil za izvajanje |
|– strokovni nadzor nad delom delavcev notranjih organizacijskih enot    |
|– opravljanje najzahtevnejših nalog za inšpekcijski organ         |
|– načrtovanje dejanj s področja dela organa in poročanje o delu organa –  |
|ocena stanja oziroma dela inšpekcijskega organa               |
|– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov pri najzahtevnejših in      |
|specializiranih nalogah inšpekcijskega nadzorstva v skladu z zakonodajo   |
|Skupnosti s področja veterinarstva, z zakonom o inšpekcijskem nadzoru,   |
|zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi          |
|– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških             |
|– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja               |
|– pravna in strokovna pomoč ter izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o   |
|prekrških                                  |
|– oblikovanje ključnih sistemskih rešitev, sodelovanje pri pripravi    |
|zakonodaje in drugega najzahtevnejšega gradiva               |
|– sodelovanje z organi EU, drugimi mednarodnimi organizacijami, v     |
|projektnih enotah, odborih, medresorskih in drugih komisijah s področja   |
|dela                                    |
|– priprava letnega poročila s področja dela organa in drugih poročil ter  |
|poročanje o delu organa                           |
|– izvajanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja delavcev organa ter |
|delo v izpitnih komisijah organa                      |
|– sodelovanje z drugimi organi in službami v državi            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Nazivi: Uradni veterinar – višji svetnik                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Zahtevana strokovna izobrazba: doktor veterinarske medicine         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Poseben pogoj: državni izpit iz javne uprave,               |
|        strokovni izpit za inšpektorja,               |
|        znanje iz 84. člena Zakona o veterinarskih merilih     |
|        skladnosti.                         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|60. Delovno mesto: URADNI VETERINAR – SVETNIK                |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Naloge:                                   |
|– odločanje o postopkih na zahtevo strank za organ             |
|– vodenje in usklajevanje dela organa za organizacijsko enoto       |
|– načrtovanje nalog nadzora in oblikovanje navodil za izvajanje v     |
|organizacijski enoti                            |
|– strokovni nadzor nad delom delavcev v organizacijski enoti        |
|– opravljanje najzahtevnejših nalog za inšpekcijski organ in načrtovanje  |
|dejanj s področja dela organizacijske enote                 |
|– poročanje o delu organa, vodenje postopkov in izrekanje ukrepov pri   |
|najzahtevnejših in specializiranih nalogah inšpekcijskega nadzorstva v   |
|skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem    |
|postopku in drugimi predpisi                        |
|– opravljanje veterinarskih pregledov in certificiranje          |
|– potrjevanje veterinarskih dokumentov                   |
|– izvajanje uradnega veterinarskega nadzorstva               |
|– izvajanje stalnega uradnega veterinarskega nadzorstva, posebnega     |
|nadzora, preverjanja, revizije, vzorčenja in analize            |
|– nadzor nad vnosom in uvozom pošiljk živali, živalskih izdelkov ali krme |
|na carinsko območje Skupnosti                        |
|– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonodajo Skupnosti s |
|področja veterinarstva, zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem |
|upravnem postopku in drugimi predpisi                    |
|– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških             |
|– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja               |
|– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega |
|organa                                   |
|– vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora        |
|inšpekcijskega organa                            |
|– pravna in strokovna pomoč                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Nazivi: Uradni veterinar – svetnik, Uradni veterinar – višji svetnik    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Zahtevana strokovna izobrazba: doktor veterinarske medicine         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Poseben pogoj: državni izpit iz javne uprave,               |
|        strokovni izpit za inšpektorja,               |
|        znanje iz 84. člena Zakona o veterinarskih merilih     |
|        skladnosti.                         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|61. Delovno mesto: URADNI VETERINAR                     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Naloge:                                   |
|– opravljanje veterinarskih pregledov in certificiranje          |
|– potrjevanje veterinarskih dokumentov                   |
|– opravljanje pregledov na izvoru in namembnem kraju            |
|– izvajanje stalnega uradnega veterinarskega nadzorstva, posebnega     |
|nadzora, preverjanja, revizije, vzorčenja in analize            |
|– izvajanje inšpekcijskih pregledov                    |
|– nadzor nad vnosom in uvozom pošiljk živali, živalskih izdelkov ali krme |
|na carinsko območje Skupnosti                        |
|– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonodajo Skupnosti s |
|področja veterinarstva, z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o    |
|splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi               |
|– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških             |
|– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja               |
|– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega |
|organa                                   |
|– vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora        |
|inšpekcijskega organa                            |
|– pravna in strokovna pomoč                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Nazivi: Uradni veterinar III, II, I                     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Zahtevana strokovna izobrazba: doktor veterinarske medicine         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Poseben pogoj: državni izpit iz javne uprave,               |
|        strokovni izpit za inšpektorja,               |
|        znanje iz 84. člena Zakona o veterinarskih merilih     |
|        skladnosti.                         |
+----------------------------------------------------------------------------+
11. člen
V prilogi III (Uradniški položaji) se vrstici D.1 in D.2 spremenita, tako da se glasita:
+-----+---------------------------------------------------------+------------+
|D.1 |Načelnik upravne enote in direktor davčnega urada z več |III, III/II |
|   |kot 50.000 prebivalci, vodja oziroma direktor območne  |ali II   |
|   |enote z več kot 300 delovnimi mesti           |      |
+-----+---------------------------------------------------------+------------+
|D.2 |Načelnik upravne enote in direktor davčnega urada z do  |IV ali   |
|   |50.000 prebivalci, vodja oziroma direktor območne enote z|IV/III ali |
|   |več kot 10 do 300 delovnimi mesti            |III     |
+-----+---------------------------------------------------------+------------+
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00714-12/2006/7
Ljubljana, dne 26. aprila 2006
EVA 2006-3111-0031
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost