Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006

Kazalo

1801. Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov, stran 4559.

Na podlagi 27. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) in 38. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in roke za ugotavljanje pogojev, ki jih morajo izpolniti višje strokovne šole (v nadaljnjem besedilu: šole) in zasebni predavatelji (v nadaljnjem besedilu: predavatelji) za vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov (v nadaljnjem besedilu: razvid), vsebino in način vodenja razvida ter postopek za izbris iz razvida.
2. člen
Razvid je javna knjiga, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za višje strokovno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
Postopek za vpis in izbris iz razvida se vodi po določbah zakona, ki ureja upravni postopek.
II. VPIS V RAZVID
a) Šole
4. člen
Šole se vpišejo v razvid po končanem postopku za ustanovitev in ko izpolnijo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje višješolske dejavnosti. Imeti morajo:
– predavatelje, imenovane v naziv v skladu z zakonom, ter druge strokovne delavce in sodelavce, ki imajo predpisano izobrazbo,
– redno zaposlenega direktorja oziroma ravnatelja, organizatorja praktičnega izobraževanja ter referenta za študijske in študentske zadeve,
– z vsemi drugimi strokovnimi delavci in sodelavci sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali o delu oziroma izjave ali dokazila o njihovem sodelovanju s šolo,
– predavalnice, druge učilnice, laboratorije in opremo, ki jih določi minister po poprejšnjem mnenju pristojne zbornice oziroma združenja delodajalcev,
– knjižnico, referat za študente ter prostore za strokovne delavce in sodelavce.
Prostori, ki jih šola uporablja, morajo biti na taki lokaciji, da je omogočeno nemoteno izvajanje študijskega programa.
Izpolnjevanje pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena po uradni dolžnosti preverja ministrstvo vsakih pet let.
5. člen
Postopek za vpis javne šole v razvid se začne po uradni dolžnosti.
Postopek za vpis zasebne šole v razvid se začne na predlog ustanovitelja. Predlog mora biti vložen najmanj šest mesecev pred predvidenim razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje.
6. člen
Ministrstvo si od javne šole pred vpisom v razvid pridobi podatke o imenovanih predavateljih in drugih strokovnih delavcih oziroma druga potrebna dokazila iz 4. oziroma 8. člena tega pravilnika, ki jih ne vsebuje elaborat o ustanovitvi šole ali elaborat o razmestitvi dodatnega študijskega programa.
7. člen
Zasebna šola vloži predlog za vpis v razvid na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva, ter mu doda dokumentacijo oziroma druge priloge. Za vpis v razvid so potrebni:
– akt o ustanovitvi šole v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju,
– izpis iz sodnega registra ali potrdilo o začetem postopku za vpis,
– dokazila o zagotovljenih strokovnih delavcih in sodelavcih, potrebnih za izvedbo študijskega programa, za katerega se želi šola vpisati v razvid,
– pogodbe z delodajalci o praktičnem izobraževanju študentov, potrjene pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma pristojni zbornici v skladu z analizo kadrovskih potreb, nastalo ob sprejemanju študijskega programa,
– dokazila o ustreznih prostorih in opremi (izpis iz zemljiške knjige, najemne pogodbe) ter o izpolnjevanju pogojev glede tehnične opremljenosti, varstva pri delu in drugih pogojev po posebnih predpisih (uporabno dovoljenje, izjava o varnosti idr.).
Izpis iz sodnega registra ali potrdilo o začetem postopku za vpis ter izpis iz zemljiške knjige si pridobi ministrstvo.
8. člen
Če je šola že vpisana v razvid in želi izobraževati v drugem kraju oziroma zunaj svojega sedeža, mora predlogu poleg dokazil iz 6. člena oziroma pete alinee 7. člena tega pravilnika priložiti še načrt izvajanja tega programa.
Če je šola že vpisana v razvid in želi izobraževati v drugem kraju oziroma zunaj svojega sedeža ter se hkrati verificirati za večje število študentov, kot ji je dovoljeno z odločbo o vpisu v razvid, mora predlogu poleg dokazil iz 6. člena oziroma tretje, četrte in pete alinee 7. člena tega pravilnika priložiti še načrt izvajanja tega programa ter podatke o delovni obremenitvi strokovnih delavcev in sodelavcev.
Če je šola že vpisana v razvid in se želi verificirati za dodatni študijski program, mora predlogu poleg dokazil iz 6. člena oziroma tretje, četrte in pete alinee 7. člena tega pravilnika priložiti še načrt izvajanja tega programa in vseh drugih programov, po katerih izobražuje, ter podatke o delovni obremenitvi strokovnih delavcev in sodelavcev.
Če želi šola izvajati študijski program v tujini, mora poleg dokazil iz 6. člena oziroma tretje alinee 7. člena tega pravilnika v predlogu za vpis v razvid navesti, ali bo študij organizirala v sodelovanju s tujo šolo ali samostojno. Če bo študij organizirala v sodelovanju s tujo šolo, mora predlog vsebovati še:
– naslov in sedež te šole,
– dokazilo o registraciji tuje šole, iz katerega je razvidna dejavnost, s katero se šola ukvarja,
– podatke o tem, kako bo sodelovala oziroma kateri del študijskega programa bo izvajala (pogodbe oziroma sporazumi o sodelovanju).
Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, kadar želi šola organizirati študij po skupnem študijskem programu v sodelovanju s šolami doma ali v tujini. Če želi šola organizirati študij samo v sodelovanju s šolami doma, ji ni treba priložiti dokazila iz druge alinee prejšnjega odstavka.
Šola lahko vloži zahtevek za izvajanje študijskega programa v tujini potem, ko diplomira prva generacija vanjo vpisanih študentov.
b) Predavatelji
9. člen
Predavatelji se vpišejo v razvid, ko izpolnijo z zakonom določene pogoje za izvajanje višješolske dejavnosti kot zasebniki.
Vpis v razvid se opravi na predlog predavatelja. Vloži ga na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva.
10. člen
Predlogu za vpis v razvid mora predavatelj priložiti:
– dokazilo o imenovanju v naziv predavatelja višje strokovne šole,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu oziroma nastopnem predavanju,
– dokazilo, da ni v delovnem razmerju, ali izjavo o nameravani prekinitvi delovnega razmerja,
– pisno izjavo, da se osebni podatki, navedeni v vlogi in dokazilih, lahko uporabljajo za vodenje razvida.
c) Dokazila
11. člen
Dokazilo o izobrazbi je treba priložiti v izvirniku ali overjeni fotokopiji. Kot dokazilo se šteje ustrezna javna listina o pridobljeni izobrazbi, za predavatelje pa sklep o imenovanju v naziv predavatelja višje šole.
Dokazilo o strokovnem izpitu oziroma nastopnem predavanju je potrdilo ministrstva ali potrdilo šole v izvirniku ali overjeni fotokopiji.
Fotokopije dokazil iz prvega in drugega odstavka tega člena ni treba overiti, če vložnik zahtevka osebno prinese izvirnik na vpogled.
Sklepe o imenovanju v naziv predavatelja višje šole ter potrdila o strokovnih izpitih si pridobi ministrstvo.
Šole morajo s strokovnimi delavci in sodelavci skleniti pogodbe o zaposlitvi ali o delu oziroma predložiti izjave ali dokazila o sodelovanju pri izvajanju študijskega programa za najmanj toliko časa, da bo diplomirala prva generacija vanjo vpisanih študentov. Če šole predlogu priložijo izjave ali dokazila o sodelovanju, morajo najpozneje do začetka študijskega leta, v katerem začnejo izvajati študijski program, predložiti pogodbe o zaposlitvi ali o delu.
Šole morajo s pogodbami o praktičnem izobraževanju, potrjenimi pri pristojni zbornici, zagotoviti mesta za študente za najmanj toliko časa, kolikor traja študijski program.
d) Preverjanje izpolnjevanja pogojev za vpis v razvid
in odločba o vpisu
12. člen
Če je predlog pomanjkljiv, se od vložnika zahteva, da ga v 30 dneh popravi ali dopolni.
Če vložnik predloga ne dopolni v določenem roku, se ta s sklepom zavrže in skupaj z vso priloženo dokumentacijo vrne vložniku.
13. člen
Uradna oseba, ki vodi postopek za vpis v razvid, ugotovi, ali šola oziroma predavatelj izpolnjuje pogoje za opravljanje višješolske dejavnosti.
Če je za ugotovitev ali presojo kakega dejstva potrebno posebno znanje, ki ga uradna oseba nima, lahko imenuje minister, pristojen za višje strokovno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), strokovno komisijo.
Komisija iz prejšnjega odstavka ima predsednika in najmanj dva člana. Sestavljena mora biti tako, da so v njej predstavniki ministrstva, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ali eden od sestavljalcev študijskega programa ter delodajalcev.
14. člen
Komisija na podlagi ogleda prostorov in opreme ter predpisane dokumentacije ugotovi, ali šola oziroma predavatelj izpolnjuje vse predpisane pogoje, ter o tem sestavi zapisnik.
Zapisnik mora vsebovati predvsem podatke o:
– komisiji,
– šoli (ime in sedež šole, ustanovitelj, sprejem akta o ustanovitvi, vpis v sodni register…) oziroma predavatelju (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, izvolitev v naziv…),
– priloženi dokumentaciji oziroma dokazilih o izpolnjevanju pogojev za vpis v razvid,
– morebitnih ugotovljenih pomanjkljivostih in roku za njihovo odpravo ter
– mnenje komisije.
Komisija konča svoje delo, ko izoblikuje dokončno mnenje o izpolnjevanju pogojev za vpis v razvid ter predloži zapisnik in dokumentacijo uradni osebi, ki vodi postopek za vpis.
Svoje delo mora komisija opraviti najpozneje v tridesetih dneh po imenovanju.
15. člen
Če šola oziroma predavatelj izpolnjuje pogoje za vpis v razvid, izda minister o tem odločbo najpozneje v šestdesetih dneh od vložitve popolne vloge. V odločbi določi tudi, koliko študentov 1. letnika lahko šola vpiše v posameznem študijskem letu oziroma koliko študentov lahko predavatelj, ki samostojno opravlja višješolsko dejavnost, hkrati izobražuje, ter študijsko leto, v katerem lahko začneta opravljati dejavnost.
Zoper odločbo je mogoč upravni spor.
Vpis v razvid se opravi, ko je odločba dokončna.
e) Spremembe podatkov
16. člen
Vsako spremembo podatkov, vpisanih v razvid, mora šola sporočiti v 30 dneh po nastali spremembi in predlogu za spremembo priložiti ustrezna dokazila.
III. IZBRIS IZ RAZVIDA
17. člen
Šola se izbriše iz razvida po uradni dolžnosti:
– če je izbrisana iz sodnega registra,
– na podlagi odločbe ministra, izdane v skladu z 28. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, oziroma če ne izpolnjuje več z zakonom določenih pogojev za izvajanje višješolske dejavnosti,
– če spremeni dejavnost brez soglasja ustanovitelja,
– če ministrstva v 30 dneh ne obvesti o spremembah, povezanih z vpisom v razvid.
Šola se izbriše iz razvida tudi na lastno zahtevo ali zahtevo ustanovitelja.
Zasebni predavatelj se izbriše iz razvida po uradni dolžnosti:
– če ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje višješolske dejavnosti,
– če v 30 dneh po izteku izvolitve v naziv predavatelja ne predloži dokazila o vnovični izvolitvi,
– če mu je s pravnomočno odločbo pristojnega organa prepovedano opravljati dejavnost.
Zasebni predavatelj se izbriše iz razvida tudi na lastno zahtevo.
Minister izda odločbo o izbrisu iz razvida najpozneje v 30 dneh po tem, ko je izvedel za vzrok za izbris.
Izrek odločbe o izbrisu se najpozneje v sedmih dneh po dokončnosti odločbe objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. VSEBINA RAZVIDA
18. člen
Razvid se vodi v:
– glavni knjigi razvida šol,
– glavni knjigi razvida zasebnih predavateljev.
a) Glavna knjiga razvida šol
19. člen
Glavna knjiga razvida šol ima razdelke, v katere se vpisujejo naslednji podatki:
– zaporedna številka in datum predloga za vpis,
– številka in datum vpisa v razvid oziroma izdaje odločbe o vpisu v razvid,
– ime in sedež (naslov) šole, matična številka šole oziroma ime in naslov dislociranih enot ali kraj in naslov izvajanja študijskega programa zunaj sedeža šole,
– številka in datum akta o ustanovitvi, ime in naslov ustanovitelja oziroma ime in priimek, enotna matična številka občana, rojstni podatki in prebivališče, če je ustanovitelj fizična oseba,
– statusna oblika,
– ime pravne osebe, če je šola njena organizacijska enota,
– ime in priimek zakonitega zastopnika višje strokovne šole,
– številka in datum vpisa v sodni register,
– ime in evidenčna številka študijskega programa ter datum njegovega sprejetja,
– največje število študentov, ki jih lahko šola vpiše v posameznem študijskem letu glede na način izvajanja študijskega programa (kot redni oziroma izredni študij),
– datum začetka dela šole,
– datum in številka odločbe o izbrisu iz razvida ter razlogi zanj,
– opombe.
b) Glavna knjiga razvida zasebnih predavateljev
20. člen
Glavna knjiga razvida zasebnih predavateljev ima razdelke, v katere se vpisujejo naslednji podatki:
– zaporedna številka in datum predloga za vpis,
– številka in datum vpisa v razvid oziroma izdaje odločbe o vpisu v razvid,
– predavateljevo ime in priimek, enotna matična številka občana, rojstni podatki ter naslov prebivališča,
– strokovno področje, za katero je imenovan v naziv predavatelja, datum imenovanja ter izvolitvena doba,
– organ, ki ga je izvolil v naziv,
– ime in evidenčna številka študijskega programa ter datum njegovega sprejetja,
– način opravljanja višješolske dejavnosti (samostojno, v sodelovanju s šolami),
– kraj opravljanja višješolske dejavnosti,
– največje število študentov, ki jih lahko hkrati izobražuje glede na način izvajanja študijskega programa (kot redni oziroma izredni študij),
– številka in datum odločbe o izbrisu iz razvida ter razlogi zanj,
– opombe.
21. člen
Poleg glavne knjige se pri razvidu vodi tudi zbirka dokazil in drugih listin, povezanih z vpisom, spremembami ali izbrisom, označena s številko vpisa.
Pri izbrisu iz razvida se poleg datuma izbrisa navede tudi, ali je bil opravljen po uradni dolžnosti ali na zahtevo vpisanega.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Glavni knjigi razvida se v elektronski obliki vzpostavita najpozneje v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.
23. člen
Šole in predavatelji, vpisani v razvid v skladu s Pravilnikom o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 75/96, 97/00 in 29/04), se po uradni dolžnosti vpišejo v razvid v skladu s tem pravilnikom najpozneje v šestih mesecih od vzpostavitve glavne knjige razvida šol.
24. člen
Namesto verificiranih pogodb z delodajalci iz četrte alineje prvega odstavka 7. člena tega pravilnika se do vzpostavitve registra delodajalcev pri pristojni zbornici za vpis v razvid upoštevajo podpisani dogovori med šolo in delodajalcem o številu študentov, ki jih bosta praktično izobraževala vsako študijsko leto oziroma najmanj toliko časa, kolikor traja študijski program.
25. člen
Predlogi za vpis v razvid, vloženi pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo v skladu s tem pravilnikom.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za višje strokovne šole prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 75/96, 97/00 in 29/04).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070 – 20/2006
Ljubljana, dne 14. marca 2006
EVA 2005-3311-0055
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost