Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2006 z dne 23. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2006 z dne 23. 3. 2006

Kazalo

1228. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-C), stran 3121.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. marca 2006.
Št. 001-22-34/06
Ljubljana, dne 14. marca 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU (ZOZP-C)
1. člen
V Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94, 13/05 in 67/02) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon ureja naslednja obvezna zavarovanja v prometu:
1. zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče, razen potnikov v zračnem prometu;
2. zavarovanje lastnika vozila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam (zavarovanje avtomobilske odgovornosti);
3. zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam;
4. zavarovanje lastnika zrakoplova proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, potnikom, prtljagi in tovoru.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Obvezna zavarovanja lastnika zrakoplova iz 4. točke prejšnjega odstavka so urejena v Uredbi (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L št. 138, z dne 30. 4. 2004, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 785/2004/ES), ta zakon pa vsebuje izvedbene določbe glede organov, organizacij in drugih pravnih oseb za nadzor ter izvedbene določbe glede odločanja o prekrških, glede škodnega sklada in drugih postopkovnih določb.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji, se črta besedilo »s spremembami«.
2. člen
V 1.a členu se 3. in 4. točka spremenita tako, da se glasita:
»3. vozila so motorna in priklopna vozila, kakor jih opredeljuje zakon, ki ureja varnost cestnega prometa, za katera je predpisano prometno dovoljenje;
4. zrakoplov je zrakoplov ali druga letalna naprava, za katero se uporablja Uredba 785/2004/ES;«.
5. in 6. točka se črtata, dosedanji 7. in 8. točka pa postaneta 5. in 6. točka.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Drugi izrazi in kratice, uporabljeni v tem zakonu v določbah, ki se nanašajo na zavarovanja v letalstvu, imajo enak pomen, kakor je določen v Uredbi 785/2004/ES.«.
3. člen
V 2. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Določbe tega zakona, ki veljajo za lastnika zrakoplova, se smiselno uporabljajo tudi za zakupnika ali uporabnika zrakoplova, letalskega prevoznika in operatorja zrakoplova.
V postopku izdaje operativne licence letalskega prevoznika, spričevala letalskega prevoznika in v postopku izdaje drugega spričevala oziroma dovoljenja, s katerim se dovoljuje opravljanje različnih komercialnih letalskih dejavnosti oziroma nekomercialnih letalskih aktivnosti, ki se izda v skladu z letalskimi predpisi, mora vložnik zahteve, ki želi pridobiti ustrezno listino, pred izdajo take listine predložiti pristojnemu organu dokazilo o ustreznem zavarovanju v skladu z Uredbo 785/2004/ES.«.
4. člen
V 3. členu se dodajo četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Voditelj čolna mora imeti zavarovalno polico ali drugo potrdilo o sklenjenem zavarovanju, kadar uporablja čoln v pomorski plovbi, pri sebi in ga mora pokazati na zahtevo uradne osebe s policijskimi pooblastili oziroma policista, pristaniškega nadzornika ali uradne osebe, ki opravlja inšpekcijski ali upravno-strokovni nadzor po predpisih o pomorstvu.
Vodja zrakoplova ali druga oseba, ki jo pooblasti lastnik zrakoplova, mora imeti zavarovalno polico ali drugo potrdilo o sklenjenem zavarovanju oziroma dokazilo o ustreznem zavarovalnem kritju v skladu z Uredbo 785/2004/ES pred začetkom leta in med letom pri sebi in ga mora pokazati na zahtevo uradne osebe, ki opravlja inšpekcijski ali upravno-strokovni nadzor po predpisih o letalstvu.
Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi v primerih iz četrtega in petega odstavka tega člena.«.
5. člen
V 4. členu se dodajo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Rok za obvestilo iz prvega in drugega odstavka tega člena je 30 dni, razen za zavarovanja v letalstvu.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena zavarovalnica obvesti o prenehanju zavarovalne pogodbe glede zavarovanj v letalstvu hkrati z obvestilom, ki ga pošlje Združenju, tudi ministrstvo, pristojno za promet, in prometni inšpektorat v njegovi sestavi (v nadaljnjem besedilu: prometni inšpektorat).
Zavarovalnice in Združenje obveščajo ministrstvo, pristojno za promet, in prometni inšpektorat o zavarovanjih v letalstvu mesečno, z zbirnim obvestilom o sklenjenih zavarovanjih po Uredbi 785/2004/ES. Poleg tega morajo zavarovalnica in Združenje obvestiti navedena pristojna organa tudi o vsaki predčasni prekinitvi zavarovanj v letalstvu, o spremembi zavarovalnih kritij glede navedenih zavarovanj, o spremembi lastništva in o spremembah drugih bistvenih sestavin zavarovalne pogodbe glede teh zavarovanj.
Zavarovalnice in Združenje posredujejo ministrstvu, pristojnemu za promet, na zahtevo tudi podatke oziroma informacije o izvajanju Uredbe 785/2004/ES, ki jih zahteva Komisija Evropske unije.
Obvestilo iz petega odstavka tega člena mora zajemati tudi podatke o morebitnem dvomu o ustreznosti zavarovanja glede na zahteve iz Uredbe 785/2004/ES, skupaj z ustreznimi podatki.
Ne glede na določbo petega odstavka tega člena lahko minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, predpiše natančnejše pogoje glede obveščanja in o načinu obveščanja, kolikor se v zvezi z izvajanjem Uredbe 785/2004/ES to izkaže za potrebno.«.
6. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovalnica mora skleniti pogodbo o zavarovanju v skladu z zakonom in zavarovalnimi pogoji, za zavarovanja v letalstvu pa tudi skladno z Uredbo 785/2004/ES.
Zavarovalnica mora omogočiti sklepanje pogodb o zavarovanju avtomobilske odgovornosti tudi preko svetovnega spleta oziroma interneta.
Vlada z uredbo določi način identifikacije strank v primeru sklepanja pogodb o zavarovanju avtomobilske odgovornosti preko svetovnega spleta oziroma interneta.«.
7. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe zavarovalnih pogojev za zavarovanja, ki so obvezna po tem zakonu in Uredbi 785/2004/ES, s katerimi se zmanjšujejo pravice oškodovancev in potnikov v javnem prometu, določene s tem zakonom ali Uredbo 785/2004/ES, so brez pravnega učinka. Smiselno enako velja za zavarovalne pogoje za zavarovanja, ki so obvezna po Uredbi 785/2004/ES.
Zavarovalnica mora Agencijo za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: Agencija) obvestiti o novih ali spremenjenih zavarovalnih pogojih, preden jih začne uporabljati. Če Agencija ugotovi, da zavarovalni pogoji niso skladni z zakonom ali Uredbo 785/2004/ES, izreče ukrep nadzora v skladu z določbo 3. točke prvega odstavka 181. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 76/05), pri čemer se lahko prepoved sklepanja novih zavarovalnih pogodb nanaša samo na vrste obveznih zavarovanj, navedene v 1. členu tega zakona ali v Uredbi 785/2004/ES. Ukrep prepovedi sklepanja novih zavarovalnih pogodb se lahko nanaša le na tisto vrsto obveznega zavarovanja po tem zakonu ali po Uredbi 785/2004/ES, na katero se nanašajo zavarovalni pogoji, za katere je Agencija ugotovila, da niso skladni z zakonom ali Uredbo 785/2004/ES.«.
8. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »zavarovalni pogodbi ali zavarovalnih pogojih« nadomesti z besedilom »zavarovalni pogodbi, zavarovalnih pogojih ali Uredbi 785/2004/ES«.
9. člen
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo« nadomesti z besedo »obdelujejo«, za besedilom »po tem zakonu« pa se doda besedilo »ali po Uredbi 785/2004/ES«.
V tretjem odstavku se v 1. točki podpičje na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi »enotna matična številka občana in davčna številka;«.
V petem odstavku se doda 6. točka, ki se glasi:
»6. prekrški po zakonu, ki ureja varnost v cestnem prometu, ter kazniva dejanja zoper varnost cestnega prometa ter kazniva dejanja goljufije na področju zavarovalništva.«.
V šestem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. podatki iz tretjega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi iz zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Združenja ter iz evidence registriranih prometnih sredstev in iz centralnega registra prebivalstva, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ali iz zbirk podatkov Davčne uprave Republike Slovenije. Zavarovalnice in Združenje lahko podatke iz tega odstavka uporabljajo zgolj za namen, za katerega so bili podatki pridobljeni;«,
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. podatki iz 2. točke četrtega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi iz zbirk pravosodnih organov ter ministrstva, pristojnega za pravosodje, in sicer iz kazenske evidence ali evidence pravnomočnih sodb ali sklepov o prekrških ter skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu;«,
v 6. točki se doda četrta alinea, ki se glasi:
»– podatki iz 6. točke petega odstavka se zbirajo iz zbirk ministrstva, pristojnega za pravosodje in notranje zadeve, ter prekrškovnih organov, ki obravnavajo prekrške s področja prometa, in sicer iz evidence pravnomočnih sodb ali sklepov o prekrških, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu ali iz kazenske evidence.«.
V sedmem odstavku se pred besedo »obvestiti« doda beseda »predhodno«.
V osmem odstavku se doda stavek, ki se glasi:
»Zavarovalnice ali Združenje pa lahko brez posebne zahteve pridobijo podatke oziroma zbirke podatkov o prometnih nesrečah z vpogledom v elektronske zapisnike policije o prometnih nesrečah, pri čemer mora biti zagotovljena možnost preverjanja pravne podlage in namena posredovanja osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.«.
Doda se nov deseti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek se podatki iz 2. točke četrtega odstavka in 6. točke petega odstavka tega člena shranjujejo ob upoštevanju rokov, ki so določeni za zakonsko in sodno rehabilitacijo v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo).«.
Dosedanji deseti in enajsti odstavek postaneta enajsti in dvanajsti odstavek.
10. člen
V 8.a členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za obvezna zavarovanja iz 4. točke prvega odstavka 1. člena tega zakona.«.
11. člen
V 9. členu se v drugem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. taksi vozil;«.
5. točka se črta, dosedanji 6. in 7. točka pa postaneta 5. in 6. točka.
12. člen
V 12. členu se drugi in tretji odstavek črtata.
13. člen
V 18. členu se dodajo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega člena so zavarovalnice dolžne plačati Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije vnaprejšnjo pavšalno odškodnino za škodo, ki nastane zavodu zaradi smrti ali poškodb zavarovanih oseb v prometnih nesrečah.
Vnaprejšnja pavšalna odškodnina iz prejšnjega odstavka znaša 6,5% od obračunane kosmate zavarovalne premije za obvezno avtomobilsko zavarovanje.
Zavarovalnice plačajo pavšalno odškodnino iz prejšnjega odstavka Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije najpozneje do 15. v mesecu, za zavarovalne premije, ki so bile obračunane v predhodnem mesecu.
S plačilom vnaprejšnje pavšalne odškodnine iz prejšnjega odstavka se šteje za poravnano vsa škoda, ki nastane Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi smrti ali poškodb zavarovanih oseb v prometnih nesrečah.«.
14. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »IV. ZAVAROVANJE LASTNIKA ZRAKOPLOVA PROTI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO POTNIKOM, PRTLJAGI, TOVORU IN TRETJIM OSEBAM«.
15. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Lastnik zrakoplova mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, povzročeno potnikom, prtljagi, tovoru in tretjim osebam, ki jo povzroči zrakoplov, registriran v Republiki Sloveniji, v letu ali na tleh, v skladu z določbami tega zakona in Uredbo 785/2004/ES.
Pogodbo o zavarovanju iz prejšnjega odstavka sklene lastnik zrakoplova glede na dovoljene komercialne letalske dejavnosti letalskega prevoznika ali operatorja zrakoplova oziroma glede na dovoljene nekomercialne letalske aktivnosti operatorja zrakoplova v času izvedbe leta. Pri tem se glede potnikov upošteva certificirano oziroma dovoljeno število potniških sedežev, glede tovora pa certificirana oziroma dovoljena masa koristnega tovora za posamezen zrakoplov, kolikor odbor iz 9. člena Uredbe 785/2004/ES ne odloči drugače. Smiselno enako se upošteva mnenje Komisije Evropske unije, dano v zvezi z izvajanjem navedene uredbe.
Obveznost zavarovanja odgovornosti v skladu z Uredbo 785/2004/ES velja tudi za letalskega prevoznika in operatorja tujega zrakoplova, ki prihaja v zračni prostor Republike Slovenije.
Obveznost iz prvega odstavka tega člena ne velja za zrakoplove oboroženih sil Republike Slovenije in za druge državne zrakoplove ter za naprave, za katere se ne uporablja Uredba 785/2004/ES.
V dokazilu o zavarovanju iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 785/2004/ES mora zavarovalnica navesti tudi, katera zavarovanja so zajeta in v kakšnem obsegu ter da je zavarovanje sklenjeno v skladu z navedeno uredbo.«.
16. člen
V 31. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Najnižja zavarovalna vsota iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev, na katero mora biti sklenjeno zavarovanje iz tega poglavja, je določena z Uredbo 785/2004/ES.«.
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»V zvezi z izvajanjem prvega odstavka 6. člena Uredbe 785/2004/ES je za nekomercialne operacije zrakoplovov z MTOM, ki znaša 2700 kg ali manj, določena najnižja zavarovalna vsota za zavarovanje odgovornosti do potnikov, in sicer v višini, ki ne sme biti nižja od 100.000 SDR za posameznega potnika.«.
17. člen
V 32. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če je škoda povzročena z nezavarovanim zrakoplovom, za katerega velja obvezno zavarovanje po tem zakonu ali Uredbi 785/2004/ES, razen pri zavarovanju odgovornosti za škodo, povzročeno tovoru, odgovarja Združenje tako, kakor bi odgovarjala zavarovalnica, če bi bilo sklenjeno zavarovanje, in sicer največ do zavarovalne vsote, ki je bila predpisana na dan škodnega dogodka.«.
18. člen
V 33.d členu se besedilo »17., 20., 22. in 23. člena« nadomesti z besedilom »17., 20. in 22. člena«.
19. člen
V 41. členu se besedilo »ali druge letalne naprave« črta in se za besedilom »po določilih tega zakona« doda besedilo »ali Uredbe 785/2004/ES«.
20. člen
Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 20,000.000 do 90,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica, če ne sklene zavarovalne pogodbe v skladu z zakonom, zavarovalnimi pogoji in Uredbo 785/2004/ES (5. člen).
Z globo od 600.000 do 3,000.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena.«.
21. člen
Besedilo 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 500.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica, če v 15 dneh po sporočilu Združenja ne nakaže prispevka v škodni sklad (35. člen).
Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.«.
22. člen
Besedilo 44.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 300.000 do 6,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica, ki ne obvesti pristojne upravne enote oziroma drugega pristojnega organa o prenehanju veljavnosti zavarovalne pogodbe v skladu s 4. členom tega zakona.
Z globo od 300.000 do 6,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica iz tretjega odstavka 8. člena Uredbe 785/2004/ES, ki ne obvesti ministrstva, pristojnega za promet, in prometnega inšpektorata o sklenitvi ali prenehanju zavarovalne pogodbe glede zavarovanj v letalstvu (četrti, peti in sedmi odstavek 4. člena).
Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjih odstavkov tega člena.«.
23. člen
Besedilo 44.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 3,000.000 do 30,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica, ki ne obvesti Agencije o novih ali spremenjenih zavarovalnih pogojih v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega zakona.
Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
24. člen
V 44.c členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 200.000 do 2,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovornostna zavarovalnica, ki:«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
25. člen
V 44.č členu se v prvem odstavku besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo od 500.000 do 1,000.000 tolarjev«.
V drugem odstavku se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev«.
26. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 300.000 do 6,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje letalski prevoznik ali operator zrakoplova oziroma oseba iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
a) ne zavaruje svoje odgovornosti do potnikov, prtljage, tovora in tretjih oseb za vsa določena zavarovalna tveganja po Uredbi 785/2004/ES (prvi odstavek 4. člena Uredbe 785/2004/ES),
b) ne zagotovi, da je v skladu z Uredbo 785/2004/ES zavarovan vsak let, ne glede na to, ali je zrakoplov, ki se uporablja, njegova last ali ga uporablja na podlagi pogodbe o leasingu, franšizi, o skupni dejavnosti ali o skupnih letih z izbranim partnerjem (code sharing flights) ali kateregakoli drugega podobnega sporazuma (drugi odstavek 4. člena Uredbe 785/2004/ES),
c) sklene zavarovalno pogodbo glede odgovornosti do potnikov, prtljage ali tovora v komercialnih operacijah z zavarovalno vsoto, ki je nižja od najnižje določene zavarovalne vsote v skladu z Uredbo 785/2004/ES (6. člen Uredbe 785/2004/ES),
d) ne zagotovi, da se na zrakoplovu iz 2. člena Uredbe 785/2004/ES na vsakem letu nahaja ustrezno potrdilo o sklenjenem zavarovanju v skladu z Uredbo 785/2004/ES (8. člen Uredbe 785/2004/ES),
e) na zahtevo prometnega inšpektorja ali druge upravičene osebe za nadzor ne predloži dokazila o sklenjenem zavarovanju v skladu z Uredbo 785/2004/ES (8. člen Uredbe 785/2004/ES).
Z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje operator zrakoplova v nekomercialnem zračnem prometu, ki je fizična oseba, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje:
1. odgovorna oseba letalskega prevoznika oziroma operatorja zrakoplova, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena;
2. vodja zrakoplova oziroma druga odgovorna oseba, ki jo določi letalski prevoznik ali operator, če na zahtevo inšpektorja ali druge pooblaščene osebe za nadzor odkloni predložitev dokazila o sklenjenem ustreznem zavarovanju odgovornosti v skladu z Uredbo 785/2004/ES (8. člen Uredbe 785/2004/ES);
3. operator zrakoplova v nekomercialnem zračnem prometu, ki je fizična oseba, če stori prekršek iz prejšnje točke.
Z globo 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če kot lastnik vozila ali čolna ne sklene zavarovanja, ki je po tem zakonu obvezno, in če tega zavarovanja ne obnavlja (prvi odstavek 2. člena).
Z globo 15.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.«.
27. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 15.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če kot lastnik vozila ali čolna ne sklene zavarovanja, ki je po tem zakonu obvezno, in če tega zavarovanja ne obnavlja (prvi odstavek 2. člena).«.
28. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega zakona v delu, ki se nanaša na zavarovalnice, izvaja Agencija za zavarovalni nadzor, nad izvajanjem drugih določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov pa izvajajo v delu, ki se nanaša na zavarovanja:
– v cestnem prometu: inšpektorji za upravne zadeve prometa pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, in Policija;
– v letalstvu: ministrstvo, pristojno za promet, in prometni inšpektorat;
– v pomorski plovbi: ministrstvo, pristojno za promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo v njegovi sestavi.
Organi iz prejšnjega odstavka izvajajo nadzor vsak na svojem delovnem področju in v skladu s pooblastili, ki jih imajo po predpisih, ki urejajo inšpekcijski in upravno strokovni nadzor v letalstvu, pomorstvu in cestnem prometu.
Organi iz prve in tretje alinee prvega odstavka tega člena ter prometni inšpektorat in Agencija za zavarovalni nadzor iz prvega odstavka tega člena odločajo o prekrških za kršitve tega zakona in Uredbe 785/2004/ES kot prekrškovni organi v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, vsak na svojem področju, ki ga nadzorujejo.
V zvezi z izvajanjem Uredbe 785/2004/ES imata organa iz druge alinee prvega odstavka tega člena v okviru pooblastil o izvajanju nadzora po določbah zakona, ki ureja letalstvo, tudi pravico, da:
1. pristojni inšpektor prometnega inšpektorata:
– prepove vzlet zrakoplova za čas, dokler letalski prevoznik ali operator zrakoplova prometnemu inšpektoratu in ministrstvu, pristojnemu za promet, ne predloži dokazila o ustreznem zavarovanju;
– predlaga ministrstvu, pristojnemu za promet, da do predložitve dokazila o ustreznem zavarovanju umakne, to je odvzame operativno licenco letalskega prevoznika, spričevalo letalskega prevoznika ali drugo ustrezno spričevalo, dovoljenje ali posebno dovoljenje, ki se izda letalskemu prevozniku oziroma operatorju zrakoplova po predpisih o letalstvu, če letalski prevoznik ali operator zrakoplova več kot enkrat krši določbe Uredbe 785/2004/ES;
2. ministrstvo, pristojno za promet:
– ne dovoli vzleta zrakoplova, če oceni, da pogoji iz Uredbe 785/2004/ES niso izpolnjeni, dokler zadevni letalski prevoznik ali operator zrakoplova temu ministrstvu in prometnemu inšpektoratu ne predloži dokazila o ustreznem zavarovanju (sedmi odstavek 8. člena Uredbe 785/2004/ES);
– začasno oziroma trajno odvzame spričevalo letalskega prevoznika ali drugo ustrezno spričevalo ali dovoljenje, ki ga je izdalo to ministrstvo oziroma pristojni organ v njegovi sestavi, če ugotovi, da zavezanec ni ustrezno zavarovan;
– umakne, to je začasno oziroma trajno odvzame operativno licenco, ki jo je izdalo to ministrstvo oziroma pristojni organ v njegovi sestavi, če ugotovi, da zavezanec ni ustrezno zavarovan (peti odstavek 8. člena Uredbe 785/2004/ES);
– zavrne let v slovenskem zračnem prostoru za zrakoplov, za katerega niso izpolnjeni pogoji glede zavarovanja odgovornosti v skladu z Uredbo 785/2004/ES;
– lahko naloži pristojnemu izvajalcu navigacijskih služb zračnega prometa, da v postopku sprejema plana letenja od letalskega prevoznika oziroma operatorja zrakoplova zahteva, da navede tudi ustrezne podatke o zavarovanju v skladu z Uredbo 785/2004/ES in o tem predloži dokazilo. Kolikor pogoji glede zavarovanja niso izpolnjeni, ima pristojna služba navigacijskih služb zračnega prometa pooblastilo, da zavrne vzlet, pristanek oziroma let v slovenskem zračnem prostoru;
– skladno z drugim odstavkom 10. člena Uredbe 785/2004/ES na zahtevo Komisije Evropske unije pošlje le-tej podatke o izvajanju Uredbe 785/2004/ES.
Ministrstvo, pristojno za promet, in prometni inšpektorat se o izrečenih ukrepih in o predložitvi dokazil o ustreznem zavarovanju iz prejšnjega odstavka tekoče obveščata.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
V Zakonu o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (Uradni list RS, št. 18/03 – uradno prečiščeno besedilo) se črta 3. člen.
30. člen
Do uskladitve določb Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št. 12/00 in 67/02 – ZOZP-A; v nadaljnjem besedilu: ZOSRL) z Uredbo 785/2004/ES:
– predplačilo, določeno v drugem odstavku 22. člena ZOSRL, ne sme biti manjše od 16.000 SDR po potniku v tolarski protivrednosti;
– je odgovornost letalskega prevoznika za škodo zaradi izgube ali poškodbe ročne prtljage iz 30. člena ZOSRL omejena na največ 1.000 SDR v tolarski protivrednosti na potnika;
– se za odgovornost letalskega prevoznika za registrirano prtljago iz 35. člena ZOSRL smiselno uporabljajo določbe ZOSRL, ki veljajo za prevoz ročne prtljage;
– odgovorna oseba za škodo iz 138. člena ZOSRL odgovarja največ do zneskov, kot jih določa 7. člen Uredbe št. 785/2004/ES.
31. člen
Zavarovalnice in Združenje dopolnijo zbirke podatkov s podatki iz petega odstavka 4. člena zakona najkasneje v roku enega meseca od dneva uveljavitve tega zakona.
Najkasneje v roku osmih dni od izteka roka iz prejšnjega odstavka zavarovalnice in Združenje z zbirnim obvestilom obvestijo ministrstvo, pristojno za promet, in prometni inšpektorat o vseh sklenjenih zavarovanjih v letalstvu.
Do predložitve zbirnega obvestila iz prejšnjega odstavka zavarovalnice obveščajo ministrstvo, pristojno za promet, in prometni inšpektorat o sklenjenih zavarovanjih v letalstvu takoj po sklenitvi in prenehanju, pri čemer pošlje zavarovalnica poziv zavarovancu na sklenitev ali podaljšanje zavarovanja v vednost tudi ministrstvu, pristojnemu za promet, in prometnemu inšpektoratu najmanj 15 dni pred iztekom zavarovanja, ki se sklene po Uredbi 785/2004/ES.
32. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operatorje (Uradni list RS, št. 74/05).
33. člen
Zavarovalnice morajo sklepanje pogodb o zavarovanju avtomobilske odgovornosti preko svetovnega spleta oziroma interneta iz 5. člena zakona vzpostaviti tako, da najkasneje do 1. 3. 2007 omogočijo obnovo oziroma podaljšanje obstoječih zavarovanj avtomobilske odgovornosti pri isti zavarovalnici in najkasneje do 1. 6. 2008 omogočijo sklepanje zavarovanj avtomobilske odgovornosti pri katerikoli zavarovalnici.
34. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/94-5/11
Ljubljana, dne 6. marca 2006
EPA 636-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost