Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1132. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, stran 2913.

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04 in 68/05) se v 2. členu na koncu besedila 10. točke doda besedilo »ali državna gospodarska javna služba sežiganja komunalnih odpadkov«.
V 11. točki se za besedilom »naprave za zbiranje« doda besedilo »obdelavo«, črta se besedilo »komunalna oprema zemljišč za«, na koncu besedila te točke pa se doda besedilo »ter objekti in naprave za sežiganje komunalnih odpadkov, ostankov njihove predelave ter muljev komunalnih čistilnih naprav«.
Na koncu besedila 12. točke se doda besedilo »v lasti občine ali države«.
2. člen
V 3. členu se v tretjem odstavku za besedilom »pripravljalnih del« doda besedilo »vključno z izdelavo projektne dokumentacije, največ v višini, ki ne presega 4% vrednosti investicije«.
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se za besedilom »v infrastrukturo javne službe« doda besedilo »v njeni lasti«.
4. člen
V drugem odstavku 26. člena se za besedo »več« doda beseda »javnih« in za besedo »sredstev« črta besedilo
»državne pomoči«.
5. člen
V 35.a členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe petega odstavka 35. člena te uredbe se zavezancu iz prvega odstavka 35. člena te uredbe, ki je pridobil odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve, na podlagi ugotovitve o dejanski izvedbi del za zmanjšanje obremenjevanja tal oziroma zraka zaradi odlaganja odpadkov v odločbi o odmeri okoljske dajatve za leto 2006 zmanjša plačilo okoljske dajatve do zneska upravičenih stroškov iz
12. točke 2. člena te uredbe.«.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-12/2006/7
Ljubljana, dne 9. marca 2006
EVA 2006-2511-0082
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost