Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1034. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o prenosljivosti številk, stran 2695.

Na podlagi šestega odstavka 71. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spremembah in dopolnitvah splošnega akta
o prenosljivosti številk
1. člen
(1) V Splošnem aktu o prenosljivosti številk (Uradni list RS, št. 75/05 in 83/05 – popr.) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Operater izvornega omrežja je dolžan klicočemu uporabniku na preneseno številko posredovati opozorilo in sicer govorno sporočilo v slovenskem jeziku, ki ni daljše od štirih sekund: »Številka je prenesena k …(končnemu uporabniku prepoznavna identifikacija operaterja prejemnika številke).«
(2) Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) V primeru, da klicoči uporabnik ob klicih na prenesene številke ne želi prejemati opozorila, od operaterja zahteva, da mu to omogoči.
(3) Operaterji obvestijo uporabnike o možnosti iz prejšnjega odstavka ter o načinu posredovanja zahteve na najmanj dva izmed naslednjih načinov: na svojih spletnih straneh, vidno na mesečnih računih, vidno v dnevnem časopisju, mobilni operaterji pa lahko tudi s kratkimi sporočili (SMS).«
(3) Sedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
(4) Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Informacijo o omrežju, v katerega je številka prenesena, tako, da se klicoči lahko sam informira o tem, lahko zagotavlja tudi agencija na svoji spletni strani.«
2. člen
Deveti člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(povpraševanje o možnostih prenosa številke in zahteva za prenos številke)
(1) Uporabnik, ki želi prenesti svojo telefonsko številko, poda povpraševanje o možnosti prenosa številke pri operaterju prejemniku številke.
(2) Uporabnik predplačnik mora operaterju prejemniku številke predložiti MSISDN številko in PUK številko. Zahtevo za prenos številke izpolni operater prejemnik številke. Vzorčni obrazec zahteve za prenos številke za uporabnika predplačnika je priloga 1 in je sestavni del tega akta.
(3) Uporabnik naročnik mora operaterju prejemniku številke predložiti MSISDN številko in številko računa, ki ni starejši od 45 dni.
(4) Operater prejemnik številke posreduje povpraševanje preko CBP operaterju dajalcu številke, ki mora na prejeto povpraševanje odgovoriti v roku 15 minut.
(5) Uporabnik naročnik, ki želi po prejetem pozitivnem odgovoru na posredovano povpraševanje prenesti svojo številko iz omrežja operaterja dajalca številke v omrežje operaterja prejemnika številke, mora vložiti pisno zahtevo za prenos številke pri operaterju prejemniku številke. Vzorčni obrazec zahteve za prenos številke za uporabnika naročnika je priloga 2 in predstavlja minimalni nabor vsebine dokumenta, ki ga uporabniki podpisujejo pri operaterju prejemniku številke in je sestavni del tega akta.«
3. člen
(1) V drugem odstavku 10. člena se besedilo »ki ni starejši od enega meseca« nadomesti z besedilom »ki ni starejši od 45 dni«.
(2) Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Operater prejemnik številke mora operaterju dajalcu številke sočasno z zahtevo za prenos številke po telefaksu ali po elektronski pošti v roku 30 minut posredovati kopijo zahteve za prenos številke in kopijo dokumentacije, ki jo je predložil uporabnik naročnik. Operater prejemnik številke mora operaterju dajalcu številke poslati izvirnike dokumentov najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.«
(3) Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
(4) V novem četrtem odstavku, se v drugi alinei beseda »omrežje« nadomesti z besedo »omrežju«.
(5) V petem odstavku se besedilo »najkasneje v 24 urah« nadomesti z besedilom »na dan prenosa najkasneje v 3 urah«.
(6) Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
(7) V novem šestem odstavku se besedilo »v roku 14 dni« nadomesti z besedilom »v 14 delovnih dneh«, beseda »(»mirovanje«)« pa se nadomesti z besedo »(deaktivacija)«.
4. člen
(1) V prvem odstavku 11. člena se beseda »zahtevka« nadomesti z besedo »zahteve«.
(2) V drugem odstavku se besedilo »določenega v tretjem odstavku« nadomesti z besedilom »določenega v tretjem oziroma četrtem odstavku«.
(3) Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V kolikor operater dajalec številke od operaterja prejemnika številke sočasno z zahtevo za prenos številke po telefaksu ali po elektronski pošti ne prejme tudi dokumentacije, ki jo je posredoval naročnik uporabnik, zahtevo za prenos številke zavrne in o tem obvesti upravljavca CBP in operaterja prejemnika številke.«
(4) Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V kolikor operater dajalec številke po potrditvi datuma prenosa in pred dejanskim prenosom ugotovi, da je prenos lahko sporen, z utemeljeno obrazložitvijo preko CBP zahteva enkratno zamrznitev postopkov za 7 delovnih dni. V kolikor do rešitve ne pride niti v tem podaljšanem času, se proces na zahtevo operaterja dajalca ali operaterja prejemnika številke ustavi.«
5. člen
(1) V prvem odstavku 12. člena se besedilo »popoln zahtevek« nadomesti z besedilom »popolno zahtevo«, besedilo »o prejetem zahtevku« pa se nadomesti z besedilom »o prejeti zahtevi«.
Doda se nov stavek, ki se glasi: »Operater prejemnik številke pošlje operaterju dajalcu številke najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve o poizvedovanju za prenos številke dokumente, ki jih predloži naročnik.«
(2) V drugem odstavku 12. člena se na koncu stavka črta pika in doda besedilo », operater prejemnik številke, pa je dolžan priključiti uporabnika v svoje omrežje.«.
6. člen
(1) V prvem odstavku 13. člena se beseda »zahtevek« nadomesti z besedo »zahteva«, beseda »prejet« pa z besedo »prejeta«.
(2) V drugem odstavku se beseda »zahtevek« nadomesti z besedo »zahtevo«, besedilo »da je bil zahtevek vložen« se nadomesti z besedilom »da je bila zahteva vložena«, beseda »obdelan« pa se nadomesti z besedo »obdelana«.
(3) V besedilu prvega stavka tretjega odstavka se za številko »7« doda besedo »delovnih«, beseda »prejemnik«, pa se nadomesti z besedo »dajalec«.
(4) V besedilu prvega stavka četrtega odstavka se za številko »15« doda besedo »delovnih«, beseda »prejemnik«, pa se nadomesti z besedo »dajalec«, na koncu drugega stavka pa se črta pika in doda besedilo », ki se mora ujemati s časovnim okvirom morebitne razvezave krajevne zanke do lokacije končnega uporabnika.«.
7. člen
(1) Besedilo podnaslova 14. člena » razlogi za zavrnitev zahtevka« se nadomesti z besedilom »razlogi za zavrnitev zahteve za prenos številke s strani operaterja dajalca številke«.
(2) Besedilo »Zahtevek za prenos številke se zavrne, če:« se nadomesti z besedilom »Zahtevo za prenos številke operater dajalec številke zavrne, če:«.
(3) Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– če od operaterja prejemnika številke v roku, določenem v 10. členu, ne prejme dokumentacije, na podlagi katere bi lahko preveril zahtevo,«.
(4) Sedanja četrta, peta in šesta alinea, postanejo peta, šesta in sedma alinea.
8. člen
Operaterji so dolžni svojim uporabnikom omogočiti izključitev predvajanja opozorila iz drugega odstavka 7. člena v 90 dneh od uveljavitve tega splošnega akta.
9. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-10/2004/186
Ljubljana, dne 1. marca 2006
EVA 2006-2111-0072
Tomaž Simonič l.r.
Direktor
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS

AAA Zlata odličnost