Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1025. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, stran 2642.

Na podlagi drugega odstavka 68. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o specializacijah zdravstvenih delavcev
in zdravstvenih sodelavcev
1. člen
V Pravilniku o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 37/04) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik se ne uporablja za zdravnike, doktorje dentalne medicine in magistre farmacije.«.
2. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
Specializant, ki specialističnega izpita ne opravi, se lahko v treh dneh po razglasitvi rezultatov specialističnega izpita pritoži iz naslednjih razlogov:
– če izpit ni potekal v skladu s tem pravilnikom,
– če specializant meni, da je pokazal ustrezno znanje za uspešno oceno.
Obrazloženo pritožbo vloži ali priporočeno pošlje na ministrstvo.
Minister najpozneje v 30 dneh odloči o pritožbi. Če minister ugotovi, da so bile pri specialističnem izpitu kršene določbe tega pravilnika, ga razveljavi in določi, da ga specializant opravlja ponovno.
Odločitev ministra o pritožbi je dokončna.«.
3. člen
Naslov VI. Poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»SPECIALIZACIJE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN ZDRAVSTVENIH SODELAVCEV, KI SO KVALIFIKACIJO ZA OPRAVLJANJE REGULIRANEGA POKLICA PRIDOBILI V TRETJI DRŽAVI OZIROMA V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE«.
4. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec (v nadaljnjem besedilu: delavec), ki je kvalifikacijo za opravljanje reguliranega poklica, določenega v Seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 82/04 in 110/04-popr.), pridobil v tretji državi, lahko v Republiki Sloveniji opravlja specializacijo pod pogoji in v skladu s postopkom, ki so določeni z zakonom in s tem pravilnikom ter po programu, ki velja za delavca, ki je kvalifikacijo za opravljanje reguliranega poklica, določenega v Seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti, pridobil v Republiki Sloveniji.
Za odobritev specializacije mora delavec, poleg vloge, ministrstvu predložiti:
– dokazilo o zaključenem univerzitetnem oziroma visokošolskem izobraževanju in dokazilo o pravici do samostojnega opravljanja poklica v Republiki Sloveniji,
– izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal delo v zdravstveni dejavnosti,
– potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine.
Delavec, ki je kvalifikacijo za opravljanje reguliranega poklica, določenega v Evidenci reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 44/04), pridobil v drugi državi članici Evropske unije, mora vlogi za odobritev specializacije priložiti odločbo o priznanju kvalifikacije za opravljanje poklica v Republiki Sloveniji, pridobljeno v postopku za priznanje kvalifikacij v skladu z Zakonom o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02) in izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal delo v zdravstveni dejavnosti.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-30/2005
Ljubljana, dne 10. februarja 2006
EVA 2005-2711-0057
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost