Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1024. Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, stran 2640.

Na podlagi 9. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke
in mladostnike s posebnimi potrebami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa obseg, način in pogoji za izvajanje dodatne strokovne in fizične pomoči otrokom in mladostnikom (v nadaljnjem besedilu: otroci) s posebnimi potrebami.
2. člen
(dodatna strokovna pomoč)
Dodatna strokovna pomoč vključuje dejavnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in učno pomoč, ki se izvaja individualno ali občasno v posebni skupini, za otroke, ki so usmerjeni v:
– program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
– izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in
– izobraževalne programe poklicnega in strokovnega ter splošnega srednjega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
3. člen
(fizična pomoč)
Fizična pomoč obsega različne oblike pomoči, ki težje ali težko gibalno oviranim otrokom omogočajo nemoteno vključevanje v dejavnosti v okviru vzgojnega oziroma izobraževalnega programa, če so usmerjeni v:
– program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
– izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
– izobraževalne programe poklicnega in strokovnega ter splošnega srednjega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in
– prilagojen izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.
II. DODATNA STROKOVNA POMOČ
4. člen
(obseg dodatne strokovne pomoči)
Otrokom, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za predšolske otroke in v izobraževalne programe poklicnega in strokovnega ter splošnega srednjega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se z odločbo o usmeritvi dodatna strokovna pomoč določi največ tri ure tedensko.
Gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gibalno oviranim otrokom in otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so usmerjeni v izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se lahko ob prvi usmeritvi določi največ pet ur, ob vseh nadaljnjih usmeritvah pa največ tri ure tedensko dodatne strokovne pomoči.
Dolgotrajno bolnim otrokom, ki so usmerjeni v izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se ob vseh usmeritvah določi največ pet ur dodatne strokovne pomoči.
Otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otrokom z motnjami vedenja in osebnosti, ki so usmerjeni v izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se lahko ob prvi usmeritvi določi največ tri ure, ob vseh nadaljnjih usmeritvah pa največ dve uri tedensko dodatne strokovne pomoči.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se lahko otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki so usmerjeni v izobraževalne programe poklicnega in strokovnega ter splošnega srednjega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ob prvi usmeritvi določi največ tri ure, ob vseh nadaljnjih usmeritvah pa največ dve uri tedensko dodatne strokovne pomoči.
Dodatna strokovna pomoč se za predšolske otroke izvaja v času otrokovega bivanja v vrtcu, za učence in dijake pa praviloma v času pouka.
Ura dodatne strokovne pomoči traja praviloma 45 minut.
5. člen
(razširjen obseg dodatne strokovne pomoči za slepe
in slabovidne)
Za slepe in slabovidne otroke, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se lahko z odločbo o usmeritvi določi večje število ur dodatne strokovne pomoči, kot je določeno v 4. členu tega pravilnika, in sicer v delu, ki se nanaša na premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj:
– 1 dodatna ura tedensko za predšolske otroke,
– največ 3 dodatne ure tedensko za otroke v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju izobraževalnega programa devetletne osnovne šole,
– 1 dodatna ura tedensko za otroke v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju izobraževalnega programa devetletne osnovne šole in
– 1 dodatna ura tedensko za dijake v izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega ter splošnega srednjega izobraževanja.
Način izvajanja oblike dodatne strokovne pomoči iz prejšnjega odstavka, se glede na stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, opredeli z individualiziranim programom, izvaja pa se praviloma skupinsko v seminarski obliki, v organizaciji zavoda za slepe.
6. člen
(odločba o usmeritvi)
V odločbi o usmeritvi se na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje določi:
– razmerje ur dodatne strokovne pomoči, ki se nanaša na premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in tiste dodatne strokovne pomoči, ki se nanaša na učno pomoč,
– način izvajanja, ki je lahko individualen ali v posebni skupini, v oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi delno v oddelku, delno izven oddelka, ter
– izvajalce dodatne strokovne pomoči.
Podrobna opredelitev vrste dodatne strokovne pomoči, dinamika izvajanja ter način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z individualiziranim programom.
7. člen
(vsebina dodatne strokovne pomoči za otroke z motnjami vedenja in osebnosti)
Dodatna strokovna pomoč se lahko za otroke z motnjami vedenja in osebnosti izvaja tudi v obliki vzgojnih, socialno integrativnih, preventivnih, kompenzacijskih in korekcijskih programov, ki so sestavni del vzgojnega programa.
8. člen
(izvajalci)
Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje.
III. FIZIČNA POMOČ
9. člen
(način in pogoji za izvajanje)
Z odločbo o usmeritvi se fizična pomoč otroku dodeli kot občasna ali stalna.
Stalna fizična pomoč se dodeli otroku, ki potrebuje pomoč v času poteka vzgojnega dela v vrtcu, v času izvajanja obveznega in razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja oziroma v času izvajanja organiziranega izobraževalnega dela v srednji šoli.
Občasna fizična pomoč se dodeli otroku, ki potrebuje pomoč pri posameznih delih vzgojnega programa za predšolske otroke, pri posameznih delih obveznega in razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja, posameznega dela organiziranega izobraževalnega dela v srednji šoli ter pri osnovnih življenjskih aktivnostih v času izvajanja naštetih dejavnosti.
Otrokom, ki imajo v skladu z odločbo o usmeritvi pravico do občasne fizične pomoči, se v individualiziranem programu, v skladu s predlogom komisije za usmerjanje, določijo dejavnosti, pri katerih potrebujejo pomoč.
10. člen
(predšolski otroci)
Otroku, ki je usmerjen v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se praviloma določi občasna fizična pomoč. Če ima otrok dodeljenega spremljevalca, se število otrok v oddelku ne zmanjša.
11. člen
(izvajalci)
Fizično pomoč nudi delavec, ki izpolnjuje s predpisi določene pogoje.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Za postopke usmerjanja, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega pravilnika in pri postopku preverjanja ustreznosti usmeritve, se dodatna strokovna pomoč in fizična pomoč dodeljujeta v skladu z določili tega pravilnika.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati 9. in 10. člen Pravilnika centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 44/01, 48/02, 106/01 in 117/02).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-53/2005
Ljubljana, dne 11. januarja 2006
EVA 2005-3311-0025
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost