Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5914. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov specializacij, stran 15830.

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci
za izvajanje programov specializacij
1. člen
(1) Ta pravilnik določa organizacijske, kadrovske, materialne in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci, da lahko izvajajo posamezni program specializacije.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za izvajanje programov specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine.
2. člen
Zdravstveni zavodi oziroma zasebni zdravstveni delavci morajo za izvajanje posameznih programov specializacij izpolnjevati naslednje pogoje:
1. V okviru svoje dejavnosti morajo imeti organizirano strokovno enoto v skladu z zahtevami programov specializacije.
2. Strokovne enote iz prejšnje točke morajo imeti vsaj toliko strokovnih primerov, kot jih zahteva program specializacije s področja strokovne dejavnosti, ki jo izvajajo v skladu z zahtevami programov specializacije.
3. V svojih strokovnih enotah morajo imeti opremo ter pripomočke za poglobljeno delo po sodobnih načelih in metodah na področju posamezne strokovne dejavnosti.
4. V okviru svoje strokovne dejavnosti morajo imeti sodobno opremljene oddelke, seminarske prostore, garderobe in delovno zaščitna sredstva tam, kjer je to potrebno.
5. Imeti morajo zaposlene strokovno usposobljene mentorje v skladu z zahtevami iz 14. člena Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 37/04 in 25/06).
3. člen
(1) Izpolnjevanje pogojev za izvajanje posameznega programa specializacija se ugotavlja na podlagi predloga zdravstvenega zavoda oziroma zasebnega zdravstvenega delavca, ki se vloži pri Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vlogo, v kateri zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravstveni delavec izjavi, da izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom in opredeli program specializacije, ki bi ga želel izvajati, število strokovnih primerov iz 2. točke prejšnjega člena in navede poimenski seznam ter izobrazbo zaposlenih strokovno usposobljenih mentorjev iz 5. točke prejšnjega člena. Obrazec vloge je v prilogi tega pravilnika.
4. člen
(1) Na podlagi vloge iz prejšnjega člena ministrstvo v upravnem postopku za dobo petih let izda odločbo za izvajanje posameznega programa specializacije.
(2) V 30 dneh pred pretekom dobe iz prejšnjega odstavka mora zdravstveni zavod ali zasebni zdravstveni delavec ponovno vložiti predlog za izvajanje posameznega programa specializacije.
5. člen
Ministrstvo lahko pri zdravstvenemu zavodu ali zasebnemu zdravstvenemu delavcu, ki mu je bila izdana odločba iz prvega odstavka prejšnjega člena, po uradni dolžnosti ponovno preveri in oceni izpolnjevanje pogojev za izvajanje posameznega programa specializacije. V ta namen minister, pristojen za zdravje imenuje tričlansko komisijo, ki v zdravstvenemu zavodu ali pri zasebnemu zdravstvenemu delavcu preveri izpolnjevanje pogojev iz 2. člena tega pravilnika. V primeru ugotovitve neizpolnjevanja pogojev oziroma bistveno spremenjenih okoliščin se zdravstvenemu zavodu ali zasebnemu zdravstvenemu delavcu določi rok, v katerem morajo biti ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene. Če zdravstveni zavod ali zasebni zdravstveni delavec v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, se mu izda odločba, s katero se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz 2. člena tega pravilnika oziroma da ne izpolnjuje pogojev za izvajanje posameznega programa specializacije.
6. člen
Zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci, ki jim je bila izdana odločba iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, so:
– v okviru svoje dejavnosti dolžni zagotoviti specializantom usposabljanje v skladu z njihovimi programi,
– dolžni do konca oktobra tekočega leta ministrstvu oziroma pooblaščeni zbornici ali strokovnemu združenju posredovati seznam prostih in zasedenih specializantskih delovnih mest posameznega programa specializacije in seznam zaposlenih specializantov s predvidenim datumom zaključka njihove specializacije.
7. člen
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravstveni delavec je dolžan vlogo iz 3. člena tega pravilnika vložiti najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacije (Uradni list RS, št. 25/93 in 1/99).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-12/2006
Ljubljana, dne 1. decembra 2006
EVA 2005-2711-0055
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti