Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5731. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-C), stran 15442.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-C)
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04 in 36/06) se v 3. členu za članico Univerze na Primorskem, Fakulteto za management Koper, doda nova članica:
»Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper
Skrajšano ime: UP FAMNIT
Ime v italijanskem jeziku: Facolta di scienze matematiche, naturali e tecnologie informatiche di Capodistria
Sedež: Koper, Glagoljaška 8.«.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti tako, da prek svojih članic opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:
– izobraževalno dejavnost:
– M 80.302 visoko strokovno izobraževanje,
– M 80.303 univerzitetno izobraževanje,
– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost:
– K 73 raziskovanje in razvoj,
– umetniško dejavnost:
– 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– druge dejavnosti:
– H 55.234 dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov,
– K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– O 92.511 dejavnost knjižnic ter
– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
Članice univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno dejavnost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost opravljajo na študijskih področjih, določenih s tem odlokom in statutom.
Študijska področja, razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih fakultetah ali visokih strokovnih šolah, so:
– Fakulteta za humanistične študije: (22) humanistične vede, (31) družbene vede;
– Fakulteta za management Koper: (31) družbene vede, (34) poslovne in upravne vede; Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper: (42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehniške vede, (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, (85) varstvo okolja;
– Pedagoška fakulteta Koper: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede;
– Turistica – Visoka šola za turizem Portorož: (81) osebne storitve;
– Visoka strokovna šola za zdravstvo Izola: (72) zdravstvo.
Dodatna študijska področja na posameznih članicah, razvrščena v skladu z Isced klasifikacijo, s soglasjem ustanovitelja določi univerza v statutu.
Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic skupaj.
Univerza izvaja tudi javna pooblastila v skladu z zakoni.
V študentskih domovih univerze lahko pod enakimi pogoji bivajo tudi študenti drugih visokošolskih zavodov iz občin Koper, Izola in Piran.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut, v treh mesecih po uveljavitvi statuta pa oblikovati organe članice univerze iz 1. člena tega odloka.
4. člen
Ne glede na določbe 2. člena tega odloka do uskladitve statuta Pedagoška fakulteta Koper opravlja tudi dejavnost s področij (46) matematika in statistika ter (48) računalništvo.
Po uskladitvi statuta se študijski programi s področij (46) matematika in statistika ter (48) računalništvo, ki so bili pred uveljavitvijo tega odloka akreditirani na Pedagoški fakulteti Koper, prenesejo na Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper. Na Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper preidejo tudi študenti, vpisani v te programe.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/02-18/10
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1170-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost