Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

5688. Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in napotnici, izjavi o prehranski varnosti, povratni informaciji ter izjavi prevoznika, stran 15332.

Na podlagi petega odstavka 12. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in napotnici, izjavi o prehranski varnosti, povratni informaciji ter izjavi prevoznika
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja obveznost označevanja živali, pogoje za izdajo, vsebino in obliko veterinarskega spričevala za živali in trupe zaklanih živali, vsebino in obliko veterinarske napotnice, vsebino izjave o prehranski varnosti živali za zakol in povratne informacije izvornemu gospodarstvu, izjave prevoznika živali na območju Republike Slovenije ter način izpolnjevanja in hrambo obrazcev iz tega pravilnika.
II. OZNAČEVANJE ŽIVALI
2. člen
(1) Rejne živali morajo biti označene v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo rejnih živali.
(2) Rejne in hišne živali, za katere način označitve ni posebej predpisan, morajo biti v prometu in pri trgovanju označene na način, ki omogoča njihovo identifikacijo.
3. člen
(1) Z mikročipom morajo biti označeni:
– psi, rojeni po 1. januarju 2003,
– psi, rojeni pred 1. januarjem 2003, ki niso vpisani v register psov,
– psi, mačke in beli dihurji, če se premikajo med državami članicami ali v primeru njihovega vnosa iz tretjih držav na območje Skupnosti ne glede na to, ali gre za prvi ali ponovni vnos na območje Skupnosti.
(2) Če pes, rojen pred 1. januarjem 2003 izgubi kovinsko značko, s katero je bil označen, se ta nadomesti z mikročipom in sprememba vnese v register psov.
(3) Mikročipi, ki se uporabljajo za označitev psov, mačk in belih dihurjev, morajo ustrezati standardom, navedenim v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Veterinarske organizacije s koncesijo za cepljenje psov ter označevanje živali, morajo po opravljenem označevanju zagotoviti takojšen vnos in prenos zahtevanih podatkov iz svojega registra v centralni register psov na Veterinarski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
III. VETERINARSKO SPRIČEVALO
4. člen
Veterinarsko spričevalo se izda in potrdi za:
– živo perutnino za zakol, prepeljano iz gospodarstva v klavnico;
– trupe gojene divjadi, zaklane na gospodarstvu in prepeljane iz gospodarstva v klavnico;
– pse, mačke in bele dihurje za premike med državami članicami ali ob njihovem vnosu iz tretjih držav na območje Skupnosti ne glede na to, ali gre za prvi ali ponovni vnos na območje Skupnosti.
5. člen
(1) Veterinarska spričevala, predpisana za živo perutnino, ki je namenjena iz gospodarstva v klavnico in trupe gojene divjadi, ki se odpremljajo z gospodarstva v klavnico, potrjuje uradni veterinar.
(2) Veterinarska spričevala, predpisana za pse, mačke in bele dihurje, potrjuje odobreni veterinar.
6. člen
(1) Za premike perutnine za zakol, prepeljano z gospodarstva v klavnico, pri kateri je bil opravljen ante mortem pregled na gospodarstvu v skladu z zahtevami iz 7 (a) točke III. Oddelka Priloge II Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES) mora biti veterinarsko spričevalo izdano na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
(2) Za premike trupov gojene divjadi, zaklane na gospodarstvu in namenjene v klavnico, mora biti veterinarsko spričevalo izdano na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika in se uporablja v skladu z zahtevami iz 3 (j) točke III. Oddelka Priloge III Uredbe 853/2004/ES;
(3) Za premike psov, mačk in belih dihurjev mora biti veterinarsko spričevalo v obliki knjižice, kot je določeno v pravilniku, ki ureja veterinarske pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali.
7. člen
Veterinarsko spričevalo se lahko potrdi za vsako žival posebej ali za več živali skupaj, če so iste vrste, pripadajo istemu imetniku in predstavljajo eno epizootiološko enoto.
8. člen
Veterinarsko spričevalo velja:
– 72 ur za žive živali, prepeljane z gospodarstva v klavnico;
– za čas prevoza v klavnico za trupe gojene divjadi;
– 12 mesecev od dneva izdaje ali podaljšanja, za pse, mačke in dihurje.
IV. VETERINARSKA NAPOTNICA
9. člen
Veterinarsko napotnico izda in potrdi odobreni veterinar:
– za bolne in poškodovane živali, pri katerih so ogrožene osnovne življenjske funkcije, če se odpremljajo v klavnico pod pogojem, da jim tak prevoz ne povzroči nepotrebnega trpljenja, ter za živali, ki se odpremljajo v klavnico iz gospodarstev brez veljavnih statusov ali iz gospodarstev z nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološkimi razmerami. Ta napotnica je predpisana v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika, njena veljavnost je 24 ur od njene izdaje;
– za takojšnjo odpremo trupov v sili zaklanih živali v klavnico. Ta napotnica mora biti izdana na obrazcu, ki je predpisan v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Veterinarsko spričevalo in veterinarsko napotnico se lahko potrdi le za žival ali trup živali, ki izvira z območja, kjer ni bila ugotovljena kužna bolezen, zaradi katere bi bila odrejena prepoved izdaje spričeval.
V. IZJAVA O PREHRANSKI VARNOSTI ŽIVALI ZA ZAKOL
11. člen
(1) Vse živali in trupe živali, ki se jih pošilja v klavnico, mora spremljati izpolnjena izjava o prehranski varnosti živali za zakol, katere vsebina je predpisana v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Resničnost podatkov, ki so navedeni na izjavi, s svojim podpisom potrjuje imetnik živali.
(3) Izjavo o prehranski varnosti živali za zakol prejme obrat za klanje živali, ki ga mora posredovati uradnemu veterinarju v klavnici.
VI. POVRATNA INFORMACIJA IZVORNEMU GOSPODARSTVU
12. člen
Uradni veterinar mora o ugotovljenih nepravilnostih, ki so bile ugotovljene pred in po zakolu, obvestiti imetnika rejnih živali. Obrazec je določen v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
VII. IZJAVA PREVOZNIKA
13. člen
Prevoznik živali mora za prevoz živali podati podpisano izjavo, ki jo odda klavnici oziroma novemu imetniku živali. Vsebina izjave je predpisana v Prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
VIII. IZPOLNJEVANJE IN HRAMBA OBRAZCEV
14. člen
(1) Obrazci, predpisani s tem pravilnikom, morajo biti izpolnjeni točno in čitljivo, tako da so podatki čitljivi tudi na kopiji in jih ni mogoče izbrisati.
(2) Spričevala in napotnice potrjujejo uradni veterinarji in odobreni veterinarji s čitljivo napisanim osebnim imenom ali štampiljko (faksimile) osebnega imena ter z lastnoročnim podpisom. Podpis morajo žigosati.
15. člen
(1) Obrazci spričeval iz Prilog 2 in 3 tega pravilnika, morajo biti povezani v blok po 25 oštevilčenih izvirnikov in 25 kopij.
(2) Obrazci napotnic iz Prilog 4 in 5 tega pravilnika, morajo biti povezani v blok po 50 oštevilčenih izvirnikov in 50 kopij.
(3) Kopije obrazcev, ki ostanejo v bloku, je treba hraniti najmanj tri leta po izdaji zadnjega obrazca v bloku.
(4) Uradni veterinarji morajo hraniti izjave o prehranski varnosti živali za zakol najmanj tri leta od zakola živali.
IX. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Do imenovanja odobrenih veterinarjev opravljajo njihove naloge iz tega pravilnika veterinarji veterinarskih organizacij s koncesijo.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici (Uradni list RS, št. 8/04, 28/04, 95/04 in 110/05).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-617/2005
Ljubljana, dne 12. decembra 2006
EVA 2006-2311-0066
Marija Lukačič l.r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost