Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

5317. Pravilnik o postopku z zahtevami v zvezi z mednarodno registracijo znamke, stran 13149.

Na podlagi petega odstavka 53. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o postopku z zahtevami v zvezi z mednarodno registracijo znamke
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino prijave za mednarodno registracijo znamke, zahteve za naknadno imenovanje in zahteve za vpis spremembe v register Mednarodnega urada Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: Mednarodni urad) v skladu z Madridskim aranžmajem o mednarodnem registriranju znamk z dne 14. aprila 1891, zadnjič revidiranega 14. julija 1967 (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/74, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92; v nadaljnjem besedilu: Madridski aranžma), Protokolom k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk z dne 27. junija 1997 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 21/97; v nadaljnjem besedilu: Madridski protokol) in Skupnim pravilnikom po Madridskem aranžmaju o mednarodnem registriranju znamk in Protokolu k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/06; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), ki se prek Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) posredujejo Mednarodnemu uradu ter postopek s temi prijavami in zahtevami pri uradu.
II. MEDNARODNA REGISTRACIJA ZNAMKE
2. člen
(prijava za mednarodno registracijo znamke)
Urad sprejema zahteve za mednarodno registracijo znamke skupaj s prilogami (v nadaljnjem besedilu: prijava za mednarodno registracijo znamke) v skladu z:
(a) Madridskim aranžmajem,
(b) Madridskim protokolom,
(c) Madridskim aranžmajem in Madridskim protokolom.
3. člen
(vsebina prijave za mednarodno registracijo znamke)
(1) Prijava za mednarodno registracijo znamke mora vsebovati:
a) zahtevo za mednarodno registracijo znamke;
b) seznam blaga ali storitev, za katere se zahteva varstvo, v jeziku, ki je določen z Madridskim aranžmajem ali Madridskim protokolom ter s predpisi in navodili, izdanimi za njuno izvajanje;
c) potrdilo, da je bil Mednarodnemu uradu plačan celotni znesek pristojbine za mednarodno registracijo znamke v skladu s Pravilnikom;
d) pooblastilo zastopniku, če ta vloži prijavo;
e) izjavo o namenu uporabe znamke, če se zahteva mednarodna registracija znamke v Združenih državah Amerike.
(2) Vložnik prijave za mednarodno registracijo znamke mora ob vložitvi prijave ali v treh mesecih od vročitve poziva urada plačati pristojbino za posredovanje prijave za mednarodno registracijo znamke Mednarodnemu uradu, v višini, kot jo določa uredba, ki ureja pristojbine, ki se plačujejo v postopkih pri uradu.
4. člen
(vsebina zahteve za mednarodno registracijo znamke)
(1) Zahteva za mednarodno registracijo znamke iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena mora vsebovati:
a) navedbo, da se zahteva mednarodna registracija znamke;
b) podatke o vložniku: priimek, ime in naslov fizične osebe ali firma in sedež pravne osebe;
c) naslov za obveščanje, na katerega urad pošilja dopise, ter številko telefona, telefaksa in morebitno šifro akta;
d) registrsko številko znamke, registrirane pri uradu, ali številko prijave znamke, vložene pri uradu, na podlagi katere se zahteva mednarodna registracija znamke;
e) podatke o morebitnem zastopniku, ki mora biti vpisan v register zastopnikov pri uradu; priimek in ime ali firmo in registrsko številko zastopnika;
f) podatke o zahtevani prednostni pravici in podlagi zanjo: če se zahteva unijska prednostna pravica, se navedejo datum, številka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave;
g) podatke o prilogah:
– navedbo o priloženem seznamu blaga ali storitev;
– navedbo o omejitvi seznama blaga ali storitev za posamezne države, v katerih se zahteva mednarodna registracija;
– navedbo o priloženem potrdilu, da je bil Mednarodnemu uradu plačan celotni znesek pristojbine za mednarodno registracijo znamke;
– navedbo, ali je priloženo pooblastilo zastopniku, če ta vloži prijavo;
– navedbo, ali je priložena izjava o namenu uporabe znamke, če se zahteva mednarodna registracija znamke v Združenih državah Amerike;
– navedbo, ali je bila vloga predhodno poslana po telefaksu ali v elektronski obliki;
– navedbo o morebitnih drugih prilogah;
h) priimek in ime ter podpis vložnika ali njegovega zastopnika; če je vložnik pravna oseba, je priporočljivo, da se pri podpisu navedeta tudi priimek in ime osebe, ki je za pravno osebo podpisala vlogo.
(2) Naslov za obveščanje iz točke c) prejšnjega odstavka mora biti v Republiki Sloveniji in je praviloma:
a) naslov vložnika ali njegovega zastopnika;
b) naslov prvonavedenega vložnika, če je vložnikov več in nimajo zastopnika.
(3) Izjava o namenu uporabe znamke, če se zahteva mednarodna registracija znamke v Združenih državah Amerike, se vloži na obrazcu Mednarodnega urada MM18.
5. člen
(obseg blaga ali storitev)
(1) Seznam blaga ali storitev lahko obsega vse blago in storitve, vendar ne več, kot je navedeno v znamki, registrirani pri uradu, ali v prijavi znamke, vloženi pri uradu, na podlagi katere se zahteva mednarodna registracija znamke.
(2) Seznam blaga ali storitev se lahko omeji, in sicer za eno, več ali vse države, v katerih se zahteva mednarodna registracija znamke. Taka omejitev se priloži zahtevi za mednarodno registracijo znamke.
III. NAKNADNO IMENOVANJE IN VPIS SPREMEMBE
6. člen
(zahteva za naknadno imenovanje)
(1) Urad sprejema zahteve za naknadno imenovanje po opravljeni mednarodni registraciji.
(2) Kadar je v zahtevi za naknadno imenovanje vsaj ena pogodbenica imenovana po Madridskem aranžmaju, se zahteva vloži pri uradu, v ostalih primerih pa se lahko vloži tudi pri Mednarodnem uradu.
7. člen
(zahteva za vpis spremembe v register Mednarodnega urada)
(1) Urad sprejema zahteve za vpis naslednjih sprememb v register Mednarodnega urada (v nadaljnjem besedilu: zahteva za vpis spremembe):
(a) sprememba lastništva,
(b) omejitev seznama blaga in storitev,
(c) sprememba imena ali naslova imetnika,
(d) naknadno imenovanje zastopnika ali sprememba zastopnikovega imena ali naslova,
(e) licenca ali spremembe v zvezi z njenim vpisom,
(f) omejitev pravice razpolaganja z mednarodno registrirano znamko,
(g) odpoved mednarodno registrirani znamki,
(h) izbris mednarodno registrirane znamke.
(2) Zahteve iz prejšnjega odstavka se lahko vložijo pri uradu ali pri Mednarodnem uradu, razen zahtev iz točk g) in h) prejšnjega odstavka, ki se, če se nanašajo na katero izmed pogodbenic izključno Madridskega aranžmaja, lahko vložijo samo pri uradu.
8. člen
(vsebina zahteve za naknadno imenovanje in zahteve za vpis spremembe)
(1) Zahteva za naknadno imenovanje in zahteva za vpis spremembe mora vsebovati:
(a) navedbo, da se zahteva naknadno imenovanje ali navedbo vrste spremembe;
(b) registrsko številko znamke, registrirane pri Mednarodnem uradu;
(c) podatke o vložniku zahteve: priimek, ime in naslov fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe;
(d) podatke o morebitnem zastopniku, ki mora biti vpisan v register zastopnikov pri uradu; priimek in ime oziroma firmo ter registrsko številko zastopnika;
(e) podpis vložnika zahteve oziroma njegovega zastopnika.
(2) Skupaj z zahtevo za naknadno imenovanje in zahtevo za vpis spremembe se pošlje:
(a) pooblastilo zastopniku, če ta vloži zahtevo;
(b) soglasje imetnika pravice ali drugo ustrezno dokazilo o pravni podlagi za naknadno imenovanje ali za vpis spremembe, če vlagatelj zahteve v mednarodnem registru ni vpisan kot imetnik pravice;
(c) potrdilo, da je bil Mednarodnemu uradu plačan celotni znesek pristojbine za naknadno imenovanje ali za vpis spremembe v skladu s Pravilnikom.
IV. POSREDOVANJE IN OBVEŠČANJE
9. člen
(posredovanje)
Urad takoj posreduje pravilno prijavo za mednarodno registracijo znamke, pravilno zahtevo za naknadno imenovanje in pravilno zahtevo za vpis spremembe Mednarodnemu uradu v nadaljnji postopek.
10. člen
(obveščanje)
Urad obvešča Mednarodni urad o prenehanju veljavnosti mednarodno registriranih znamk, ki imajo za državo izvora Republiko Slovenijo, če je znamka v Republiki Sloveniji:
– v celoti ali deloma prenehala veljati v petih letih od dneva mednarodne registracije;
– prenehala veljati po petih letih od dneva mednarodne registracije na podlagi pravnomočne sodne odločbe, izdane v postopku, ki je stekel na podlagi tožbe, ki je bila vložena v petih letih od dneva mednarodne registracije.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za mednarodno registracijo znamke (Uradni list RS, št. 15/93).
12. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2006-2
Ljubljana, dne 15. novembra 2006
EVA 2006-2111-0009
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost