Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5103. Pravilnik o sporočanju podatkov o podzemnih jamah, stran 12761.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena, tretjega odstavka 9. člena in četrtega odstavka 12. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06 – ZDru-1) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o sporočanju podatkov o podzemnih jamah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa obseg in način sporočanja podatkov o odkritju in raziskovanju podzemne jame (v nadaljnjem besedilu: jama) ali dela jame Inštitutu za raziskovanje krasa Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (v nadaljnjem besedilu: inštitut), način priprave podatkov, ki jih inštitut letno sporoča Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: zavod), ter vsebino, način in obliko sporočanja podatkov o spremljanju stanja jam zavodu.
2. člen
(namen pravilnika)
Podatki iz prejšnjega člena so osnova za zbiranje in izpopolnjevanje podatkov o jamah ter za spremljanje stanja jam.
II. SPOROČANJE, PREVERJANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV
3. člen
(sporočanje fizične ali pravne osebe)
(1) Fizična oseba ali pravna oseba, ki odkrije del narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame ali dela jame, mora svoje odkritje sporočiti inštitutu v čim krajšem času.
(2) Sporočilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. osebno ime, ime društva ali firmo ter naslov osebe, ki sporoča podatke o odkritju,
2. kratek opis odkritja,
3. opis lokacije in
4. opis dostopa do jame.
4. člen
(sporočanje o odkritju in raziskovanju)
(1) Oseba, usposobljena za samostojno jamarsko delovanje (v nadaljnjem besedilu: jamar), sporoča podatke o odkrivanju in raziskovanju jam inštitutu. Podatki se sporočajo enkrat letno, in sicer do 31. januarja tekočega leta za obdobje od 1. januarja do 31. decembra preteklega leta.
(2) Oseba, ki pridobi podatke o jamah med odkrivanjem in raziskovanjem jam v znanstveno-raziskovalne namene, sporoča podatke inštitutu najpozneje do 31. decembra tekočega leta za podatke pridobljene v preteklem letu.
(3) Za jamarje, ki so združeni v društvu, posreduje podatke iz prejšnjega odstavka društvo.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko za jame, ki so bile odkrite v preteklem letu, in do konca preteklega leta niso bile do konca raziskane, sporoči samo podatke za tisti del jame, ki je že raziskan.
5. člen
(oblika in vsebina)
(1) Podatki iz prejšnjega člena morajo biti oddani v pisni obliki in morajo pri domnevno novo odkriti jami, kateri inštitut še ni dodelil evidenčne številke (v nadaljnjem besedilu: nova jama), obsegati najmanj naslednje podatke:
1. ime jame z morebitnimi sinonimi;
2. izsek iz lista Temeljnega topografskega načrta (v nadaljnjem besedilu: TTN) v merilu 1:5.000 ali 1:10.000 z vrisano lego vhoda v jamo;
3. koordinati vhoda po Gauss-Krügerjevem ali drugem veljavnem pravokotnem koordinatnem sistemu in navedbo nadmorske višine vhoda, določeno na terenu s pomočjo in navedbo enega izmed naslednjih načinov:
a. teodolitskega poligona (navezava na trigonometrično točko),
b. kompasnega poligona (navezava na trigonometrično točko),
c. GPS sprejemnika,
č. GPS sprejemnika in karte TTN v merilu 1:5.000 ali 1:10.000 ali
d. TTN v merilu 1:5.000 ali 1:10.000;
4. načrt in osnovno merilno dokumentacijo;
5. podatek o dokumentiranem največjem višinskem razponu jame (v nadaljnjem besedilu: skupna globina jame), ki izhaja iz načrta ali osnovne merilne dokumentacije;
6. podatek o absolutni dolžini osi jame ali horizontalni dolžini osi jame (v nadaljnjem besedilu: skupna dolžina jame), ki izhaja iz načrta ali osnovne merilne dokumentacije;
7. datum odkritja jame;
8. osebno ime, ime društva ali firmo ter naslov osebe, ki je prispevala podatke za evidentiranje jame;
9. osebno ime ter naslov prvopristopnikov v jami;
10. podatek o opremi, potrebni za obisk pretežnega dela jame;
11. podatke o jamskem živem svetu, jamskem inventarju in posebnostih jame (splošna oznaka), če jih jama ima;
12. podatek o stanju jame, zlasti o poškodovanju in onesnaženosti;
13. podatek o tem, ali je jama vojno grobišče;
14. podatek o tem, ali v jami še poteka odkrivanje, raziskovanje in dokumentiranje jame z okvirno navedbo datuma, predvidenega za zaključek raziskovanja.
(2) Če se podatki oddajo v obliki jamarskega raziskovalnega zapisnika, morajo vsebovati podatke iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na 4. točko prvega odstavka tega člena v predpisanem roku ni treba oddati načrta za jamo iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika, če ta še ni izdelan.
(4) Glede na stanje jame se lahko v sporočilu iz prvega odstavka tega člena predlaga razvrstitev jame glede na režim vstopa v jamo.
6. člen
(poimenovanje nove jame)
(1) Oseba, ki odkrije novo jamo, lahko predlaga ime jame.
(2) Pri predlogu poimenovanja jame se mora upoštevati splošno ali krajevno znano domače ime jame.
(3) Če ni splošno ali krajevno znanega domačega imena jame, je pri predlogu poimenovanja jame treba upoštevati naslednja pravila:
– ime jame mora biti slovensko in mora biti zapisano z znaki slovenske abecede, izjemoma pa se lahko jama poimenuje z lastnim imenom mednarodno priznane osebe in se pri tem uporabi tudi druge znake latinske abecede;
– črkovnemu zapisu imena lahko z razmakom sledijo največ tri številke;
– ime je lahko dolgo največ 64 znakov;
– pri sestavljenih imenih se upoštevajo določila slovenskega pravopisa;
– ime jame ne sme biti vulgarno ali žaljivo;
– pri predlogu, kjer je del imena geografsko ime kraja ali kakšno drugo geografsko poimenovanje, se zanj uporablja zapis, skladen z zapisom na topografski karti oziroma v Registru zemljepisnih imen (REZI) Geodetske uprave Republike Slovenije;
– ime jame je lahko sestavljeno kot kombinacija treh črk, vezaja, največ treh številk in v oklepaju navedenega geografskega imena območja;
– pri določanju imen se smiselno uporabljajo Toponimska navodila za Slovenijo Geodetske uprave Republike Slovenije.
(4) Pravila iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi v primeru iz drugega odstavka tega člena.
7. člen
(obseg sporočanja za nov del že znane jame)
Za domnevno nov del že znane jame je treba oddati najmanj naslednje podatke:
1. evidenčno številko jame;
2. ime jame z morebitnimi sinonimi;
3. načrt in pripadajočo osnovno merilno dokumentacijo z jasno opredeljeno izhodiščno točko v že znanem delu jame;
4. podatek o skupni globini novega dela jame, ki izhaja iz načrta oziroma osnovne merilne dokumentacije in se določa relativno glede na izhodiščno točko iz prejšnje točke;
5. podatek o skupni dolžini jame, ki izhaja iz načrta oziroma osnovne merilne dokumentacije in se določa relativno glede na izhodiščno točko iz 3. točke tega člena;
6. podatke o jamskem živem svetu, jamskem inventarju in posebnostih jame (splošna oznaka), če jih jama ima;
7. podatek o stanju jame, zlasti o poškodovanju in onesnaženosti.
8. člen
(obseg sporočanja popolnejšega podatka
za že znano jamo)
(1) Če se ugotovi popolnejši podatek za že znano jamo, je treba oddati najmanj naslednje podatke:
1. evidenčno številko jame;
2. ime jame z morebitnimi sinonimi;
3. popolnejše podatke o jami;
4. osebno ime, ime društva ali firmo ter naslov osebe, ki je prispevala podatke.
(2) Če se podatek iz prejšnjega odstavka nanaša na lego vhoda v že znano jamo, je treba zlasti:
1. priložiti izsek iz TTN v merilu 1:5.000 ali 1:10.000 z vrisano staro in na novo določeno lego vhoda v jamo;
2. navesti koordinate vhoda in podatek o nadmorski višini vhoda v skladu s 3. točko prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
9. člen
(način preverjanja podatkov)
(1) Inštitut strokovno preveri prejete podatke tako, da za vsako jamo posebej ugotovi, če:
– gre za jamo v skladu z zakonom, ki določa varstvo podzemnih jam;
– gre za novo jamo ali nov del že znane jame, kar ugotovi tako, da sporočene podatke strokovno primerja z obstoječimi podatki že znanih jam oziroma z obstoječimi podatki za isto jamo;
– ležijo sporočene koordinate vhoda v jamo znotraj meja Republike Slovenije;
– se sporočene koordinate vhoda v jamo ujemajo z ostalimi podatki, sporočenimi za isto jamo (ime, če to vsebuje geografsko opredelitev, nadmorska višina vhoda, lega, vrisana na izsek iz TTN, in druge krajevne opredelitve v oddanem gradivu);
– gre za popolnejše podatke za že znano jamo, vključno z natančnejšo določitvijo lege vhoda v že znano jamo, kar določi tako, da sporočene podatke primerja z obstoječimi podatki za isto jamo.
(2) Inštitut strokovno preverjene podatke zbira v računalniški bazi.
(3) Zapis za vsako jamo v računalniški bazi vsebuje naslednja polja:
1. evidenčna številka jame;
2. katastrska številka jame v italijanskem katastru za jame na območju, ki je bilo med obema vojnama na ozemlju Kraljevine Italije (VG številka), če ta obstaja;
3. ime jame;
4. morebitnimi sinonimi;
5. prvi tip jame po mednarodno primerljivi klasifikaciji;
6. drugi tip jame po mednarodno primerljivi klasifikaciji;
7. y-Gauss-Krügerjeva koordinata vhoda v jamo ali y-koordinata vhoda v jamo po drugem veljavnem pravokotnem koordinatnem sistemu;
8. x-Gauss-Krügerjeva koordinata vhoda v jamo ali x-koordinata vhoda v jamo po drugem veljavnem pravokotnem koordinatnem sistemu;
9. navedbo nadmorske višine vhoda v jamo;
10. način določitve lege;
11. skupna dolžina jame;
12. skupna globina jame;
13. datum odkritja jame;
14. osebno ime, ime društva ali firmo ter naslov osebe, ki je prispevala podatke za evidentiranje jame;
15. osebna imena prvopristopnikov v jami;
16. oprema, potrebna za obisk jame;
17. podatke o jamskem živem svetu, jamskem inventarju in posebnostih jame (splošna oznaka), če jih jama ima;
18. podatek o stanju jame, zlasti o poškodovanju, uničenju in onesnaženosti;
19. podatek o tem, ali je jama vojno grobišče;
20. datum zadnje spremembe vpisa podatkov;
21. polja zapisa, ki so bila spremenjena.
(4) Podatka o skupni globini in dolžini jame se morata ujemati z načrtom jame oziroma oddano osnovno merilno dokumentacijo.
(5) S sporočenimi podatki se ravna v skladu z zakonom, ki ureja avtorske in sorodne pravice in z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
10. člen
(postopek pri novi jami)
(1) Inštitut doda nov zapis v računalniško bazo osnovnih podatkov o jamah, če ugotovi, da gre pri sporočenih podatkih za novo jamo v skladu z zakonom, ki določa varstvo podzemnih jam. Podatke, ki jih sporočajo fizične ali pravne osebe iz 3. člena tega pravilnika, se pred vpisom v računalniško bazo preverijo na terenu.
(2) Nova jama pridobi svoje ime z vpisom v računalniško bazo osnovnih podatkov o jamah.
(3) Če je predlagano ime v skladu s 6. členom tega pravilnika, se vpiše to ime. Če predlagano ime jame ni v skladu s 6. členom tega pravilnika inštitut pozove predlagatelja, da svoj predlog imena uskladi s tem pravilnikom. Če predlagatelj imena v postavljenem roku ne predlaga pravilnega imena, poimenuje jamo inštitut.
(4) Če sporočeni podatki ne omogočajo izpolnitev vseh polj v računalniški bazi iz tretjega odstavka prejšnjega člena, inštitut pisno pozove osebo, ki je podatke sporočila, naj jih v roku enega meseca dopolni.
(5) Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena mora vsak zapis za novo jamo v računalniški bazi vsebovati vsaj naslednje podatke:
– evidenčna številka,
– ime jame z morebitnimi sinonimi,
– podatek o tem, ali je jama uničena,
– tip jame,
– koordinate vhoda,
– nadmorsko višino vhoda,
– način določitve lege vhoda v jamo in
– osebno ime, ime društva ali firmo ter naslov osebe, ki je prispevala podatke za evidentiranje jame.
11. člen
(posredovanje podatkov o jami)
(1) Inštitut posreduje podatke v zapisu iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika v povezavi s petim odstavkom prejšnjega člena zavodu do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
(2) Inštitut lahko predlaga zavodu tudi razvrstitev nove jame in spremembo razvrstitve za že znano jamo glede na režim vstopa v jamo.
III. SPOROČANJE PODATKOV ZA SPREMLJANJE STANJA JAM
12. člen
(sporočanje skrbnika)
(1) Skrbnik jame sporoča zavodu podatke o:
1. jamskem živem svetu, jamskem inventarju in posebnostih jame, če jih jama ima;
2. stanju jame, zlasti o poškodovanju in onesnaženosti;
3. podatke o obiskovanju jame:
– skupnem letnem številu obiskovalcev jame (obiskovalci, jamarji, poklicni raziskovalci),
– številu jamarskih skupin in skupnem številu jamarjev, ki so vstopili v jamo,
– številu skupin in oseb, ki so v jami izvajale znanstveno-raziskovalna dela, in
– največjem dnevnem obisku jame;
4. stanju jamske infrastrukture za nadzor vstopa v jamo.
(2) Če obiskovalci jame obiskujejo različne dele jame, morajo biti podatki o obisku ustrezno strukturirani.
(3) Skrbnik lahko predlaga ukrepe varstva jame.
(4) Skrbnik, ki skrbi za več jam, sporoča podatke za vsako jamo posebej.
13. člen
(sporočanje upravljavca zavarovanega območja)
(1) Upravljavec zavarovanega območja, ki je skrbnik jame na zavarovanem območju, sporoča zavodu podatke za to jamo v skladu s prejšnjim členom.
(2) Če je v aktu o ustanovitvi zavarovanega območja določena obveznost pridobitve dovoljenja za ravnanja, povezana z jamarstvom, upravljavec sporoča podatke tudi o številu ter vsebini izdanih dovoljenj.
14. člen
(sporočanje koncesionarjev)
(1) Koncesionar, ki ima koncesijo za rabo jame, sporoča zavodu podatke o:
1. jamskem živem svetu in jamskem inventarju ter o vplivih rabe na jamo;
2. stanju jame, zlasti o poškodovanju in onesnaženosti, povezanih z rabo jame;
3. podatke o obiskovanju jame iz 3. točke prvega odstavka 12. člena tega pravilnika;
4. stanju jamske infrastrukture za obisk jame.
(2) Če obiskovalci jame obiskujejo različne dele jame, morajo biti podatki o obisku ustrezno strukturirani.
(3) Koncesionar lahko predlaga ukrepe varstva jame.
(4) Koncesionar, ki ima koncesijo za rabo več jam, sporoča podatke za vsako jamo posebej.
15. člen
(sporočanje jamarskega društva, ki delujejo
v javnem interesu)
(1) Jamarsko društvo, ki deluje v javnem interesu, sporoča zavodu podatke o jamah ali delih jam, v katerih je v preteklem letu jamarsko delovalo.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka obsegajo:
1. evidenčno številko jame;
2. ime jame z morebitnimi sinonimi ali navedbo dela jame, če jamarske dejavnosti potekajo samo v delu jame;
3. podatke o jamskem živem svetu, jamskem inventarju in posebnostih jame, če jih jama ima;
4. podatke o stanju jame, zlasti o poškodovanju in onesnaženosti;
5. podatke o obiskovanju jame, če z njimi razpolaga;
6. podatke o stanju jamske infrastrukture;
7. podatke o obremenjenosti jame zaradi jamarske dejavnosti, zlasti podatke o številu jamarskih obiskov, število jamarjev, ki so pri tem sodelovali, in trajanje jamarskih obiskov v urah.
16. člen
(rok za sporočanje podatkov)
Skrbniki, upravljavci zavarovanih območij, koncesionarji in jamarska društva, ki delujejo v javnem interesu, sporočajo podatke za spremljanje stanja jam zavodu vsako leto do 31. januarja za obdobje med 1. januarjem in 31. decembrom preteklega leta.
IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(prehodni določbi)
(1) Inštitut sporoči podatke za leto 2005 zavodu v obsegu iz petega odstavka 10. člena tega pravilnika najpozneje do 31. decembra 2006.
(2) Skrbniki, upravljavci zavarovanih območij, koncesionarji in jamarska društva, ki delujejo v javnem interesu, sporočijo prve zbrane podatke za spremljanje stanja jam zavodu za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2006 najkasneje do 30. junija 2007.
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-182/2006
Ljubljana, dne 8. novembra 2006
EVA 2005-2511-0052
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti