Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4907. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D), stran 11991.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. oktobra 2006.
Št. 001-22-161/06
Ljubljana, dne 6. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREKRŠKIH (ZP-1D)
1. člen
V Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – uradno prečiščeno besedilo) se za 6. členom doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»Prekršek neznatnega pomena
6.a člen
Za prekršek neznatnega pomena šteje prekršek, ki je bil storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in pri katerem ni nastala oziroma ne bo nastala škodljiva posledica.«.
2. člen
Naslov in besedilo 54. člena se črtata.
3. člen
Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:
»Polovično plačilo izrečene globe
56.a člen
Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku v roku iz 60. člena tega zakona, plača samo polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe. Pouk o tej pravici je del pouka o pravici do pravnega sredstva na odločbi.«.
4. člen
Za 57. členom se dodata nova 57.a in 57.b člen, ki se glasita:
»Posebni primeri plačilnega naloga
57.a člen
(1) Za kršitve zakonov o varstvu javnega reda in miru, o varnosti cestnega prometa, o tujcih ali o nadzoru državne meje ter predpisov o javnih zbiranjih se izda in vroči kršitelju plačilni nalog takoj na kraju prekrška tudi, če niso podani pogoji za izdajo plačilnega naloga iz prvega odstavka 57. člena tega zakona, ampak pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa prekršek ugotovi na podlagi zbranih obvestil in dokazov. Za plačilni nalog iz tega člena se uporabljajo določbe 57. člena tega zakona, kolikor v tem členu ni določeno drugače.
(2) Plačilni nalog iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi opis dejanskega stanja, v katerem se navede kratek opis dejanja kršitelja, povzetek izjave kršitelja in prič ter ugotovitve pooblaščene uradne osebe prekrškovnega organa, ki je vodila postopek o prekršku.
(3) Opis dejanskega stanja podpišejo kršitelj in priče, katerih izjave so navedene, ter pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa, ki je vodila postopek o prekršku. Če kdo noče podpisati opisa dejanskega stanja ali pred dokončanjem postopka odide s kraja prekrška ali če iz drugih razlogov ni mogoče zagotoviti podpisa kršitelja ali priče, se to v opisu navede skupaj z razlogi.
(4) V postopku, ki se konča z izdajo plačilnega naloga iz prvega odstavka tega člena, se plačajo stroški postopka, določeni v 47. in 143. členu tega zakona, razen potnih stroškov uradnih oseb in povprečnine.
(5) Zoper plačilni nalog iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena zahteva za sodno varstvo, kršitelj pa ima pravico do ugovora v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga. O ugovoru odloči prekrškovni organ z odločbo o prekršku, pri čemer ugovor šteje kot izjava v hitrem postopku o prekršku. Plačilni nalog vsebuje tudi pouk o dolžnosti plačila globe po določbah 57. člena tega zakona oziroma o pravici do ugovora in načinu njegove vložitve, ter da mora kršitelj v ugovoru navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo več mogel uveljavljati.
Ugovor zoper plačilni nalog
57.b člen
Zoper plačilni nalog iz 57. člena tega zakona, ki se izda za kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu, ni dovoljena zahteva za sodno varstvo, kršitelj pa ima pravico do ugovora v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga. O ugovoru odloči prekrškovni organ z odločbo o prekršku, pri čemer ugovor šteje kot izjava v hitrem postopku o prekršku. Pouk o pravici do ugovora in načinu njegove vložitve, ter o tem, da mora kršitelj v ugovoru navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo več mogel uveljavljati, je del pravnega pouka na plačilnem nalogu.«.
5. člen
V četrtem odstavku 106. člena se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– če gre za prekršek neznatnega pomena, posebne okoliščine, nizka stopnja odgovornosti ali storilčeve osebne okoliščine pa kažejo, da postopek ne bi bil smotrn;«.
Dosedanja peta alinea postane šesta alinea.
6. člen
V prvem odstavku 136. člena se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. če gre za prekršek neznatnega pomena, posebne okoliščine, nizka stopnja odgovornosti ali storilčeve osebne okoliščine pa kažejo, da postopek ne bi bil smotrn;«.
Dosedanja 9. točka postane 10. točka.
7. člen
Za drugim odstavkom 204.a člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Podatke iz evidence iz 203. člena tega zakona dajejo uporabnikom iz prvega odstavka tega člena prekrškovni organi, podatke iz evidence iz 204. člena tega zakona pa ministrstvo, pristojno za pravosodje. Vloga za dajanje podatkov iz teh evidenc se lahko vloži v pisni obliki pri organu, ki vodi evidenco, ali v elektronski obliki pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, ki zagotavlja sprejem vlog v elektronski obliki in njihovo posredovanje organom, pristojnim za dajanje podatkov iz teh evidenc.
(4) Minister, pristojen za pravosodje, v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo, podrobneje določi tehnične pogoje za sprejem in posredovanje vloge v elektronski obliki za dajanje podatkov iz evidenc iz 203. in 204. člena tega zakona z uporabo informacijske tehnologije.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda predpis iz četrtega odstavka 204.a člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 716-01/89-1/87
Ljubljana, dne 27. oktobra 2006
EPA 1000-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti