Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4833. Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG), stran 11836.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o usklajevanju
transferjev posameznikom in gospodinjstvom
v Republiki Sloveniji (ZUTPG)
Razglašam Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2006.
Št. 001-22-147/06
Ljubljana, dne 3. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O USKLAJEVANJU TRANSFERJEV POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZUTPG)
1. člen
Ta zakon določa višine, enotni način in rok usklajevanja posameznih vrst transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ki se izplačujejo iz javnih finančnih virov v Republiki Sloveniji, to je iz državnega proračuna, proračunov občin, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. člen
V primerih, ko so v teh predpisih višine posameznega transferja določene v razmerju do minimalne plače, zajamčene plače ali povprečne plače v Republiki Sloveniji, se kot višine upoštevajo vrednosti, veljavne na dan 31. decembra 2006, ki jih objavi minister oziroma ministrica, pristojen za socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
3. člen
(1) Transferji posameznikom in gospodinjstvom, za katere je s predpisi določeno, da se usklajujejo z doseženo oziroma z napovedano rastjo cen življenjskih potrebščin oziroma se usklajujejo z rastjo povprečne bruto plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji, z rastjo povprečne čiste plače, zajamčene plače, minimalne plače, izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti ali povprečne plače po kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti, se uskladijo enkrat letno v mesecu januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi z istim obdobjem v letu pred tem, po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije.
(2) Na način in v roku iz prejšnjega odstavka se usklajujejo naslednje vrste transferjev posameznikom in gospodinjstvom:
1. transferji, ki se izplačujejo iz državnega proračuna:
– otroški dodatek v skladu s 65. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo),
– dodatek za nego otroka v skladu z 80. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
– delno plačilo za izgubljeni dohodek v skladu s 84. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
– dodatek za veliko družino v skladu s 76. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
– pomoč ob rojstvu otroka v skladu s 63. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
– starševski dodatek v skladu z 58. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
– rejnine v skladu s 50., 51. in 53. členom Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02 in 56/06 – odločba US),
– denarna socialna pomoč v skladu z 19. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 69/05 – odločba US, 21/06 – odločba US),
– denarno nadomestilo brezposelnim v skladu z 18. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo),
– starševska nadomestila v skladu z 38., 39. in 40. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
– sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih – nadomestilo za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč v skladu s 7., 8. in 9. členom Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83),
– invalidnina v skladu z 20. členom Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odločba US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odločba US in 61/06 – ZDru-1),
– dodatek za posebno invalidnost v skladu z 21. členom Zakona o vojnih invalidih,
– dodatek za pomoč in postrežbo v skladu z 22. členom Zakona o vojnih invalidih,
– oskrbnina v skladu s 35. členom Zakona o vojnih invalidih,
– invalidski dodatek v skladu z 41. členom Zakona o vojnih invalidih,
– družinska invalidnina v skladu s 57. členom Zakona o vojnih invalidih,
– družinski dodatek v skladu s 67. členom Zakona o vojnih invalidih,
– dodatek za pomoč in postrežbo v skladu s 125. členom Zakona o vojnih invalidih,
– renta v skladu z 2. členom Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Uradni list RS, št. 49/97),
– štipendija v skladu z 2. členom Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
– veteranski dodatek v skladu z 8. členom Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1),
– dodatek za pomoč in postrežbo v skladu s 13. členom Zakona o vojnih veteranih,
– doživljenjska mesečna renta v skladu s 16. členom Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/03 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 68/05 – odločba US in 61/06 – ZDru-1),
– denarna renta v skladu s 16.a členom Zakona o žrtvah vojnega nasilja,
– republiške štipendije v skladu s 55. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
– Zoisove štipendije v skladu s 55. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
– štipendije za brezposelne osebe v skladu s 53.b členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
– kadrovske štipendije v skladu s 55. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
2. transferji, ki se izplačujejo iz proračunov občin:
– kadrovske štipendije,
– delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki se v skladu s predpisi o socialnem varstvu izplačuje družinskemu pomočniku v skladu z 18.i členom Zakona o socialnem varstvu.
3. transferji, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:
– letni dodatek v skladu s 136.b členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo),
– dodatek za pomoč in postrežbo v skladu s 137. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– invalidnine v skladu s 143. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– varstveni dodatki v skladu s 132. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– denarna nadomestila uživalcev pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti, uveljavljena po predpisih, ki so se uporabljali do datuma, določenega v prvem odstavku 446. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– dodatki k pokojninam, priznani v skladu s 1. členom Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92, 45/99 – odločba US in 18/01),
– preživnine v skladu s 3. členom Zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86).
4. člen
(1) Na način in v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena se usklajujejo tudi osnove za nadomestila plač, ki so podlaga za obračun nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, ki jih izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi 28. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo).
(2) Osnova za nadomestilo plač se uskladi na način in v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena le v primeru, da ima zavarovanec osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti.
5. člen
Na način in v roku iz prvega odstavka 3. člena tega zakona se usklajujejo tudi:
– osnovni znesek minimalnega dohodka iz 22. člena Zakona o socialnem varstvu,
– oprostitve plačil socialno varstvenih storitev v primerih, ko se ne usklajujejo v skladu s 35. oziroma 36. členom Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04),
– osnova za odmero dodatnih pravic iz 4. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– osnova za odmero dodatka po 2. in 4.a členu Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ,
– odmerna osnova po 20. členu Zakona o vojnih invalidih,
– osnova za odmero rente po 3. členu Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991.
6. člen
Minister vsako leto objavi v Uradnem listu Republike Slovenije sklep o usklajenih višinah tistih transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, in odstotek uskladitve drugih transferjev.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(1) V letu 2007 se usklajevanje posameznih transferjev posameznikom in gospodinjstvom opravi na podlagi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od naslednjega meseca po mesecu, za katerega so bili upoštevani podatki pri zadnji uskladitvi, do decembra leta 2006.
(2) V primeru, ko je bila uskladitev posameznega transferja v letu 2006 višja od rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december 2006 v primerjavi z istim obdobjem v letu 2005, se usklajevanje v letu 2007 ne opravi.
(3) Pri obračunu nadomestila plač za mesece v letu 2007 se v primeru neprekinjene zadržanosti od dela s pričetkom pred 31. decembrom 2006, osnova poveča za indeks valorizacije za december 2006, ki je bil določen na podlagi s tem zakonom razveljavljenih določb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 51/98 – odločba US in 109/99 – odločba US). V primeru, da je bil indeks valorizacije za december 2006 nižji od rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december 2006 v primerjavi z istim obdobjem v letu 2005, se v primeru neprekinjene zadržanosti od dela uskladitev izvede na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 101. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo),
– drugi stavek prvega odstavka 18.i člena, 22. člen v delu, ki se nanaša na usklajevanje in 40. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 69/05 – odločba US, 21/06 – odločba US in 105/06),
– 37. člen Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04),
– 61. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02 in 56/06 – odločba US),
– 24. člen Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo),
– 10. člen Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83),
– zadnji stavek prvega odstavka 31. člena ter peti in šesti odstavek 31. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo),
– drugi odstavek 57. člena, 153. člen in drugi odstavek 397. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo),
– drugi odstavek 2. člena Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92, 45/99 – odločba US in 18/01),
– 12. člen Zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86),
– 78. člen Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odločba US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odločba US in 61/06 – ZDru-1),
– 6. člen Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Uradni list RS, št. 47/97),
– besedilo », ki se valorizira tako kot pokojnine« v prvem odstavku 16. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/03 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 68/05 – odločba US in 61/06 – ZDru-1),
– besedilo »in se valorizira tako kot pokojnine« v drugem odstavku 16.a člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/03 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 68/05 – odločba US in 61/06 – ZDru-1).
9. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednje določbe zakonov in drugih predpisov, ki določajo višine posameznega transferja ali njihovega dela v razmerju do minimalne plače, zajamčene plače ali povprečne plače v Republiki Sloveniji:
– prvi stavek prvega odstavka 18.i člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 69/05 – odločba US, 21/06 – odločba US in 105/06) v delu, ki se nanaša na višino pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek,
– 8. člen Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83), ki se nanaša na višino nadomestila za invalidnost,
– drugi odstavek 9. člena Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83), v delu, ki se nanaša na višine dodatkov za tujo nego in pomoč,
– 2. točka prvega odstavka 40. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), ki se nanaša na plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače v času očetovskega dopusta,
– tretji in četrti odstavek 41. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanašata na osnovo za izračun starševskega nadomestila razlika do polnega obsega – 55% minimalne plače),
– 43. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanaša na najvišje in najnižje izplačilo nadomestila,
– tretji odstavek 48. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanaša na pravico staršev do krajšega delovnega časa in plačilo prispevkov od minimalne plače,
– prvi in drugi odstavek 48.a člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanašata na plačilo prispevkov od minimalne plače,
– drugi odstavek 48.b člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanaša na pravico staršev do krajšega delovnega časa in plačilo prispevkov od minimalne plače,
– prvi odstavek 48.c člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanaša na plačilo prispevkov od minimalne plače v primeru štirih ali več otrok,
– drugi in tretji odstavek 65. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanaša na dohodkovni razred v odstotku povprečne mesečne plače (dohodek na družinskega člana v % povprečne plače v RS),
– tretji odstavek 84. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanaša višino pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek – minimalna plača,
– prvi, drugi in tretji odstavek 101. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanaša na usklajevanje zneskov starševskih nadomestil (izhodiščna plača) in družinskih prejemkov.
10. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 541-01/06-3/1
Ljubljana, dne 26. oktobra 2006
EPA 1092-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti