Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006

Kazalo

4445. Sklep o poročanju o medbančnih depozitih, stran 10526.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju o medbančnih depozitih
1. V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
• 'Sodelujoča država članica' pomeni državo članico, ki je sprejela euro v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.
• 'Sodelujoča nacionalna centralna banka' pomeni vsako nacionalno centralno banko sodelujoče države članice (v nadaljevanju sodelujoča NCB).
• 'Kreditne institucije v sodelujočih državah članicah' so:
– kreditne institucije, kakor so opredeljene v točki (a) člena 4 (1) Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (preoblikovano) (UL L 177/2006), ki niso sodelujoče NCB;
– podružnice, kakor so opredeljene v členu 4 (3) iste direktive, ki niso sodelujoče NCB; vključene so tudi podružnice kreditnih institucij, ki nimajo registriranega sedeža v sodelujoči državi članici.
• 'Delovni dan sistema TARGET' je vsak dan, razen sobot, nedelj, 1. januarja, Velikega petka, Velikonočnega ponedeljka, 1. maja, 25. decembra in 26. decembra.
• 'Delovni dan Banke Slovenije' je delovni dan sistema TARGET, razen 2. januarja, 8. februarja, 27. aprila, 2. maja, 25. junija, 15. avgusta, 31. oktobra in 1. novembra.
POROČILO O MEDBANČNIH DEPOZITIH
2. Obvezniki za posredovanje poročila o medbančnih depozitih Banki Slovenije so banke in hranilnice v Republiki Sloveniji, kot so opredeljene v 14.a členu Zakona o Banki Slovenije (v nadaljevanju obvezniki poročanja).
3. Poročilo mora vsebovati podatke o nezavarovanih medbančnih depozitih v eurih, ki jih je obveznik poročanja dal ali prejel od kreditnih institucij v sodelujočih državah članicah.
4. Obveznik poročanja mora Banki Slovenije najkasneje do 8. ure na delovni dan Banke Slovenije poročati o nezavarovanih medbančnih depozitih iz 3. točke tega sklepa, ki jih je sklenil od vključno dneva, ko je poslal zadnje poročilo o medbančnih depozitih.
V primeru, da v obdobju, za katero mora poročati, obveznik poročanja ni sklenil nezavarovanih medbančnih depozitov, Banki Slovenije ne posreduje poročila o medbančnih depozitih.
5. Guverner Banke Slovenije z navodilom določi natančnejšo vsebino poročila in način poročanja.
6. Obveznik poročanja mora zagotoviti, da so podatki, ki jih posreduje, pravilni in da jih posreduje v predpisanih rokih.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 34/04, 135/04 in 38/06).
8. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu (Uradni list RS, št. 75/04 in 83/04) in Navodilo za izdelavo poročila o deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih merah bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 43/04).
9. Zadnje poročilo o depozitnem trgu obvezniki poročanja pošljejo 3. 1. 2007 za 29. 12. 2006 v tolarjih. Zadnje poročilo o deklariranih aktivnih in pasivnih merah bank in hranilnic pošljejo obvezniki poročanja za mesec december 2006, in sicer najkasneje peti delovni dan v decembru 2006.
10. Ta sklep začne veljati 1. 1. 2007.
Ljubljana, dne 4. oktobra 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.