Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006

Kazalo

4434. Uredba o koncesiji za obstoječe žičnice, stran 10493.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za obstoječe žičnice
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba je koncesijski akt za podelitev koncesije lastnikom žičnic za prevoz oseb (v nadaljnjem besedilu: koncesija), za katere so ti ob uveljavitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljnjem besedilu: zakon) imeli veljavno obratovalno dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: žičnica).
(2) Posamezne žičnice, ki so predmet koncesije po tej uredbi, so določene v prilogi te uredbe, ki je njen sestavni del.
2. člen
(način podelitve)
(1) Na podlagi drugega odstavka 76. člena zakona se koncesija podeli brez javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge lastniku posamezne žičnice iz tretjega odstavka 76. člena zakona z upravno odločbo, ki jo izda minister, pristojen za žičnice.
3. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v roku devetih mesecev od uveljavitve te uredbe.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima v lasti žičniško napravo,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,
– da ima veljavno obratovalno dovoljenje,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da ima izdelane obratovalne dokumente za žičnico,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,
– da ima izračun usklajenosti zmogljivosti žičniške naprave s prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog.
(3) Koncesionar mora k vlogi predložiti dokazila iz šeste do osme alinee prejšnjega odstavka. Ostala dokazila pridobi organ, ki odloča o zahtevku koncesionarja, po uradni dolžnosti.
4. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za posamezno žičnico iz priloge te uredbe podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta minister, pristojen za žičnice.
5. člen
(pristojnost)
Za izdajo odločb in drugih posamičnih aktov v zvezi s koncesijami po tej uredbi je pristojno ministrstvo, pristojno za žičnice.
6. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija se za posamezno žičnico podeli za čas, določen v prilogi te uredbe (veljavnost koncesije).
(2) Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičnice mogoče pričakovati, da bo žičnica med podaljšanjem koncesije varno obratovala.
(4) Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije iz prejšnjega odstavka vložiti najkasneje šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
7. člen
(prenos koncesije)
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo z dovoljenjem ministra, pristojnega za žičnice.
8. člen
(prenehanje koncesije)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s stečajem koncesionarja.
9. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom roka koncesije,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičnice,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega prava.
10. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičnico in njeno obratovanje;
– za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičnice ter se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače.
(2) Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
11. člen
(odstranitev žičnice)
(1) Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičnico.
(2) Odstranitev žičnice obsega razgraditev žičnice, odstranitev objektov in naprav koncesije ter glede na okoliščine vzpostavitev čim primernejšega stanja glede na prvotno stanje na vseh zemljiščih in drugih površinah, kjer se izvaja koncesija. Koncesionar izdela program odstranitve žičnice, h kateremu mora pridobiti soglasje koncedenta.
(3) Stroške odstranitve žičnice v celoti krije koncesionar. Način zavarovanja te obveznosti se določi v koncesijski pogodbi.
(4) Odstranitev žičnice se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
12. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-21/2006/5
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2411-0008
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost