Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005

Kazalo

4297. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-E), stran 10176.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2005.
Št. 001-22-111/05
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POLICIJI (ZPol-E)
1. člen
V Zakonu o policiji (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v petem odstavku 20. člena besedi »denarno kaznijo« v prvem in drugem stavku nadomesti z besedo »globo«.
2. člen
V 29. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Policisti lahko opravljajo naloge in izvajajo pooblastila na območju celotne države.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 33. člena se črtajo besede »tajne policijske ukrepe,«.
4. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
Policisti lahko vabijo v uradne prostore osebe, ki bi lahko dale koristne podatke za izvrševanje nalog, določenih z zakonom, v primerih, ko vabljenje ni mogoče na podlagi drugih zakonov.
Pisno vabilo mora vsebovati ime in priimek vabljene osebe, čas, kraj in razlog, zaradi katerega je vabljena in v kakšni vlogi, ter opozorilo, da bo prisilno privedena, če se vabilu ne bo odzvala.
Policisti lahko vabijo osebo tudi neposredno ustno, pri čemer ji morajo sporočiti razlog, zaradi katerega je vabljena, in jo opozoriti na možnost prisilne privedbe.
Zaradi vabljenja oseba ne sme imeti nepotrebnih težav pri opravljanju svojega rednega dela.
Vabljeni osebi se povrnejo dejanski izdatki za potovanje z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom od dejanskega prebivališča do kraja, kamor je oseba vabljena, in nazaj.
Minister predpiše postopek vračanja potnih stroškov vabljenim osebam.«.
5. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oseba, ki jo je treba izročiti tujim varnostnim organom ali je bila sprejeta od tujih varnostnih organov in jo je treba izročiti pristojnemu organu, sme biti pridržana največ 48 ur.«.
6. člen
Za 44. členom se doda 44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen
Če pridržana oseba potrebuje nujno medicinsko pomoč, se ji ta zagotovi v skladu s predpisi, ki urejajo nujno medicinsko pomoč.
Pridržana oseba ima pravico, da jo na njene stroške pregleda zdravnik, ki ga sama izbere.
Zdravniški pregled se opravi brez navzočnosti policistov, razen če zdravnik zahteva drugače.«.
7. člen
V šestem odstavku 54. člena se beseda »osumljenca« nadomesti z besedilom »posameznika pri odkrivanju in preiskovanju kaznivega dejanja«.
8. člen
V drugem odstavku 59. člena se v 7. točki besedilo »bila izvedena pooblastila iz 49. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »bili izvedeni prikriti preiskovalni ukrepi iz zakona, ki ureja kazenski postopek«.
9. člen
V prvem odstavku 61. člena se v 7. točki besedilo »bila izvedena pooblastila iz 49. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »bili izvedeni prikriti preiskovalni ukrepi iz zakona, ki ureja kazenski postopek« in besedilo »številko pisne odobritve generalnega direktorja policije ali osebe, ki jo on pooblasti« nadomesti z besedilom »številko pisne odredbe državnega tožilca ali preiskovalnega sodnika«.
10. člen
Za 67.a členom se doda nov 67.b člen, ki se glasi:
»67.b člen
Za opravljanje nalog varovanja zunanje meje Evropske unije in varovanja objektov, ki jih v skladu s predpisi varuje policija, se lahko z osebo sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas do pet let, ki se lahko podaljšuje za enako časovno obdobje. Oseba mora v enem letu po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi opraviti izpit za izvajanje policijskih pooblastil, sicer ji preneha delovno razmerje.
Z osebo iz prejšnjega odstavka se sme na podlagi javnega natečaja skleniti delovno razmerje za nedoločen čas, če ima opravljen program izobraževanja za poklic policista.
Pogodba o zaposlitvi za opravljanje nalog delavca policije iz prvega odstavka tega člena se sklene v pisni obliki in mora vsebovati podatke o pogodbenih strankah, datumu nastopa dela in času trajanja delovnega razmerja, kraju opravljanja dela, nazivu delovnega mesta z opisom del in nalog, določbo o plači, delovnem času, načinu določanja letnega dopusta ter dolžini odpovednega roka. Pogodba lahko vsebuje še druge pravice in obveznosti delavca, lahko pa glede teh napotuje na uporabo zakona oziroma na splošne akte ministrstva oziroma policije.«.
11. člen
Za 73. členom se doda nov 73.a člen, ki se glasi:
»73.a člen
Policist, ki to želi, ima pravico do religiozne duhovne oskrbe, prilagojene njegovim poklicnim zahtevam, še zlasti v okoliščinah, ko mu je uresničevanje te pravice oteženo. Organizacijo religiozne duhovne oskrbe in način izvrševanja te pravice v policiji podrobneje predpiše minister.«.
12. člen
V drugem in tretjem odstavku 126. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predmete, ki so bili izdelani ali uporabljeni v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, sme policist zaseči na kraju prekrška.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Določba petega odstavka 37. člena zakona se prične uporabljati z uveljavitvijo predpisa iz šestega odstavka 37. člena.
73.a člen zakona se prične uporabljati z uveljavitvijo predpisa, določenega v tem členu.
Minister izda predpis iz šestega odstavka 37. člena in predpis iz 73.a člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
14. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/94-5/35
Ljubljana, dne 26. oktobra 2005
EPA 384-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.