Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2005 z dne 4. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2005 z dne 4. 11. 2005

Kazalo

4261. Pravilnik o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj, stran 10117.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05) in za izvrševanje 116. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04 – ZVKSES) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o programu izobraževanja in navodilu
o usposabljanju za točkovanje stanovanj
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa program usposabljanja, ki vključuje izobraževanje in preizkus znanja iz točkovanja stanovanj, ki ga mora opraviti fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: kandidat) iz pravilnika, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb. Program izobraževanja je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Ta pravilnik določa tudi način izvajanja usposabljanja, postopek prijave k izobraževanju in preizkusu znanja, sestavo in oblikovanje komisij za preizkus znanja, plačilo stroškov za izobraževanje in preizkus znanja, izdajanje potrdil ter evidentiranje usposobljenih oseb, ki so uspešno opravile preizkus znanja.
II. ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA
2. člen
Usposabljanje iz tega pravilnika izvaja Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljnjem besedilu: Inštitut). Inštitut skrbi za:
– pripravo razporeda in objavo rokov izobraževanja in preizkusa znanja,
– administrativno-tehnična dela glede izobraževanja in preizkusa znanja,
– zagotavljanje materialnih pogojev za delo izvajalcev izobraževanja in izpitnih komisij,
– spremljanje in usklajevanje dela izpitnih komisij in delo izpitnih komisij,
– vodenje zbirke dokumentov o kandidatu in evidenco usposobljenih oseb, ki so opravile preizkus znanja.
3. člen
(1) Inštitut objavi na svoji spletni strani razpored izvajanja izobraževanja, roke za preizkus znanja, cenik izobraževanja in cenik preizkusa znanja.
(2) Cenik izobraževanja, cenik preizkusa znanja in plačilo članov komisij določi minister, pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister), na predlog Inštituta.
III. VRSTA IZOBRAZBE
4. člen
K usposabljanju za točkovanje stanovanj se lahko prijavi kandidat, ki ima najmanj srednješolsko izobrazbo gradbene, elektro, strojne ali arhitekturne smeri.
IV. IZOBRAŽEVANJE
5. člen
(1) Kandidat mora opraviti izobraževanje v skladu s tem pravilnikom, da lahko pristopi k preizkusu znanja.
(2) Kandidat, ki želi pristopiti k izobraževanju, pošlje Inštitutu prijavo na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Kandidat mora pred začetkom izobraževanja predložiti dokazilo o plačilu stroškov izobraževanja.
(4) Inštitut obvesti kandidata o času in kraju izobraževanja. Po končanem izobraževanju izda kandidatu potrdilo o udeležbi na izobraževanju.
6. člen
Izobraževanje traja 16 pedagoških ur. Štiri pedagoške ure so namenjene teoretičnim podlagam, dvanajst pedagoških ur pa praktičnemu izvajanju pravilnika, ki ureja merila in način točkovanja stanovanj.
7. člen
Če se kandidat izobraževanja ne udeleži po določenem razporedu in za svoj izostanek ne navede opravičljivih razlogov v skladu s tretjim odstavkom 20. člena tega pravilnika se šteje, da je od izobraževanja odstopil. Stroški izobraževanja se mu v takšnem primeru ne povrnejo.
V. PREIZKUS ZNANJA
8. člen
(1) Usposobljenost kandidata se preveri s preizkusom znanja, s katerim se ugotovi, ali je kandidat usposobljen za samostojno vodenje postopka točkovanja v skladu s pravilnikom, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb.
(2) Vsebina preizkusa znanja obsega celoten program izobraževanja s praktičnimi primeri točkovanj.
9. člen
(1) Kandidat vloži prijavo za opravljanje preizkusu znanja pri Inštitutu.
(2) Prijava se vloži na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Kandidat mora prijavi za opravljanje preizkusa znanja priložiti dokazilo o plačilu stroškov preizkusa znanja.
(3) Inštitut obvesti kandidata o času in kraju preizkusa znanja najmanj petnajst dni pred dnem opravljanja preizkusa znanja.
10. člen
Člane komisij za preizkus znanja predlaga Inštitut izmed pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin in sodnih cenilcev gradbene stroke, ki jih povabi k sodelovanju z javnim pozivom, imenuje pa jih minister z odločbo.
11. člen
(1) Zapisnikarje predlaga Inštitut, ki jih izbere med osebami, zaposlenimi na ministrstvu, pristojnem za stanovanjske zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in osebami, zaposlenimi na Inštitutu, imenuje pa jih minister z odločbo.
(2) Zapisnikarji spremljajo izvajanje preizkusa znanja in vodijo zapisnik o njegovem poteku. Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
12. člen
(1) Inštitut z mesečnim razporedom določi vsakokratno eno ali več tričlanskih komisij, ter datum in kraj opravljanja preizkusa znanja. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana komisije, določi se tudi zapisnikar. V razporedu je naveden tudi član komisije, ki pripravi pisno nalogo za posameznega kandidata. Razpored se pošlje kandidatom, vsem članom komisije in zapisnikarju.
(2) Član komisije, ki je določen za pripravo pisne naloge, je dolžan dostaviti pisno nalogo Inštitutu najmanj pet dni pred dnem opravljanja preizkusa znanja.
13. člen
(1) Člani komisije in zapisnikar morajo vestno opravljati svoje obveznosti skladno z mesečnim razporedom. Če kdo izmed njih iz opravičljivih razlogov ne more opraviti svojih obveznosti, mora svojo odsotnost in razloge zanjo nemudoma sporočiti Inštitutu, ki takoj imenuje novega člana komisije ali zapisnikarja.
(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka ne sporoči svoje odsotnosti in ne sporoči opravičljivih razlogov zanjo, jo minister trajno razreši.
14. člen
(1) Preizkus znanja obsega pisni in ustni del. Kandidat, ki pristopi k preizkusu znanja, se identificira z osebnim dokumentom.
(2) Pogoj za pristop kandidata k ustnemu delu preizkusa znanja je uspešno opravljeni pisni del preizkusa znanja. Uspeh pri pisnem delu preizkusa znanja oceni komisija na utemeljeni predlog člana komisije, ki je pripravil, pregledal in ocenil pisno nalogo.
(3) Preizkus znanja se opravlja pisno pod nadzorom delavca Inštituta, ustno pa pred komisijo. Delavec Inštituta skrbi za nemoten potek preizkusa znanja.
(4) Pisni del preizkusa znanja zajema snov programa izobraževanja iz priloge 1 tega pravilnika, kandidat pa mora opraviti tudi točkovanje stanovanja na predpisanem obrazcu za točkovanje.
(5) Pisni del preizkusa znanja lahko traja največ tri pedagoške ure. Med opravljanjem preizkusa znanja kandidat ne sme imeti pri sebi strokovnih in drugih pripomočkov, ki bi vplivali na preizkus znanja, in se ne sme z nikomer posvetovati. Ugotovljena kršitev določb tega odstavka ima enake posledice kakor negativno ocenjena pisna naloga.
(6) Ustni del preizkusa znanja opravlja kandidat v roku 10 dni po opravljenem pisnem delu. Ustni del traja največ 30 minut in predstavlja predvsem zagovor opravljenega primera točkovanja.
15. člen
(1) Uspeh preizkusa znanja ocenjuje komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(2) Preizkus znanja opravi kandidat, ki je ocenjen z oceno uspešno iz pisnega in ustnega dela preizkusa znanja.
16. člen
(1) Kandidat, ki ne soglaša z oceno komisije, lahko poda takoj po razglasitvi ocene ugovor ustno na zapisnik. Komisija ugovor nemudoma preuči in o svoji odločitvi obvesti kandidata.
(2) Če se ugovoru ugodi, kandidat ponovno opravlja preizkus znanja najpozneje v sedmih dneh od dneva, ko je bilo odločeno o ugovoru pred drugo komisijo, ki jo sestavljajo predsednik prejšnje komisije in dva nova člana komisije. Predsednik nove komisije je eden izmed dveh novih članov komisije. Zoper oceno nove komisije ni ugovora.
17. člen
O poteku preizkusa znanja se za vsakega kandidata posebej vodi zapisnik na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo člani komisije in zapisnikar.
18. člen
(1) Kandidatu, ki je preizkus znanja opravil, se izda potrdilo o opravljenem preizkusu znanja na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika. Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja podpiše predsednik komisije.
(2) Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja se izda v treh izvodih, od katerih prejme enega kandidat, drugi ostane v spisu Inštituta, tretji pa se pošlje ministrstvu.
19. člen
(1) Kandidat, ki preizkusa znanja ne opravi, lahko na podlagi opravljenega izobraževanja preizkus opravlja še dvakrat. Za vsako opravljanje preizkusa znanja mora plačati celotne stroške preizkusa znanja.
(2) Če po dvakratnem ponavljanju kandidat preizkusa znanja ne opravi, lahko pristopi k ponovnemu opravljanju preizkusa znanja po preteku dveh let, ko se mora ponovno udeležiti izobraževanja.
20. člen
(1) Kandidat lahko umakne prijavo k opravljanju preizkusa znanja najpozneje osem delovnih dni pred dnem opravljanja preizkusa znanja. V tem primeru se mu plačani znesek za preizkus znanja vrne.
(2) Če kandidat brez opravičljivega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju preizkusa znanja, če v roku iz prejšnjega odstavka ne umakne prijave ali če odstopi, ko je že začel opravljati preizkus znanja, se šteje, da preizkusa znanja ni opravil.
(3) O opravičljivosti razlogov za odstop od preizkusa znanja odloči direktor Inštituta na podlagi pisne kandidatove utemeljitve. Kandidat mora pisno utemeljitev z ustreznimi dokazili poslati v sedmih dneh od dneva, določenega za opravljanje preizkusa znanja. Opravičljivi razlogi so:
– bolezen,
– smrt v ožji družini,
– nepredvidene neodložljive obveznosti.
(4) Kadar direktor Inštituta odloči, da so razlogi opravičljivi, se šteje, da kandidat ni pristopil k preizkusu znanja, plačani znesek za preizkus znanja se mu povrne.
VI. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-31/2005/1
Ljubljana, dne 13. oktobra 2005
EVA 2005-2511-0232
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost