Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2005 z dne 26. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2005 z dne 26. 9. 2005

Kazalo

3720. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja, stran 8858.

Na podlagi 176., 239. in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
1. člen
V 1. členu Sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00), se četrta alinea drugega odstavka spremeni tako, da se za besedo »člena« doda besedilo »oziroma drugega odstavka 220. člena«.
2. člen
(1) V 2. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. vpisu in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register,«.
(2) Spremeni se 9. točka tako, da se glasi:
»9. tehničnih podlagah, ki jih zavarovalnica uporablja za izračun premijskih cenikov,«.
(3) Dodata se novi 13. in 14. točka, ki se glasita:
»13. o razrešitvi pooblaščenega aktuarja,
14. o spremembi vodje notranje revizije oziroma o spremembi notranjega revizorja, če ima zavarovalnica zaposlenega samo enega revizorja.«.
(4) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba poroča agenciji o naslednjih dejstvih in okoliščinah:
1. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini,
2. vpisu in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register,
3. imetnikih delnic družbe ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev iz 18. člena ZZavar,
4. razrešitvi in imenovanju poslovodnih oseb,
5. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali predstavništva, oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica,
6. naložbah, na podlagi katerih je družba posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo,
7. prenehanju opravljanja dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja,
8. nastopu razlogov za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja.«
(5) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavarovalna posredniška družba oziroma podjetnik iz drugega odstavka 220. člena ZZavar poroča agenciji tudi o:
– strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravila za te zavarovalnice,
– pravnih in ekonomskih povezavah iz drugega odstavka 223. člena ZZavar ter
– o izpolnjevanju obveznosti iz 237. člena ZZavar.«
(6) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek in se spremeni tako, da se za besedo »podjetnik« doda vejica in besedilo »za katerega se ne uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZGD) o registru,« ter besedilo »iz 5., 8. in 11. točke prvega odstavka tega člena in 2. točke prvega odstavka» se nadomesti z besedilom »iz 2., 5., 7. in 8. točke drugega odstavka«.
(7) Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek in se spremeni tako, da se besedilo »iz 8. točke prvega odstavka ter prve in druge alinee drugega odstavka« nadomesti z besedilom »iz 7. točke drugega odstavka in iz tretjega odstavka«.
(8) Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek in se spremeni tako, da se besedilo »in 11.« nadomesti z vejico in besedilom »11. in 13.«.
(9) Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek in se spremeni tako, da se besedilo »in 9.« nadomesti z vejico in besedilom »9., 13. in 14.«.
3. člen
(1) V prvem odstavku 4. člena se za besedilom »dokazila o« doda besedilo »vpisu in«.
(2) V drugem odstavku se besedilo »zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/98; v nadaljevanju: ZGD)« nadomesti z navedbo »ZGD«.
4. člen
(1) Prvi in drugi odstavek 5. člena se nadomestita z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»(1) Zavarovalnica obvešča agencijo o imetnikih svojih delnic vsako trimesečje, do petnajstega dne v mesecu, po stanju na zadnji dan v preteklem trimesečju.«
(2) Prejšnji tretji odstavek postane drugi.
5. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»POROČANJE O TEHNIČNIH PODLAGAH
11. člen
(1) Zavarovalnica obvesti agencijo o tehničnih podlagah, ki jih uporablja za izračun premijskih cenikov, v roku osmih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa zavarovalnice.
(2) Obvestilo o tehničnih podlagah za posamezen premijski cenik mora vsebovati:
1. opis vseh pravic in obveznosti oziroma opis nevarnosti, ki jih zavarovalnica krije, vključno z izključitvenimi razlogi;
2. navedbo statističnih in drugih podatkov, ki so osnova za izračun premije;
3. navedbo postopka oziroma metode izračuna premije, vse matematične obrazce za izračun premije in primer izračuna premije;
4. opis vzrokov sprememb premijskega cenika glede na predhodno stanje.
(3) Obvestilu o tehničnih podlagah morajo biti priložene tudi osnove in dokumenti glede obveznosti zavarovalnice za delitev dobička, zajamčenih donosov in drugih obveznostih ter predvidene metode izračuna zavarovalno-tehničnih rezervacij. V primeru premijskih cenikov za zavarovanja iz skupine življenjskih zavarovanj in za zavarovanja, za katera se uporabljajo podobni verjetnostni izračuni kot za življenjska zavarovanja, je potrebno obvestilu o tehničnih podlagah priložiti tudi matematične obrazce skupaj s prikazi izračunov.
(4) Obvestilu o tehničnih podlagah mora biti priloženo mnenje pooblaščenega aktuarja o tem, ali premijski cenik glede na razumna aktuarska pričakovanja predstavlja primerno osnovo, ki bo zavarovalnici omogočila, da bo lahko izpolnila svoje obveznosti iz pogodb.«
6. člen
Dodajo se novi 12.a, 12.b in 12.c členi, ki se glasijo:
»POROČANJE O RAZREŠITVI POOBLAŠČENEGA AKTUARJA
12.a člen
Zavarovalnica poroča agenciji o razrešitvi pooblaščenega aktuarja zavarovalnice v roku osmih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa zavarovalnice.
POROČANJE O SPREMEMBI VODJE NOTRANJE REVIZIJE
12.b člen
Zavarovalnica poroča agenciji o spremembi vodje notranje revizije oziroma o spremembi notranjega revizorja, če ima zavarovalnica zaposlenega samo enega revizorja. Zavarovalnica poroča v roku osmih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa zavarovalnice. V poročilu navede podatke o strokovni usposobljenosti osebe v notranji reviziji in poročilu priloži dokazilo, da je oseba pridobila naziv revizor, preizkušeni notranji revizor oziroma pooblaščeni revizor, v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ter izjavo, da je oseba v zavarovalnici zaposlena na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
POROČANJE ZAVAROVALNE ZASTOPNIŠKE OZIROMA POSREDNIŠKE DRUŽBE
12.c člen
Zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba o dejstvih in okoliščinah iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa poroča na način, kot je določen s tem sklepom za zavarovalnico.«
7. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se za besedo »družba« doda besedilo », podjetnik iz drugega odstavka 220. člena ZZavar«.
8. člen
Spremeni se 14. člen tako, da se v prvem odstavku in dvakrat v drugem odstavku za besedo »družba« doda besedilo », podjetnik iz drugega odstavka 220. člena ZZavar«.
9. člen
Črta se 16. člen.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30273-1123/05
Ljubljana, dne 14. septembra 2005.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l. r.

AAA Zlata odličnost