Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2005 z dne 23. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2005 z dne 23. 9. 2005

Kazalo

3683. Uredba o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge, stran 8765.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge
1. člen
S to uredbo se določajo postopki za izvajanje Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (UL L št. 47 z dne 18. 2. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 273/2004/ES), Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (UL L št. 22 z dne 26. 1. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 111/2005/ES) in Uredbe Komisije (ES) št. 1277/2005 z dne 27. julija 2005 o določitvi izvedbenih pravil za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah in Uredbo Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (UL L št. 202 z dne 3. 8. 2005, str. 7; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1277/2005/ES).
2. člen
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 273/2004/ES, Uredbe 111/2005/ES, Uredbe 1277/2005/ES in te uredbe je Urad Republike Slovenije za kemikalije.
3. člen
(1) Obrazec vloge za pridobitev licence v skladu z Uredbo 273/2004/ES, Uredbo 111/2005/ES in Uredbo 1277/2005/ES izda minister, pristojen za kemikalije.
(2) Obrazec vloge za registracijo v skladu z Uredbo 273/2004/ES, Uredbo 111/2005/ES in Uredbo 1277/2005/ES izda minister, pristojen za kemikalije.
4. člen
(1) Izvajalci morajo obvestiti pristojni organ o količinah nabavljenih, uporabljenih in dobavljenih predhodnih sestavin v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 273/2004/ES, drugim odstavkom 9. člena Uredbe 111/2005/ES ter s 17., 18. in 19. členom Uredbe 1277/2005/ES na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za kemikalije.
(2) Na zahtevo pristojnega organa morajo izvajalci predložiti tudi dodatne podatke in pojasnila v zvezi z dejavnostmi iz prejšnjega odstavka.
5. člen
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Uredbe 273/2004/ES, Uredbe 111/2005/ES, Uredbe 1277/2005/ES in te uredbe izvajajo inšpektorji, pristojni za kemikalije, v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor in nadzor kemikalij.
(2) Nadzor nad uvozom in izvozom predhodnih sestavin za prepovedane droge v skladu z Uredbo 111/2005/ES in s to uredbo izvajajo carinski organi v skladu s svojimi pristojnostmi.
6. člen
(1) Z globo od 1,000.000 do 25,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. ni imenoval odgovornega uslužbenca (prvi odstavek 3. člena Uredbe 273/2004/ES in 3. člen Uredbe 1277/2005/ES);
2. ni pridobil licence od pristojnega organa (drugi odstavek 3. člena Uredbe 273/2004/ES in prvi odstavek 6. člena Uredbe 111/2005/ES);
3. dobavlja snovi s seznama skupine 1 iz Priloge I Uredbe 273/2004/ES pravnim ali fizičnim osebam, ki nimajo licence, oziroma ne pridobi izjave kupca pred opravljanjem prometa (tretji odstavek 3. člena Uredbe 273/2004/ES, prvi in drugi odstavek 4. člena Uredbe 273/2004/ES), oziroma ta izjava ni v skladu z določbami 4. člena Uredbe 273/2004/ES;
4. opravlja dejavnost brez registracije ali če ne dopolni podatkov v zvezi s to registracijo (šesti odstavek 3. člena Uredbe 273/2004/ES, prvi odstavek 7. člena Uredbe 111/2005/ES in 14. člen Uredbe 1277/2005/ES);
5. ne vodi dokumentacije ali če ta ni v skladu z določbami 5. člena Uredbe 273/2004/ES in 3. člena Uredbe 111/2005/ES;
6. ne hrani dokumentacije v skladu s 5. členom Uredbe 273/2004/ES in 4. členom Uredbe 111/2005/ES;
7. ne zagotovi ustreznega označevanja (7. člen Uredbe 273/2004/ES in 5. člen Uredbe 111/2005/ES);
8. ne obvesti pristojnega organa o vseh okoliščinah, ki bi lahko vodile k preusmerjanju snovi s seznama za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi (prvi odstavek 8. člena Uredbe 273/2004/ES in prvi odstavek 9. člena Uredbe 111/2005/ES);
9. ne zagotavlja podatkov pristojnemu organu (4. člen te uredbe, drugi odstavek 8. člena Uredbe 273/2004/ES, drugi odstavek 9. člena Uredbe 111/2005/ES ter 17., 18. in 19. člen Uredbe 1277/2005/ES);
10. na zahtevo pristojnega organa ne izkaže zakonitih namenov (prvi odstavek 8. člena Uredbe 111/2005/ES in 16. člen Uredbe 1277/2005/ES);
11. izvaža predhodne sestavine brez izvoznega dovoljenja (prvi odstavek 12. člena Uredbe 111/2005/ES);
12. uvaža predhodne sestavine brez uvoznega dovoljenja (20. člen Uredbe 111/2005/ES);
13. pošiljke ne spremlja uvozno dovoljenje ali ga ne predloži carinskemu uradu (22. člen Uredbe 111/2005/ES);
14. ne sprejme oziroma ne izvaja ustreznih ukrepov za zaščito poslovnih prostorov (6. člen Uredbe 1277/2005/ES);
15. ne obvesti pristojnega organa o spremembi podatkov (tretji odstavek 10. člena Uredbe 1277/2005/ES);
16. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 27. člena Uredbe 1277/2005/ES.
(2) Z globo od 300.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
(4) Carinski organ izvršuje nadzor glede prekrškov iz 13. točke prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Dovoljenja za proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge, izdana na podlagi Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ), veljajo do 18. avgusta 2006.
(2) Prijave poslovanja, opravljene na podlagi Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge, veljajo do 18. februarja 2006.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-11/2005/7
Ljubljana, dne 8. septembra 2005.
EVA 2004-2711-0128
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost