Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3676. Pravilnik o vpogledu v davčne evidence, stran 8756.

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 59/05 – odločba US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vpogledu v davčne evidence
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa način vpogleda v davčne evidence ter postopek, po katerem lahko zavezanec za davek (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) uveljavi svojo pravico do vpogleda v davčne evidence.
II. NAČIN VPOGLEDA V DAVČNE EVIDENCE
2. člen
Zavezanec ima pravico do vpogleda samo v tiste podatke iz davčnih evidenc, ki se nanašajo nanj.
3. člen
(1) Za vpogled v davčne evidence šteje samo neposredni vpogled. Zavezanec si lahko podatke iz davčnih evidenc prepiše.
(2) Za izdajo izpisov iz evidence se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo).
4. člen
Če so zagotovljene tehnične možnosti, se lahko vpogled v davčne evidence izvede preko sistema za elektronsko davčno poslovanje z uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis.
5. člen
Vpogled v davčne evidence se opravi pri organizacijski enoti Davčne uprave Republike Slovenije, ki v skladu s predpisom na podlagi 26. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 59/05 – odločba US; v nadaljnjem besedilu: ZDS-1) vodi predpisano evidenco.
III. POSTOPEK VPOGLEDA V DAVČNE EVIDENCE
6. člen
(1) Zavezanec, ki zahteva vpogled v davčno evidenco, mora pri organizacijski enoti iz prejšnjega člena podati zahtevo. Zahtevo lahko poda pisno ali ustno na zapisnik. Zahteva mora vsebovati:
– podatke o zavezancu, za katerega se zahteva vpogled v davčno evidenco, in njegovo davčno številko;
– podatke o pooblaščencu ali zakonitemu zastopniku, ki zahteva vpogled v davčno evidenco, in njegovo davčno številko;
– navedbo davčne evidence, za katero se zahteva vpogled;
– kraj, datum in podpis vložnika.
(2) Kolikor se davčna evidenca v skladu s predpisom na podlagi četrtega odstavka 26. člena ZDS-1 vodi za vsako leto posebej, se v zahtevi poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navede tudi leto, na katero se nanašajo zahtevani podatki.
(3) Če vložnik zahtevo iz prvega odstavka tega člena poda pisno, jo mora podati na obrazcu, ki je objavljen v Prilogi 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
7. člen
(1) Pred vpogledom v davčno evidenco pooblaščena oseba davčnega organa preveri zahtevo. Pri tem preveri identiteto zavezanca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.
(2) Vpogled v davčno evidenco na podlagi zahteve, podane ustno na zapisnik, oziroma pisne zahteve, ki jo zavezanec vloži osebno pri organu, se zavezancu omogoči praviloma istega dne, ko je zavezanec zahteval vpogled, najpozneje pa v 15 dneh od vložitve zahteve.
(3) V primeru pisne zahteve, prispele po pošti, davčni organ obvesti zavezanca o datumu in uri, ko mu bo omogočen vpogled. Pri tem upošteva rok iz prejšnjega odstavka.
8. člen
(1) Vpogled v davčno evidenco se opravi ob prisotnosti in nadzoru pooblaščene osebe davčnega organa. Ta mora pri tem paziti, da zavezancu ne razkrije podatkov, ki se nanašajo na druge zavezance.
(2) Prepisovanje nadzoruje pooblaščena oseba davčnega organa ali pa poteka v informacijskem sistemu organa preko sistema za elektronsko davčno poslovanje.
IV. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-58/2005/6
Ljubljana, dne 1. septembra 2005.
EVA 2005-1611-0066
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost