Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3645. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov, stran 8708.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti
in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem:
– Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (Uradni list L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1829/2003/ES);
– Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 24, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1830/2003/ES).
2. člen
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1829/2003/ES in Uredbe 1830/2003/ES ter te uredbe v delu, ki ureja živila, je ministrstvo, pristojno za zdravje, ki v ta namen opravlja naslednje naloge:
1. sprejema vloge za izdajo dovoljenja, s katerim se odobri dajanje v promet živil iz 3. člena Uredbe 1829/2003/ES in pisno potrdi njihov sprejem, v skladu s 5. členom Uredbe 1829/2003/ES,
2. o prispelih vlogah iz prejšnje točke nemudoma obvesti Evropsko agencijo za varnost hrane,
3. vlogo iz 1. točke tega člena in vse dodatne informacije, ki jih predloži vlagatelj, da na voljo Evropski agenciji za varnost hrane.
3. člen
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1829/2003/ES in Uredbe 1830/2003/ES ter te uredbe, v delu, ki ureja krmo, je ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki v ta namen opravlja naslednje naloge:
1. sprejema vloge za izdajo dovoljenja, s katerim se odobri dajanje v promet krme iz prvega odstavka 15. člena Uredbe 1829/2003/ES in pisno potrdi njihov sprejem, v skladu s 17. členom Uredbe 1829/2003/ES,
2. o prispelih vlogah iz prejšnje točke nemudoma obvesti Evropsko agencijo za varnost hrane,
3. vlogo iz 1. točke tega člena in dodatne informacije, ki jih predloži vlagatelj, da na voljo Evropski agenciji za varnost hrane.
4. člen
Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1829/2003/ES in Uredbe 1830/2003/ES ter izvajanje kazenskih določb te uredbe opravljata Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
II. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
Z globo od 500.000 tolarjev do 8.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– daje na trg gensko spremenjene organizme, namenjene za uporabo za živila, ali živilo iz prvega odstavka 3. člena Uredbe 1829/2003/ES, brez odobritve in če niso izpolnjeni pogoji iz odobritve (drugi odstavek 4. člena Uredbe 1829/2003/ES),
– imetnik odobritve in zadevne stranke ne izpolnijo vseh pogojev ali omejitev, ki so bile naložene v odobritvi (prvi odstavek 9. člena Uredbe 1829/2003/ES),
– imetnik odobritve in zadevne stranke ne zagotovijo, da se proizvodi, ki niso zajeti v odobritvi, ne dajejo na trg kot živila ali krma (prvi odstavek 9. člena Uredbe 1829/2003/ES),
– živilo iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 1829/2003/ES ni označeno skladno z zahtevami iz 12. in 13. člena Uredbe 1829/2003/ES,
– ne dokaže, da so v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe 1829/2003/ES izvedeni ustrezni ukrepi za preprečevanje prisotnosti materiala iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 1829/2003/ES v živilu (tretji odstavek 12. člena Uredbe 1829/2003/ES),
– daje na trg gensko spremenjene organizme, uporablja ali predeluje proizvod iz prvega odstavka 15. člena Uredbe 1829/2003/ES brez odobritve in če niso izpolnjeni ustrezni pogoji odobritve (drugi odstavek 16. člena Uredbe 1829/2003/ES),
– imetnik odobritve in zadevne stranke ne izpolnijo vseh pogojev ali omejitev, ki so bile naložene v odobritvi (prvi odstavek 21. člena Uredbe 1829/2003/ES),
– imetnik odobritve in zadevne stranke ne zagotovijo, da se proizvodi, ki niso zajeti v odobritvi, ne dajejo na trg kot živila ali krma (prvi odstavek 21. člena Uredbe 1829/2003/ES),
– krma iz prvega odstavka 24. člena Uredbe 1829/2003/ES ni označena skladno z zahtevami iz 24. in 25. člena Uredbe 1829/2003/ES,
– ne dokaže, da so v skladu z drugim odstavkom 24. člena Uredbe 1829/2003/ES izvedeni ustrezni ukrepi za preprečevanje prisotnosti materiala iz prvega odstavka 24. člena Uredbe 1829/2003/ES v živilu (tretji odstavek 24. člena Uredbe 1829/2003/ES),
– ne dokaže, da so v skladu z drugim odstavkom 47. člena Uredbe 1829/2003/ES izvedeni ustrezni ukrepi za preprečevanje prisotnosti materiala iz prvega odstavka 47. člena Uredbe 1829/2003/ES v živilu,
– nosilci dejavnosti, skladno s prvim in drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1830/2003/ES, na prvi stopnji dajanja proizvoda, ki vsebuje ali je sestavljen iz gensko spremenjenih organizmov, v promet in v vsem nadaljnjem prometu nosilcu dejavnosti, ki prejema proizvod, ne prenesejo informacij pisno (4. člen Uredbe 1830/2003/ES),
– nosilci dejavnosti nimajo vzpostavljenega sistema in standardiziranih postopkov, ki omogočajo hrambo informacij skladno s četrtim odstavkom 4. člena in drugim odstavkom 5. člena Uredbe 1830/2003/ES (4. člen Uredbe 1830/2003/ES),
– nosilci dejavnosti ne označijo proizvodov, ki so sestavljeni iz gensko spremenjenih organizmov ali le-te vsebujejo, skladno z zahtevami iz šestega odstavka 4. člena Uredbe 1830/2003/ES,
– nosilci dejavnosti pri dajanju proizvodov iz gensko spremenjenih organizmov v promet ne zagotovijo, da se nosilcu dejavnosti, ki proizvod prejema, pisno prenesejo informacije iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 1830/2003/ES.
Z globo od 200.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik.
Z globo od 30.000 tolarjev do 250.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
III. KONČNI DOLOČBI
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o določitvi pristojnega organa za vložitev vloge v zvezi z gensko spremenjeno krmo (Uradni list RS, št. 42/04).
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-12/2005/5
Ljubljana, dne 8. septembra 2005.
EVA 2004-2711-0107
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost