Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2005 z dne 9. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2005 z dne 9. 9. 2005

Kazalo

3595. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 8603.

Na podlagi 21. člena, drugega odstavka 22. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
(1) V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04 in 52/05) se v prvem odstavku 6. člena črta prva alinea.
(2) Črta se drugi odstavek.
(3) Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
2. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov na področju zasebnega varstva in detektivske dejavnosti ter področju upravnih notranjih zadev. Če zakon tako določa, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve na področju upravnih notranjih zadev naloge prekrškovnega organa.«
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(1) 1. člen te uredbe se začne uporabljati z dejanskim prevzemom nalog in uslužbencev Agencije Republike Slovenije za gospodarsko promocijo in tuje investicije s strani Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
(2) Prevzem iz prejšnjega odstavka mora biti opravljen najkasneje do 1. januarja 2006.
4. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Inšpektorata za notranje zadeve se s to uredbo uskladi najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-27/2005/8
Ljubljana, dne 1. septembra 2005.
EVA 2005-3111-0044
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost