Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3368. Splošni Akt o prenosljivosti številk, stran 8138.

Na podlagi šestega odstavka 71. člena in četrtega odstavka 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o prenosljivosti številk
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt podrobneje ureja način izvedbe ter tehnične in druge zahteve glede prenosljivosti geografskih številk na točno določeni lokaciji in negeografskih številk na vsaki lokaciji.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. »Centralna baza podatkov (CBP)« je baza podatkov, ki beleži status vsake transakcije med postopkom prenosa številk in vsebuje podatke potrebne za usmerjanje klicev na prenesene številke, s katerimi se pravočasno ažurirajo lokalne baze prenesenih številk.
2. »Izvorno omrežje« je javno komunikacijsko omrežje, v katero je priključen klicoči oziroma prenosno omrežje operaterja, ki posreduje nacionalne (medkrajevne) oziroma mednarodne klice.
3. »Lokalna baza prenesenih številk (LBPŠ)« je baza aktivnih podatkov, ki se nahaja pri operaterjih in vsebuje podatke, potrebne za usmerjanje klicev na prenesene številke.
4. »Metoda All Call Query« je metoda usmerjanja klicev na prenesene številke, kjer izvorno omrežje z namenom ugotovitve, če je klicana številka prenesena, pred vzpostavljanjem vsakega klica izvrši povpraševanje v lastni lokalni bazi prenesenih številk (LBPŠ). V primeru, da je klicana številka prenesena, izvorno omrežje na osnovi številke za usmerjanje, pridobljeni v lastni LBPŠ, vzpostavi klic direktno proti omrežju, kjer se prenesena številka nahaja. V primeru, da številka ni prenesena, izvorno omrežje vzpostavi klic direktno z omrežjem, kjer se nahaja klicana številka.
5. »Metoda Query on Release« je metoda usmerjanja klicev na prenesene številke, pri kateri izvorno omrežje pred vzpostavljanjem vsakega klica pošlje zahtevo za vzpostavitev klica proti komunikacijskemu omrežju operaterja, kateremu je bila številka dodeljena. Če telekomunikacijsko omrežje operaterja, kateremu je bila dodeljena številka, sprejme signalizacijsko zahtevo za vzpostavitev klica na številko, ki je prenesena v neko drugo komunikacijsko omrežje, zavrne zahtevo za vzpostavitev klica na način, ki je določen s Priporočilom ITU-T Q.850. Po sprejemu signalizacijskega sporočila z vzročno vrednostjo # 14 (Release cause value # 14) izvorno omrežje izvrši povpraševanje v lastni lokalni bazi prenesenih številk in na osnovi številke za usmerjanje, pridobljene iz lastne lokalne baze, vzpostavi klic direktno v omrežje, v katerem se nahaja prenesena številka.
6. »Operater« je operater javno dostopnih telefonskih storitev, vključno z mobilnimi storitvami, kakor tudi operater prenosnih omrežij, ki posreduje nacionalne (medkrajevne) oziroma mednarodne klice.
7. »Operater dajalec številke« (donor) je operater, ki je zagotavljal javno dostopne telefonske storitve naročniku ali uporabniku pred prenosom številke.
8. »Operater prejemnik številke« (recipient) je operater, ki zagotavlja javno dostopne telefonske storitve naročniku ali uporabniku, ki uporablja prenesene številke.
9. »Prenesena številka« je nacionalna značilna številka, ki se nespremenjena prenese iz mobilnega telekomunikacijskega omrežja enega operaterja v mobilno telekomunikacijsko omrežje drugega operaterja ali iz fiksnega telekomunikacijskega omrežja enega operaterja v fiksno telekomunikacijsko omrežje drugega operaterja.
10. »Upravljavec centralne baze podatkov (CBP)« je fizična ali pravna oseba, ki na podlagi pravnega posla z operaterji upravlja s centralno bazo podatkov (CBP).
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je to določeno v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
(tehnične rešitve)
(1) Vsi operaterji so dolžni prilagoditi svoja omrežja, tako da slednja omogočajo prenosljivost številk, ter jih razvijati in izboljševati v skladu z naraščanjem števila prenesenih številk.
(2) Vsi operaterji so dolžni vzpostaviti lokalno bazo prenesenih številk (LBPŠ) s podatki o vseh prenesenih številkah v Republiki Sloveniji do 31. 12. 2005.
(3) Vsi operaterji so pri prenašanju številk dolžni za medsebojno izmenjavo informacij o prenesenih številkah uporabljati centralno bazo podatkov (CBP), ki beleži vse faze prenosa številk.
(4) Komunikacija med operaterji poteka izključno preko centralne baze podatkov (CBP). Operater prejemnik številke preko centralne baze podatkov (CBP) pri operaterju dajalcu številke preveri možnost prenosa številke v skladu z 14. členom tega akta. Operater dajalec številke v časovnem okviru določenem v 11. členu tega akta preko centralne baze podatkov (CBP) potrdi ali zavrže možnost prenosa številke. V primeru pozitivnega odgovora in soglasja uporabnika operater prejemnik številke v predpisanem času obvesti centralno bazo podatkov (CBP) o zahtevi za prenos. Centralna baza podatkov (CBP) to sporoči operaterju dajalcu številke. Ko operater dajalec številke preveri zahtevo, status zahteve sporoči centralni bazi podatkov (CBP), ki informacijo posreduje operaterju prejemniku številke.
4. člen
(podatki o prenesenih številkah)
(1) Podatki o prenesenih številkah se hranijo v lokalnih bazah prenesenih številk (LBPŠ) in v centralni bazi podatkov (CBP), ki je referenčna baza podatkov.
(2) Upravljavec centralne baze podatkov (CBP) lahko za operaterja Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) posreduje podatke o v posamezno omrežje prenesenih številkah, o datumu prenosa in oznako operaterja dajalca številke, o zakasnelih in zavrnjenih prenosih z navedenimi razlogi, če je to določeno v pogodbenem razmerju med upravljavcem centralne baze podatkov (CBP) in operaterjem.
5. člen
(usmerjanje telekomunikacijskega prometa na prenesene številke)
(1) Operaterji so odgovorni za direktno usmerjanje klicev na prenesene številke.
(2) Če se operaterji ne dogovorijo drugače, velja da:
– je operater mobilnega omrežja oziroma storitev, v katerem se klic prične, odgovoren za pravilno usmerjanje klicev (direktno usmerjanje) ali predajo sporočil, naslovljenih na prenesene številke v vsa omrežja, v katerih se prenesena številka nahaja, skladno s tehničnimi specifikacijami Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde ETSI TS 123 066.
– so operaterji fiksnih komunikacijskih omrežij in storitev ter operaterji, ki posredujejo klice med omrežji, odgovorni za pravilno direktno usmerjanje klicev na prenesene številke v druga fiksna omrežja z uporabo metode Query on release.
– če operater fiksnega komunikacijskega omrežja, kateremu je bila prvotno dodeljena številka, prejme signalizacijsko zahtevo za vzpostavitev klica na številko, ki je iz njegovega omrežja prenesena v drugo fiksno komunikacijsko omrežje, zavrne zahtevo za vzpostavitev takega klica na način, opredeljen s točko C 3.1.3. Priporočila Mednarodne telekomunikacijske zveze ITU-T Q. 769.1 s signalizacijskim sporočilom z vzročno vrednostjo #14 (Release cause value #14) predpisanim s Priporočilom ITU-T Q.850.
– so operaterji fiksnih komunikacijskih omrežij, v katerih se pričnejo pozivi in operaterji prenosnih omrežij, ki posredujejo klice iz drugih omrežij, odgovorni za pravilno direktno usmerjanje klicev na prenesene številke v mobilnih omrežjih, in sicer po metodi All Call Query.
– je operater komunikacijskega omrežja, ki dobi zahtevo za vzpostavitev mednarodnega klica ali za prenos sporočila na preneseno številko, odgovoren za pravilno usmerjanje takega klica ali za prenos sporočil direktno v komunikacijsko omrežje, v katerem se prenesena številka nahaja v skladu z drugo in četrto alinejo tega odstavka.
6. člen
(centralna baza podatkov (CBP))
(1) Za izmenjavo podatkov o prenesenih številkah med lokalnimi bazami prenesenih številk (LBPŠ) se uporablja centralna baza podatkov (CBP).
(2) Centralna baza podatkov (CBP) vsebuje vse prenesene številke, številke za usmerjanje klicev na prenesene številke in transakcije med operaterji (imena operaterjev dajalcev številk in operaterjev prejemnikov številk, datume prenosov številk, obvestila o statusu procesa prenosa številk).
(3) Za vzpostavitev, razvoj, vzdrževanje in upravljanje centralne baze podatkov (CBP) je odgovoren upravljavec centralne baze podatkov (CBP).
(4) Upravljavec centralne baze podatkov (CBP) je odgovoren za pravočasno ažuriranje podatkov.
(5) Operaterji so dolžni pravočasno izbrati upravljavca centralne baze podatkov (CBP) glede na rok izvedbe določenem v 17. členu.
7. člen
(opozorilo uporabnikom)
(1) Operaterji prejemniki številk ob klicu na preneseno številko klicočemu pred vzpostavitvijo zveze posredujejo najmanj kratek opozorilni pisk, lahko pa uporabnika opozorijo na drug njim primeren način.
(2) Operaterji, lahko pa tudi upravljavec centralne baze podatkov (CBP), na svojih internetnih straneh in / ali brezplačnih številkah klicnih centrov zagotavljajo informacijo o omrežju, v katerega je številka prenesena, tako da se klicoči lahko sam informira o ceni klica.
8. člen
(uporaba usmerjalnih številk)
(1) Za neposredno usmerjanje klicev na prenesene številke se uporabljajo usmerjalne številke iz številskega območja (0) 98 MN, določene s pravilnikom, ki ureja načrt oštevilčenja.
(2) Agencija za potrebe usmerjanja klicev na prenesene številke operaterjem, ki so dolžni zagotavljati prenosljivost številk, dodeli usmerjalne številke.
(3) Usmerjalna številka iz prejšnjega odstavka je sestavljena, kot sledi:
98 MN,
kjer je: MN – identifikacijska koda operaterja
(4) Operater je dolžan poskrbeti, da uporabnik ne more izbirati usmerjalnih kod. Vsak tak poskus mora biti prestrežen in zavržen.
9. člen
(zahtevek za prenos številke)
(1) Uporabnik naročnik ali uporabnik predplačnik, ki želi prenesti svojo številko iz omrežja operaterja dajalca številke v omrežje operaterja prejemnika številke, mora vložiti pisni zahtevek za prenos številke pri operaterju prejemniku številke.
(2) Zahtevek mora vsebovati podatke o številki, ki se prenaša, izjavo uporabnika naročnika, če zahtevek za prenos številke vsebuje tudi zahtevek za preklic naročniškega razmerja, in ostale potrebne podatke, ki jih operaterji lahko zbirajo o svojih uporabnikih naročnikih v skladu z zakonom.
10. člen
(dolžnosti operaterja prejemnika številke)
(1) Pred prenosom številke je operater prejemnik številke dolžan preveriti identifikacijo uporabnika naročnika oziroma uporabnika predplačnika.
(2) Identifikacija uporabnika naročnika se opravi s pomočjo osebnega dokumenta, s katerim se dokazuje identiteto osebe, in računa za komunikacijske storitve, izdanega s strani operaterja dajalca številke, ki ni starejši od enega meseca. Identifikacijo uporabnika predplačnika se opravi s predložitvijo PUK številke SIM kartice.
(3) Operater prejemnik številke mora uporabnika naročnika oziroma uporabnika predplačnika, ki zahteva prenos številke, takoj obvestiti o postopku prenosa številke in še posebej o:
– časovnem obdobju, v katerem bo onemogočena uporaba storitev,
– obsegu in načinu uporabe storitev v omrežje operaterja prejemnika številke,
– razlogih za zavrnitev zahtevka za prenos številke,
– razlogih za zakasnitev prenosa številke.
(4) Operater prejemnik številke mora vključiti številko v svoje omrežje najkasneje v 24 urah po deaktivaciji številke v omrežju operaterja dajalca številke.
(5) Operater prejemnik številke je dolžan preko centralne baze podatkov (CBP) obvestiti imetnika številskega prostora v roku 14 dni, po tistem, ko je preneseno številko postavil v status številke, ki se ne uporablja (»mirovanje«), in mu po izteku tega časovnega obdobja vrniti preneseno številko.
11. člen
(dolžnosti operaterja dajalca številke)
(1) Po prejemu zahtevka za prenos številke mora operater dajalec številke nemudoma pričeti s postopkom prenosa številke. Operater dajalec številke je dolžan v roku 15 minut odgovoriti na posredovano povpraševanje o možnostih prenosa številke.
(2) V primeru upravičene zahteve za prenos številke mora operater dajalec številke v roku 3 ur sporočiti centralni bazi podatkov (CBP) datum prenosa številke, ki je v okviru roka, določenega v tretjem odstavku 13. člena tega splošnega akta.
(3) Operater dajalec številke obvešča preko centralne baze podatkov (CBP) operaterja prejemnika številke o razlogih nezmožnosti prenosa številke ali zakasnitvi zahtevka za prenos številke. V primeru zakasnitve prenosa številke operater dajalec številke obvesti operaterja prejemnika številke tudi o novem datumu, ko bo mogoče opraviti postopek prenosa številke.
(4) Po prejemu obvestila iz 15. člena tega splošnega akta operater dajalec številke obvesti centralno bazo podatkov (CBP) o sprejetem novem datumu.
(5) Po zaključku postopka priprave operater dajalec številke in operater prejemnik številke izvedeta postopek prenosa številke na dan, ki ga je določil operater dajalec številke.
(6) Operater dajalec številke po izključitvi številke iz svojega omrežja obvesti centralno bazo podatkov (CBP).
12. člen
(administrativni postopek prenosa)
(1) Če uporabnik naročnik oziroma uporabnik predplačnik vloži popoln zahtevek za prenos številke, operater prejemnik številke obvesti centralno bazo podatkov (CBP) o prejetem zahtevku za prenos številke.
(2) V trenutku, ko operater dajalec številke centralni bazi podatkov (CBP) potrdi prenos številke, uporabnik naročnik oziroma uporabnik predplačnik ne more več zahtevati preklica prenosa številke.
13. člen
(roki za prenos številk)
(1) Šteje se, da je zahtevek za prenos številke, ki jo je operater prejemnik številke prejel na delovni dan od 8. do 16. ure, prejet tega delovnega dne.
(2) Če operater prejemnik številke prejme zahtevek za prenos številke na delovni dan po 16. uri, se šteje, da je bil zahtevek vložen prvi naslednji delovni dan in bo tako tudi obdelan.
(3) Priprava omrežja za prenos številke v mobilnih omrežjih ne sme trajati dalj kot 7 dni, šteto od dneva, ko je operater prejemnik številke prejel zahtevek za prenos številke. V tem roku mora operater dajalec številke operaterju prejemniku številke potrditi časovni okvir prenosa številke.
(4) Priprava omrežja za prenos številke v fiksnih omrežjih ne sme trajati dalj kot 15 dni, šteto od dneva, ko je operater prejemnik številke prejel zahtevek za prenos številke. V tem roku mora operater dajalec številke operaterju prejemniku številke potrditi časovni okvir prenosa številke.
(5) Uporabniku naročniku oziroma uporabniku predplačniku je uporaba elektronskih komunikacijskih storitev onemogočena v času postopka prenosa številke, ki se mora izvesti v najkrajšem možnem času in v nobenem primeru ne sme trajati dalj kot 3 ure, praviloma med 00.00 in 6. uro.
14. člen
(razlogi za zavrnitev zahtevka)
Zahtevek za prenos številke se zavrne, če:
– se zahteva nanaša na neobstoječo številko,
– je zahteva vložena s strani nepooblaščene osebe,
– je zahteva nepopolna, tako da prenos številke ni mogoč,
– je na računu uporabnika predplačnika premalo sredstev za kritje stroškov prenosa številke,
– se zahtevana številka že nahaja v postopku prenosa oziroma obstaja predhodno podana zahteva za prenos iste številke,
– je naročniška številka, za katero se zahteva prenos, začasno ali trajno izključena iz omrežja operaterja dajalca številke.
15. člen
(stroški)
(1) Vsak operater telekomunikacijskega omrežja sam nosi stroške prilagoditve svojega omrežja, tako da ta omogoča prenosljivost številk, in stroške vzdrževanja te zmogljivosti.
(2) Operater omrežja, v katerem se generira klic, plača stroške po pogodbi o medomrežnem povezovanju operaterju omrežja, v katerem se klic na preneseno številko zaključi.
(3) Operater izvornega omrežja nosi vse dodatne stroške (usmerjanje in obračun), vezane na vzpostavljanje klica na preneseno številko, pri čemer ne sme klicev na prenesene številke v določeno omrežje zaračunavati več kot klice na neprenesene številke v to isto omrežje.
(4) Operater dajalec številke lahko naročniku (ali operaterju prejemniku številke) za prenos številke k drugemu operaterju zaračuna samo enkratni znesek, ki krije dejanske stroške prenosa številke, in sicer največ v višini 2500 SIT za vsak zahtevek.
16. člen
(roki za vzpostavitev prenosljivosti številk)
(1) Rok za izvedbo centralne baze podatkov (CBP) je najkasneje do 31. 12. 2005
(2) Operaterji mobilnih storitev so dolžni zagotoviti prenosljivost številk najkasneje do 31. 12. 2005.
(3) Operaterji javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji so dolžni zagotoviti prenosljivost številk najkasneje do 30. 6. 2006.
17. člen
(veljavnost)
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-10/2004-85
Ljubljana, dne 29. julija 2005.
EVA 2005-2812-0002
Tomaž Simonič l. r.
v.d. direktorja

AAA Zlata odličnost