Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3262. Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom, stran 7793.

Na podlagi drugega odstavka 43. člena in drugega odstavka 55. člena ter v zvezi s 15. točko prvega odstavka 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena
s protipravnim lovom
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– vrsto, moč lovskega orožja in minimalno moč izstrelkov, s katerimi je dovoljeno loviti posamezne vrste divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali;
– način zasledovanja ranjene ali obstreljene divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali s psom krvoslednikom in
– višino škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom.
2. člen
(vrsta lovskega orožja)
(1) Lovsko orožje je dolgocevno in kratkocevno strelno orožje kategorij B1, B5, B6, C1, C2, C3 in D1, ki so opredeljene v predpisu, ki ureja orožje.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je izjemoma pri lovu dovoljena tudi uporaba orožja iz kategorije B4, vendar se nabojnik ne sme napolniti z več kot dvema nabojema.
(3) Kratkocevno strelno orožje se uporablja kot varnostno orožje pri iskanju ranjene ali obstreljene divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali ter za usmrtilni strel.
3. člen
(lovsko strelivo)
(1) Lovsko strelivo so naboji s kroglami in naboji s šibrami.
(2) Krogle so lahko polno oplaščene, delno oplaščene in neoplaščene.
(3) Strelivo za lovsko orožje pri lovu na posamezne vrste divjadi in velikih zveri je predpisano v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(lov posameznih vrst divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali)
(1) Za vse vrste divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali iz priloge 1 se uporablja lovsko orožje z risano cevjo in naboji s kroglami z razširnim (ekspanzijskim) učinkom, katerih minimalne lastnosti so določene v prilogi 1.
(2) Pri lovu na druge vrste divjadi je dovoljeno uporabljati lovsko orožje in strelivo kot je opredeljeno v 2. in 3. členu tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljeno uporabljati lovsko orožje z naboji s šibrami, a le pri lovu na:
– jazbeca, lisico, kuno belico, kuno zlatico, rakunastega psa, pižmovko, nutrijo, malo poljsko divjad, šojo, srako in sivo vrano ter
– druge zavarovane vrste ptic, ki jih je dovoljeno streljati v skladu z dovoljenjem ministra, pristojnega za varstvo narave.
(4) Pri lovu na divjega prašiča je dovoljeno uporabljati tudi lovsko orožje z gladko cevjo in naboji s kroglo za gladko cev.
5. člen
(ranjena in obstreljena divjad in zavarovane vrste prosto živečih živali)
(1) Za usmrtitev ranjene in obstreljene divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali je dovoljena uporaba lovskega orožja in streliva v skladu z 2. in 3. členom tega pravilnika.
(2) Za zasledovanje in usmrtitev ranjene in obstreljene nevarne divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali je dovoljena tudi uporaba lovskega orožja z gladko cevjo in naboji s kroglami za gladko cev ter naboji s šibrami debeline najmanj 7,65 milimetrov.
6. člen
(način zasledovanja divjadi in velikih zveri)
(1) Upravljavec lovišča mora poskrbeti, da se po vsakem strelu na parkljasto divjad ali veliko zver, ki ni padla na mestu ali v vidnem polju strelca, opravi pravilen in temeljit kontrolni pregled nastrela. Pri tem se mora v vseh primerih uporabiti izšolanega in preizkušenega psa krvoslednika, v skladu s predpisi, ki urejajo področje kinologije.
(2) Upravljavec lovišča mora poskrbeti, da se po vsakem strelu na ostalo divjad, ki ni padla na mestu ali v vidnem polju strelca, opravi pravilen in temeljit kontrolni pregled nastrela. Pri tem se mora v vseh primerih uporabiti izšolanega in preizkušenega psa, v skladu s predpisi, ki urejajo področje kinologije.
(3) Za iskanje obstreljenih ali ranjenih velikih zveri je dovoljeno uporabljati le tiste pse, pri katerih so poleg dela po krvnem sledu preverjene tudi njihove vedenjske lastnosti na sledu velikih zveri v skladu s predpisi, ki urejajo področje kinologije.
(4) Če lovska organizacija nima lastnih psov in vodnikov, usposobljenih za delo po krvnem sledu, mora za iskanje obstreljene ali ranjene divjadi in velikih zveri najeti vodnike s preizkušenimi psi v delu po krvnem sledu. Stroške je v primeru najema dolžna poravnati lovska organizacija, ki nima lastnih psov in vodnikov, usposobljenih za delo po krvnem sledu.
(5) Vodniki iz prejšnjega odstavka zasledujejo obstreljeno ali ranjeno divjad in velike zveri tudi preko meja matičnega lovišča. Vodnik je v tem primeru v sodelovanju z upravljavcem lovišča dolžan pred prestopom lovske meje obvestiti vodstvo lovišča, v katerega namerava vstopiti. Če to iz objektivnih razlogov ni izvedljivo, mora o tem vodstvo vstopnega lovišča obvestiti takoj, ko je to mogoče. Upravljavec lovišča, kamor je obstreljena ali ranjena divjad ali velika zver vstopila, mora dovoliti iskanje in nuditi potrebno pomoč vodnikom s preizkušenimi psi v delu po krvnem sledu.
(6) Upravljavec lovišča, kjer je bila divjad ali velika zver prvotno streljana, po uspešnem iskanju obstreljene ali ranjene divjadi ali velike zveri postane lastnik celotne uplenjene divjadi ali velike zveri.
(7) Upravljavec je dolžan o iskanjih obstreljene ali ranjene divjadi in velikih zveri letno obveščati inšpektorat, pristojen za lovstvo, na obrazcu, ki je sestavni del letnega poročila o izvajanju koncesij.
7. člen
(višina odškodnine na divjadi)
(1) Za škodo na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom, je upravljavec upravičen do odškodnine po ceniku iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: cenik).
(2) Cene veljajo ne glede na spol, starost in stanje posameznega osebka divjadi.
(3) Jajca pernate divjadi (poljske jerebice, fazana, race mlakarice, šoje, srake in sive vrane) se zaračunavajo po polovični vrednosti ustrezne divjadi, naštete v ceniku.
(4) Odpadlo rogovje osebkov moškega spola, starejših od dveh let, vrst divjadi srna, navadni jelen in damjak, se zaračuna v višini ene desetine vrednosti ustrezne vrste divjadi po ceniku.
(5) Cenik velja tudi za osebke divjadi, njihove dele oziroma trofeje, najdene pri preparatorjih, ki nimajo dokaza, da je divjad legalno uplenjena.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– odredba o vrsti in moči lovskega orožja ter moči nabojev, s katerimi se sme loviti posamezna divjad (Uradni list RS, št. 6/01 in 16/04 – ZDLov-1) in
– odredba o odškodninskem ceniku za povračilo škode na divjadi (Uradni list RS, št. 11/99 in 16/04 – ZDLov-1).
9. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-08-77/2005
Ljubljana, dne 12. julija 2005.
EVA 2005-2311-0041
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
  Priloga 1:

  Vrste divjadi in zavarovanih prosto živečih vrst živali, za katere se pri
lovu uporablja lovsko orožje z risano cevjo in naboji s kroglami z razširnim
(ekspanzijskim) učinkom naslednjih minimalnih lastnosti:

+--------------------------------------+-----------+-------+-----------------+
|Vrsta divjadi ali zavarovane prosto  |Premer   |Masa  |Energija zadetka |
|živeče živali             |krogle   |[g]  |na 100 metrov [J]|
|                   |[mm /   |    |         |
|                   |(inč)]   |    |         |
+--------------------------------------+-----------+-------+-----------------+
|Medved                |7,0 (.284) | 11,0 |   3000    |
+--------------------------------------+-----------+-------+-----------------+
|Jelenjad, kozorog, damjak, divji   |6,5 (.257) |  9,0 |   2500    |
|prašič                |      |    |         |
+--------------------------------------+-----------+-------+-----------------+
|Ozimci divjega prašiča, jelen-tele,  |6,0 (.243) |  6,0 |   1800    |
|damjak-tele, gams, muflon, volk    |      |    |         |
+--------------------------------------+-----------+-------+-----------------+
|Srnjad, svizec, ris          |5,6 (.222) |  3,2 |   1000    |
+--------------------------------------+-----------+-------+-----------------+
  Priloga 2: Vrednost odškodnine na divjadi, ki je pridobljena s
protipravnim lovom

+------------------------------------------+-----------------------+
|Vrsta divjadi               | Vrednost odškodnine |
|                     |     (SIT)     |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Navadni jelen (Cervus elaphus L.)     |    500.000    |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Damjak (Dama dama L.)           |    300.000    |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Srna (Capreolus capreolus L.)       |    150.000    |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Gams (Rupicapra rupicapra L.)       |    300.000    |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Alpski kozorog (Capra hircus ibex L.)   |    1,000.000    |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Muflon (Ovis ammon (aries) musimon    |    200.000    |
|Schraber.)                |            |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Divji prašič (Sus scrofa L.)       |    150.000    |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Poljski zajec (Lepus europaeus Pallas)  |    80.000     |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Alpski svizec (Marmota marmota L.)    |    150.000    |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Navadni polh (Glis glis L.)        |     5.000     |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Nutrija ali bobrovka (Myocastor coypus  |    20.000     |
|Molina)                  |            |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Pižmovka (Ondatra zibethica L.)      |    10.000     |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Lisica (Vulpes vulpes L.)         |    80.000     |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Rakunasti pes (Nyctereutes procyonoides  |    80.000     |
|Gray.)                  |            |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Kuna zlatica (Martes martes L.)      |    100.000    |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Kuna belica (Martes foina Erxleben.)   |    100.000    |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Jazbec (Meles meles L.)          |    80.000     |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Poljska jerebica (Perdix perdix L.) ––  |    80.000     |
|gojena                  |            |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Fazan (Phasianus colhicus L.)       |    40.000     |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Raca mlakarica (Anas platyrhynchos L.)  |    20.000     |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Šoja (Garrulus glandarius L.)       |    10.000     |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Sraka (Pica pica L.)           |    10.000     |
+------------------------------------------+-----------------------+
|Siva vrana (Corvus corone cornix L.)   |    10.000     |
+------------------------------------------+-----------------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti