Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005

Kazalo

3223. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006, stran 7699.

Na podlagi 5. in 7. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o programih kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja
za leti 2005 in 2006
1. člen
V Uredbi o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006 (Uradni list RS, št. 45/04 in 10/05) se v 1. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, nacionalni del, za leto 2005 ter za leto 2006 ukrepa komasacije in sanacija nedokončanih komasacij ter pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij;«.
2. člen
(1) Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravičenci do podpor so kmetije, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v prilogi I. k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10, z dne 13. 1. 2001, str. 33; z vsemi spremembami), razen pašnih in agrarnih skupnosti, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje. Tem upravičencem bo podpora dodeljena v skladu z določili Uredbe Komisije (ES) št. 1/ 2004 z dne 23. decembra 2003 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (UL L št. 1, z dne 3. 1. 2004, str. 1; z vsemi spremembami).«.
(2) Šesta alinea 3. točke petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– prvi lastniški prevzem kmetije mora biti opravljen najkasneje v 12 mesecih pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev,«.
(3) Sedma alinea 3. točke petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– kot datum prvega lastniškega prevzema se šteje datum zaprtja javnega razpisa, kolikor predlog za vpis lastnine, ki je bila predmet prevzema, v zemljiško knjigo ni bil vložen več kot 24 mesecev pred zaprtjem javnega razpisa,«.
(4) 2. točka sedmega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»2. vsa merila se točkujejo. Kolikor na razpis prispe več vlog, kakor je razpoložljivih sredstev po tem razpisu, se za izplačilo sredstev prevzame obveznost v breme proračuna prihodnjega leta, v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-38/2005/9
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-2311-0204
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost