Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005

Kazalo

3222. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 7698.

Na podlagi 27. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 41. člena, drugega in tretjega odstavka 78. člena, tretjega odstavka 85. člena in prvega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 62/05 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04, 138/04, 35/05 in 60/05) se v štirinajsti alinei 13. člena črta besedilo »Direktorat za upravne enote«.
2. člen
V 15. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbe tega člena se podporne službe za potrebe Ministrstva za obrambo s področja strateškega načrtovanja in programiranja dela opravljajo v Direktoratu za obrambno politiko ter s področja informatike v Direktoratu za obrambne zadeve.«.
3. člen
(1) V prilogi IV »RAZVRSTITEV STROKOVNO – TEHNIČNIH DELOVNIH MEST« se za delovnim mestom pod zaporedno številko 371 doda novo delovno mesto:
+------------+--------------------------------------------------------------+
|372. Delovno|POMOČNIK PAZNIKA                       |
|mesto    |                               |
+------------+--------------------------------------------------------------+
|Naloge   |– opravljanje opravil, ki ne zahtevajo uporabe posebnih    |
|      |pooblastil po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij     |
|      |– vodenje evidenc s področja izvrševanja kazni, zbiranje in  |
|      |obdelava podatkov, priprava manj zahtevnih analiz, poročil in |
|      |informacij                          |
|      |– nadzor nad izvrševanjem hišnega reda v zavodu        |
|      |– uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo ter njihovo |
|      |nadziranje in vodenje pri delu                |
|      |– prevozi zaprtih oseb                    |
|      |– delo v nadzornem centru                   |
|      |– izvajanje drugih nalog s področja dela enake ali podobne  |
|      |zahtevnosti                          |
|      |– pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v   |
|      |zaporu                            |
|      |– priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov za   |
|      |zaprte osebe                         |
+------------+--------------------------------------------------------------+
|Tarifni   |IV                              |
|razred   |                               |
+------------+--------------------------------------------------------------+
|Delovne   |4 mesece                           |
|izkušnje  |                               |
+------------+--------------------------------------------------------------+
(2) Ostala delovna mesta se ustrezno preštevilčijo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo s to uredbo najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-24/2005/7
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-3111-0043
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
Predsednik

AAA Zlata odličnost