Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005

Kazalo

3213. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-E), stran 7684.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. julija 2005.
Št. 001-22-59/05
Ljubljana, dne 22. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SODIŠČIH (ZS-E)
1. člen
V Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v sedmem odstavku 62. člena črtata besedi »največ treh«.
2. člen
V tretjem odstavku 75. člena se za besedami »prostorskih pogojev sodišč« črta vejica in besedilo »z izjemo sredstev za najemna razmerja,«.
3. člen
V 99. členu se v IV. točki pika na koncu stavka črta in doda besedilo »in za opravljanje mednarodne pravne pomoči v zadevah o prekrških«.
4. člen
V 101. členu se v V. točki pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »če zakon za posamezne vrste zadev ne določa drugače«.
5. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 73/04) se 36. člen spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
CIP in strokovni svet se ustanovita najkasneje do 31. decembra 2006.«.
6. člen
V postopkih imenovanja predsednikov sodišč, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona in je sodni svet do uveljavitve tega zakona ministru, pristojnemu za pravosodje, že poslal predlog po sedmem odstavku 62. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo), ministrstvo, pristojno za pravosodje, predlog vrne sodnemu svetu, da izpelje postopek v skladu s sedmim odstavkom 62. člena zakona.
7. člen
Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati 1. januarja 2006.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-04/93-16/23
Ljubljana, dne 14. julija 2005.
EPA 264-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti